Rättsstatistikens publicering. Sedan K. M:t i skrivelse d. 15 dec. 1916 anbefallt Statistiska centralbyrån att inkomma med yttrande, när bearbetningen av uppgifterna till rättsstatistiken för det första året efter samma statistiks omorganisation (1913) senast kunde antagas komma att i tryck föreligga (se http://svjt.se/svjt/1917/90), har centralbyrån i skrivelse till K. M:t d. 5 maj 1917 till en början meddelat, att centralbyrån ansett lämpligt att framlägga bearbetningen av det rättsstatistiska materialet i trenne särskilda publikationer, nämligen en översikt av domstolarnes och de exekutiva myndigheternas verksamhet, en kriminalstatistisk berättelse och en redogörelse för avslutade konkurser. Härefter yttrar centralbyrån:

    »För 1913 års vidkommande inskränka sig publikationerna till de tvenne förstnämnda, enär de först infordrade nominativa uppgifterna om avslutade konkurser hänföra sig till år 1914. Av de båda rättsstatistiska berättelserna för år 1913 hoppas Statistiska centralbyrån ha översikten av domstolarnes och de exekutiva myndigheternas verksamhet publicerad före nästkommande september månads utgång och kriminalstatistiken vid tiden omkring nästa årsskifte. Vad angår 1914 och 1915 års rättsstatistiska berättelser, torde 1914 års föreligga i tryck före nästa års utgång och 1915 års högst tre kvarts år senare. Under utarbetandet av 1913 års statistik har nämligen, såsom naturligt är, arbetet med de tvenne påföljande årens uppgifter även fortgått.»
    I fortsättningen framhåller centralbyrån, att rättsstatistiken efter dess omorganisation i stort sett kan betraktas som ny med hänsyn till den stora skiljaktighet, som förefinnes mellan de rättsstatistiska uppgifterna före och efter omorganisationen. Medan rättsstatistiken förut huvudsakligen utgjorde resultatet av ett hopsummeringsarbete av från domstolar och exekutiva myndigheter inkomna, tabellariskt anordnade arbetsredogörelser och sammandrag jämte en bearbetning av utdrag ur straffregistret, ställer sig utnyttjandet avdet nuvarande rättsstatistiska materialet på grund av dess beskaffenhet väsentligt vid lyftigare. Förutom 741 arbetsredogörelser, omfattar sagda material årligen mer eller mindre rikhaltiga uppgifter om vart och ett av närmare 150,000 mål av olika slag, varjämte måste genomgås över 130,000 protokollsparagrafer över inteckningsärenden, omkring 80,000 över lagsökningsärenden o. s. v. Inalles uppgår antalet specialuppgifter av berörda slag till omkring 380,000 pr år. Till jämförelse meddelas, att befolkningsstatistikens motsvarande uppgifter, om födda, vigda och döda samt im- och emigranter, utgöra endast omkring 280,000. Enbart det arbete, som måst nedläggas på att få de uppgifter, som avlämnats från domstolarna, i önskvärd mån fullständiga och riktiga, har icke varit ringa. Den härför erforderliga skriftväxlingen antages emellertid av centralbyrån för framtiden komma att bliva mindre betungande, sedan uppgiftslämnarne gjort sig mera förtrogna med de för uppgifternas insamlande fastställda formulären.
    Slutligen anmärkes, att det torde få anses ligga i sakens natur, att en statistisk årsberättelse första gången den skall utarbetas kräver avsevärt längre tid och arbete än följande årgångar. Hela arbetets planläggning samt berättelsens uppställning och avfattning faller i det stora hela på den första berättelsen.