RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar 1917 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskottet meddelat utlåtande:
    d. 21 febr.: justitieombudsmannens framställning om ändring av 1, 2 och 4 §§ i lagen d. 14 sept. 1906 ang. förordnande av rättegångsbiträde åthäktad m. m.; utskottets hemställan (L. U. nr 3) om skrivelse till K. M:t med begäran om lagstiftningens omarbetande i syfte att häktad måtte erhålla biträde jämväl i överrätt, att hänsyn tages till den häktades förslag i avseende på personvalet och att till biträde företrädesvis förordnas rättsbildad advokat, blev av riksdagen bifallen;
    väckt motion (II:174) om antagande av en lag ang. vård och tillsyn av ännu kvarvarande milstolpar m. m. (L. U. nr 4), avslagen;
    d. 24 febr.: väckt motion (I: 46) om lagbestämmelser i syfte att bereda arrendator ersättning för kostnader å elektrisk anläggning vid arrenderad egendom (L. U. nr 5) avslagen;
    väckt motion (II: 10) om åtgärder mot minderårigas bruk av tobak(L. U. nr 6), avslagen;
    väckt motion (I: 37) om upphörande av bestämmelserna om inteckningsförnyelse (L. U. nr 7), avslagen;
    k. prop. nr 52 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 3 juni 1915 ang. eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser oma rbetstid för minderåriga och kvinnor (L. U. nr 10), bifallen;
    d. 28 febr.: väckt motion (II: 19) om skrivelse till K. M:t med uttalande av vissa önskemål i fråga om det pågående arbetet för en strafflagsreform(L. U. nr 8), avslagen;
    d. 3 mars: väckt motion (II: 79) ang. åläggande för arbetsgivare att i vissa fall lämna arbetare bidrag till uppförande av eget hem m. m.; första kammaren godkände utskottets hemställan (L. U. nr 9) om avslag, andra kammaren biföll en vid utlåtandet fogad reservation om skrivelse till K. M:t i motionens syfte;
    d. 14 mars: väckt motion (II: 111) om ändring i lagen om försäkring mot olycksfall i arbete i syfte att barn efter genom olycksfall omkommen arbetare skulle åtnjuta understöd till 18 års ålder (L. U. nr 11), avslagen;
    d. 18 mars: väckta motioner (II: 176 och II: 244) rörande stämningsmans behörighet m. m.; utskottets hemställan (L. U. nr 12) om skrivelse till K.M:t med begäran om bestämmelser i syfte att stämningsmans behörighet och

 

176 ÖVERSIKTER.verksamhetsområde må klarläggas, att kostnad för vittne vid utmätningsförrättning ej må bliva oskälig och att delgivning av en stämningsman eller en stämningsman och en annan person må godkännas, blev av riksdagen bifallen;
    väckt motion (I: 48) om ändring av 91 § 1 mom. i lagen om aktiebolag (L. U. nr 13), avslagen;
    väckt motion (II: 73) om åvägabringandet av en social arrendelagstiftning; utskottets hemställan (L. U. nr 14) om skrivelse till K. M:t i motionenssyfte bifallen av andra kammaren men avslagen av första;
    väckta motioner (I: 85, II: 74 och II: 237) om ändring av bestämmelserna ang. häktning m. m. (L. U. nr 15), avslagna;
    d. 21 mars: väckt motion (II: 75) om sådan ändring i 30 kap. 11 § rättegångsbalken, att fullföljd må äga rum mot hovrätts utslag, varigenom hovrätt fastställt underrätts under rättegången meddelade beslut om någons häktande eller kvarhållande i häkte; utskottets hemställan (L. U. nr 16) om bifall till motionen godkändes av båda kamrarna;
    k. prop. nr 54 med förslag till lag om inskränkning i inmutningsrätten(L. U. nr 17), bifallen;
    väckt motion (II: 38) om upphävande av förordningen d. 4 maj 1855 ang.vissa föreskrifter till kyrkotuktens upprätthållande (L. U. nr 18), bifallen.