NYUTKOMNA BETÄNKANDEN M. M.

 

Från utrikesdepartementet:
    Kungl. utrikesdepartementets kalender 1916. Sthlin 1916. Norstedt. 8:0.251 s.
Från justitiedepartementet :
    1916 års fastighetsregisterkommissions betänkande II. Utlåtande i fråga om kostnaden för fastighetsregisters första uppläggande i städer och vissa därmed jämförliga samhällen jämte förslag till kungörelse om bidrag av statsmedel till dylik kostnad. Sthlm 1916. Palmquist. 4:o. 31 s. (Avg.d. 28 nov. 1916 av Adolf Dahl, A. J. Christiernson, G. Grefberg och Axel Klockhoff.)
    Underdånigt betänkande angående åtgärder för beredande av lättnad i riksdagens arbete, avgivet av de av Kungl. Maj:t d. 13 okt. 1916 för ändamålet utsedda kommitterade. Sthlm 1916. Marcus. 4:o. 52 s. (Avg. d. 18dec. 1916 av Carl Swartz, O. H. Arsell, Sam Clason, Per Cronvall, Nils Edén,K. G. Karlsson, Sven Linders, Walter Murray, P. Nilsson och Värner Rydén.)
    Löneregleringskommitténs betänkande LIII, se nedan.
    Betänkande ang. statsdepartementens verksamhetsområden och arbetsformer m. m. Enligt nådigt uppdrag d. 28 maj 1915 avgivet av Axel Schotte. Sthlm 1917. Beckman. 8:0. X+541 s. (Avg. d. 27 febr. 1917.)
Från civildepartementet:
    Betänkande ang. den kvinnliga sjukvårdspersonalens utbildning ocharbetsförhållanden, avgivet d. 22 dec. 1916 av inom kungl. civildepartementet tillkallade sakkunnige. Sthlm 1916. Marcus. 4:0. 542 s. (Avg. d. 22 dec. 1916). Nykterhetskommittén X. Bilagor till utredning rörande allmänt rusdrycksförbud. 2. Alkoholen som sjukdomsorsak. En översiktlig framställning av Einar Sjövall. Sthlm 1916. Eklund. 8:0. VIII + 111 s.
    Meddelande från kungl. medicinalstyrelsen nr 28. Rättspsykiatriska utlåtanden avgivna år 1916. Sthlm 1917. Svenska tryckeriaktiebolaget. 8:0. 115 s.
Från finansdepartementet:
    Patentlagstiftningskommitténs betänkanden V. Förslag till lag om mönsterskydd. Sthlm 1916. Marcus. 8:0. 321 s. (Avg. d. 24 mars 1916.)
    Nykterhetskommittén VIII. Underdånigt betänkande med förslag till förordning ang. handel med eter samt eter- eller alkoholhaltiga läkemedel. Avgivet av den av Kungl. Maj:t d. 17 nov. 1911 tillsatta nykterhetskommittén. Sthlm 1916. Eklund. 8:0. VI + 104 s. (Avg. d. 10 april 1916.) Underdånigt betänkande avgivet av den av Kungl. Maj:t d. 3 okt. 1902 tillsatta kommitté rörande reglering av statens ämbetsverks och myndigheters löneförhållanden m. m. Sthlm. Norstedt. 4:o. LI. Reglering av löneförhållanden m. m. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare. 1916. X+274 s. — LII. I fråga om begränsning av tjänstemäns rätt att åtaga sig enskilda uppdrag. II + 103 s. (Avgivna d. 14 nov. 1916.) —LIII. Reglering av löneförhållanden m. m. vid statsdepartementen. 1917.X+575 s. (Avg. d. 15 febr. 1917.)
    Vägkommissionens betänkanden. Vägväsendet på landet I—II. Förslag till lag om allmänna vägar på landet, avgivet av den inom kungl. finansdepartementet jämlikt nåd. bemyndigande d. 29 sept. 1911 tillsatta vägkommissionen. Sthlm 1916. Marcus. 4:o. Del l. Förslag och motiv. VI+467 s.Del Il. Bilagor m. m. IV+134+72 s. (Avg. d. 15 dec. 1916 av Hj. Nehrman, G. V. Eiserman, Ingemar Petersson och P. M. af Ugglas.)
    Bilaga till åbokommitténs betänkande. Om rekognitionsskogar och under bruk skatteköpta hemman med särskild hänsyn till å desamma förbehållna enskilda rättigheter. Efter uppdrag av åbokommittén utarbetad av Carl W. U. Kuylenstierna. Sthlm 1916. Beckman. 8:0. 233 s.

174 ÖVERSIKTER.    De svenska statsmakterna och krigstidens folkhushållning 1916 av Karl Hildebrand. Översikt, utarbetad på offentligt uppdrag. Sthlm 1917. Norstedt. 8:0. IX+280+141+29+10 s.
    Betänkande med förslag ang. statsunderstöd åt synnerligt skattetyngda landskommuner, utarbetat av särskilt tillkallade sakkunnige. Sthlm 1917. Norstedt. 4:0. IV+202 s. (Avg. d. 3 febr. 1917 av Alexis Hammarström, Raoul Hamilton, E. O. Magnusson, Erik Palmstierna och Erik Lilienberg.)
Från ecklesiastikdepartementet.
    Prästlöneregleringss akkunnige IV. Yttrande över ifrågasatta ändringar i lagarna om reglering av prästerskapets avlöning d. 9 dec. 1910 jämte förslag till lag ang. beräkning av viss del av prästerskapets avlöning efter markegång av K. J. Ekman. Sthlm 1917. Palmquist. 4:o. 195 s.
Från jordbruksdepartementet.
    Skogstillståndet år 1911 i Värmlands län på mark i bolags ägo i jämförelse med skogstillståndet på annan mark. Redogörelse, avgiven av kommissionen för försökstaxering rörande virkeskapital, tillväxt m. m. av skogarna i Värmlands län. Sthlm 1916. Marcus. 8:0. 56 s. (Avg. d. 21 mars 1915.)
    Allmänna väghållningsbesväret på landet. Statistisk tabell angivande för varje väghållningsdistrikt och län de allmänna vägarnas längd och kostnadenför väghållningen m. m. för år 1914. I enlighet med uppgifter från vägstyrelserna upprättad i kungl. jordbruksdepartementet. Sthlm 1916. Marcus.4:o. 70 s. (Avg. d. 28 jan. 1916 av Erland Falk.)
    Yttranden i anledning av det d. 14 okt. 1914 av tillkallade sakkunniga avgivna betänkande i egnahemsfrågan. Sthlm 1916. Marcus. 4:o. 331 s.
    Trålfisket. Redogörelse för resultaten av den internationella havsforskningens arbete under åren 1910—1916. Sammanfattad av Svenska hydrografiskbiologiska kommissionens verkställande utskott. Sthlm 1916. Marcus. 8:0. 84 s.
    Meddelanden ang. den med statsmedel understödda hästpremieringen m. m. under år 1915. Sthlm 1916. Marcus. 8:0. 143 s.