UR SVENSKA TIDSKRIFTER.

 

    Nytt juridiskt arkiv, avd. I. 1916 års årgång föreligger nu avslutad (maj 1917). Av avd. II har 1:a hft för 1917 utkommit, innehållande: 1. Lag om behörighet att utöva läkarkonsten (s. 1—14); 2. Översikt av de vid 1916 års riksdag behandlade ärenden, i vilka lagutskottet meddelat utlåtande, ävensom redogörelse för vissa av andra utskott behandlade lagfrågor (s. 15—192).
    Regeringsrättens årsbok. Av 8:e årg., 1916, hava hittills utkommit hft 1—3.
    Statsvetenskaplig tidskrift 1917, nr 1 (februari) och nr 2 (april), innehåller bl. a.: Fritz H:son Brock, Om agrartullarne (s. 4—37); Robert Eldh, Några principfrågor angående ansvaret för tryckt skrifts innehåll enligt 1812 års T. F. (s. 38—55); P. O. Gränström, Kompromissen i 1809—10 års författning angående de högsta regementsorganens tillträde till riksdagens förhandlingar (s. 56—64); C. Gustaf Melander, Till frågan om yttranderätten inom riksdagen (s. 65—80); Hjalmar Wallgren, En ny statslära (s. 81—114).
    Ekonomisk tidskrift 1917, hft 1—4: Eli F. Heckscher, Frågan om skattebördans fördelning i Sverige (s. 9—18); Fritz H:son Brock, Något om principerna för beräkning av skattebördans fördelning efter inkomst (s. 126—136); Densamme, Till frågan om inkomstbeskattning av skog (s. 165—196).
    Social tidskrift 1917, hft 1—4: Oscar Westermark, Statsåtgärder för bekämpande av dyrtiden III—IV (s. 19—24, 80—86); Joh. R. Nilsson, Socialpolitik vid 1917 års riksdag (s. 31—34, 86—90, 135—137, 178—183); Östen Undén, Socialstyrelsens lagförslag till främjande av arbetsfred (s. 53—57); Hyresreglering (s. 97—99); Om arvsrätt efter fader för de utom äktenskap födda barnen (s. 119—126); Strafflagsreformen inför kriminalistföreningen, professor Thyréns inlägg (s. 174—178); Johan Richert, Bostadskommissionens och socialstyrelsens förslag till lag om hyresreglering (s. 183—186).
    Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift 1917, hft 1—2: Axel Hirsch, Kammarrättens utlåtande över förslaget till ny fattigvårdslag (s. 1—8); Otto Ekenberg, Fattigvårdsmål från kammarrätten (s. 32—34, 67—70); Utlåtanden överförslaget till ny fattigvårdslagstiftning (s. 51—53); Fattigvård och politisk rösträtt (s. 54—56).
    Sociala meddelanden 1917, nr 1—3: Socialstyrelsens utlåtande över fattigvårdslagstiftningskommitténs förslag till lag om fattigvården m. fl. författningar (s. 181—193); Hyreslagstiftning i Norge under kristiden (s. 201—204).
    Arbetarskyddet 1917, hft 1—3: Arbetsgivarne och den nya olycksfallsförsäkringslagen (s. 12—16, 44—46, jfr ibm s. 89—93); Socialförsäkringsfrågor inför 1917 års riksdag (s 16—25, 46—50).

