Juridiska fakulteten i København. Universitetet i København har för närvarande sammanlagt 11 juridiska lärare. Till den rätts- och statsvetenskapliga fakulteten höra tillsammans 15 lärare, men därav äro de 4 statsvetenskapliga. Av de 11 juristerna äro 8 professorer, därav 7 ordinarie och 1 extraordinarie, 2 docenter samt 1 lektor vid det juridiska laboratoriet.
    Mellan professorerna äro ämnena fördelade enligt överenskommelse mellan fakultetens medlemmar, i det att regeln är, att man utnämnes till professor icke i särskilda, bestämda ämnen, utan i »Retsvidenskab». För ögonblicket är fördelningen följande: rättshistoria P. J. Jørgensen; romersk privaträtt och dansk obligationsrätt med undantag av bolagsrätt Jul. Lassen; återstoden av förmögenhetsrätten med författarrätt samt allmän rättslära Vinding Kruse; övriga civilrättsliga ämnen, nämligen personrätt, familjerätt och arvsrätt, samt läran om rättskällorna V. Bentzon; straffrätt C. Torp; processrätt H. Munch-Petersen; statsrätt K. Berlin (e. o. prof.); folkrätt och internationell privaträtt Ax. Møller, som jämväl skall deltaga i undervisningen i straffrätt. Det elementära ämnet »Borgerlig Ret» är tilldelat prof. Munch Petersen, men undervisning däri gives ofta av andra, i synnerhet av någon av docenterna.
    Docenterna utnämnas med skyldighet att deltaga i undervisningen efter fakultetens närmare anvisning. En docent användes därför till att undervisa i flera olika ämnen, alternerande med den professor, som är den egentliga innehavaren av ämnet. Nuvarande docenter äro H. Ussing och K. Sindballe. Lektorn vid det juridiska laboratoriet — f. n. Overretssagfører O. K. Magnussen — an-

NOTISER. 169ställes för tre år åt gången och har till uppgift att bibringa studenterna någon kunskap om det praktiska rättslivet, t. ex. genom behandling av konkreta rättsfall och andra praktiska övningar.