NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. förf. saml. 1916 nr 587. K. K. d. 24 nov. 1916 ang. ändrad lydelse av § 27 mom. 2 i tullstadgan d. 1 juli 1904.
    Nr 596. K. F. d. 30 dec. 1916 ang. förbud mot förevisning av djur i s. k. menagerier.
    Nr 599. K. K. d. 15 dec. 1916 ang. auktoriserade handelskamrar.
    Nr 603. K. K. d. 30 dec. 1916 ang. tilläggsavvittring i vissa delar av Västerbottens läns lappmark.

 

    1917 Nr 1. K. K. d. 4 jan. 1917 med särskilda bestämmelser ang. försäljning av bröd. (Jfr nr 2, 10, 45, 63.)
    Nr 21. K. K. d. 20 jan. 1917 ang. uppdrag åt vissa tjänstemän å utrikesdepartementets rättsavdelning att utfärda intyg om äktenskapshinder enligt utländsk lag.
    Nr 26. K. K. d. 27 jan. 1917 om uppbörd av krigskonjunkturskatt.
    Nr 28. K. generalpoststyrelsens kungörelse d. 23 jan. 1917 i fråga om rätt att begagna tjänstefrimärken och tjänstebrevkort.
    Nr 29. Lag d. 3 febr. 1917 ang. rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank d. 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt d. 30 maj 1873.
    Nr 30. K. F. d. 3 febr. 1917 ang. riksbankens fritagande under viss tid från skyldigheten att inlösa guld i plants, som för riksbankens räkning till myntverket avlämnas, även som ang. inställd tillämpning av § 9 i lagenom rikets mynt d. 30 maj 1873.
    Nr 36. K. K. d. 6 febr. 1917 ang. vissa undantag från bestämmelserna för statens meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara.
    Nr 59. Lag d. 27 febr. 1917 om fortsatt tillämpning av lagen d. 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbetstid för minderåriga och kvinnor.
    Nr 64. K. F. d. 27 febr. 1917 ang. ändrad lydelse av § 5 mom. 1 och § 10 i förordningen d. 5 maj 1916 om medling i vissa hyrestvister m. m.