220 LITTERATUR.    Svenska stadsförbundets tidskrift 1917, hft 1—2: A. Borgström, Om gränsen mellan stadsplanelagen och byggnadsstadgan för rikets städer (s. 1—4); C. Meurling och Yngve Larsson, Bostadsfrågan och dyrtiden (s. 4—8); Stadsplane- och byggnadsväsen (s. 13—29, härunder bl. a. 1916 års ändringar i stadsplanelagen, s. 16—20); Carl Malmroth, Administrativ praxis (s. 29,86—88).
    Från svenska statsförvaltningen 1917, hft 1—2: E. Joh. Turén, Fögderiförvaltningens omorganisation (s. 15—16); Niklas A. Lindhult, Kungl. Maj:ts kansli och dess förestående lönereglering (s. 17—20).
    Svensk lantmäteritidskrift 1917, hft 3—4. I detta dubbelhäfte avslutas 1916 års Skiftesprejudikat (273+VIII s.).
    Tiden 1917, hft 3: Östen Undén, De enskilda arbetsavtalen enligt svensklagstiftning (s. 82—88).
    Svensk Tidskrift 1917: Förvaltningen och partiregementet (s. 234—238).
    Det nya Sverige 1917: A. von Hedenberg, Förhör i brottmål (2 hft s.84—87); R. Erich, Kampen för "havets frihet" för hundra år sedan (3 hft s.124—129).
    Forum 1917, nr 9: H. Lettström, Om arvsrätt efter fader för de utomäktenskap födda barnen (s. 101—104).
    Skogsvårdsföreningens tidskrift 1917, hft 1—3: Hugo Tigerschiöld, Rätten till skogsavkastningen å biskoparnas sätesgårdar och löningshemman (s. 1—21); S-r, Förslag till lagbestämmelser om förebyggande av fara för skogseld genom järnvägsdrift (s. 69—76); Nils G. Ringstrand, Några anteckningar om våra nuvarande skogslagar och önskemål om deras handhavande (s. 155—164).
    Mimer 1917, hft 1: Sveriges första förbudslagförslag (s. 1—31).
    Allmänna svenska läkartidningen 1916: F. Bissmarck, Den s. k. samvetsklausulen i Englands och Skottlands vaccinationslag (s. 177—182); Henrik A.Th. Dedichen, Den Sindsyges retslige stilling som den er og som den burdevære (s. 1268—1276); Em. af Geijerstam, Några ord om homosexualitet från psykoanalytisk synpunkt (s. 17—39, 49—66); Gunnar Gibson, Om fingeravtryck såsom identifieringsmetod (s. 1353—1355); Densamme, Några ord med anledning av lagen om försäkring för olycksfall i arbete (s. 1417—27); Gustaf Heyman, Bidrag till utredande av frågan om läkarintyg vid pensionsansökningar (s. 1329—39); Olof Kinberg, Om de sinnessjukas och psykiskt abnormas straffrättsliga behandling (s. 1209—19); Karl Marcus, Några drag av den i Tyskland nu pågående kampen mot de smittosamma könssjukdomarna (s.1249—68); Alfred Petrén, Huru böra vi ordna vården om imbecilla med antisociala tendenser? (s. 1377—92); Densamme, Om sinnessjuka sfraffångars omhändertagande (s. 670—675); se vidare tidskriftens register under "Lagar, lagförslag etc."
    Hygiea 1916: U. Müllern-Aspegren, Till frågan om den sanitära övervakningen av de prostituerade (s. 1281—1306); A. E., Bastman, Skyddskoppympningens ordnande (s. 437—448, 1030—1042, 1132—34).
    Teknisk tidskrift, veckoupplagan 1916: Dikningslagskommitténs förslag till lag ang. vatten- och luftförorening m. m. (20 hft s. 199—203); Erland Lagerlöf, Förslag till lag om inskränkning i rätten att förvärva fast egendom m. m. (20 hft s. 203—207); Henrik G. Tisell, Patentlagstiftningskommitténs förslag till lag om mönsterskydd (25 hft s. 247—250); E. Aug. Forsberg, Förslaget till lag om vissa åtgärder till främjande av arbetsfred (44 hft s. 393—398); Nils Blanck, 1916 års ändring av stadsplanelagen och därmed sammanhängande spörsmål (49 hft s. 443—447). — Avd. Arkitektur: Carl G. Bergsten, Tävlingen om hovrättsbyggnad i Malmö (s. 7—10, 20, 32); L. I. Wahlman, Stockholms nya rådhus (s. 13—20, 21—31, 33—48).