Vifolka, Valkebo och Gullbergs härads domsaga, som för närvarande utgör tre tingslag, skall enligt K. M:ts beslut d. 9 febr. 1917 indelas i två tingslag sålunda, att Vifolka härad fortfarande skall utgöra ett tingslag med tingsställe i Sya samt Valkebo och Gullbergs härad bilda ett tingslag med tingsställe i Linköping. Valkebo härads tingsställe är för närvarande Bankeberg, Gullbergs härads Sjögestad. Tidpunkten för den nya indelningens trädande i tillämpning är ännu ej beslutad.
    Från de tingshusbyggnadsskyldige i Vifolka härad hade hemställts, huruvida icke domsagan borde vid dess nuvarande innehavares, häradshövdingen G. Hj.Berghs, avgång delas på sådant sätt, att Vifolka härad förenades med Lysings och Göstrings härads domsaga samt Valkebo och Gullbergs härad med Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds härads domsaga. J. O. hade i avlåten skrivelse hemställt, att i avvaktan på sådan framtida uppdelning domsagans tingslag måtte förenas till ett med tingsställe i Linköping.

 

    Västerbottens västra domsaga, som för närvarande består av två tingslag, skall enligt K. M:ts beslut d. 2 mars 1917 indelas i tre tingslag på följande sätt. Lycksele lappmarks tingslag bibehålles oförändrat. Åsele lappmarkstingslag uppdelas i två: Åsele tingslag, bestående av Åsele och Fredrika socknar, med tingsställe i Åsele kyrkoby, samt Vilhelmina tingslag, omfattande Vilhelmina och Dorotea socknar, med tingsställe i Vilhelmina kyrkoby. I vart och ett av tingslagen skola årligen hållas tre lagtima ting enligt gamla tingsordningen. Tidpunkten för den nya indelningens trädande i tillämpning är ännu ej bestämd.
    Konungens befallningshavande i Västerbottens län hade i avgivet utlåtande i stället hemställt, att åtgärder måtte vidtagas för att vartdera av de nuvarande tingslagen måtte bilda egen domsaga, så snart inlandsbanan färdigbyggts till Sorsele, mot vilket förslag Svea hovrätt erinrat, att då inlandsbanan icke beräknades kunna öppnas för trafik förrän 1922, med beslut om domsagans delning utan olägenhet syntes kunna anstå ännu någon tid.

 

    Lagstiftning om rättegångskostnad. På grund av K. M:ts bemyndigande har chefen för justitiedepartementet d. 26 jan. 1917 tillkallat häradshövdingen i Kinda och Ydre härads domsaga C. H. G. Cederschiöld att såsom sakkunnig biträda inom departementet vid utredning av frågan om ändrade bestämmelser rörande ersättning för rättegångskostnad.