Avsked. K. M:t har beviljat avsked:
    d. 14 april 1917 åt borgmästaren i Ystad Berndt Rudolf Petersson;
    d. 23 april 1917 åt justitieborgmästaren i Göteborg Erik Andreas Trana; samt

    d. 2 maj 1917 åt sekreteraren i hovrätten över Skåne och Blekinge Louis Carl Olof Ljungberg.

 

    Justitieministern i den nya ministären. statsrådet Steno Johannes Stenberg, är född i Stockholm d. 26 juni 1870, son till professorn fil. och med. dr Sten Stenberg. Efter vid Nya elamentarskolan i Stockholm d. 16 maj 1888 avlagd mogenhetsexamen blev han jur. utr. kand. i Uppsala d. 3 nov.1894, erhöll första domarförordnande i jan. 1896, blev t. f. fiskal i Svea hovrätt d. 3 maj 1901, adj. ledamot d. 5 maj 1902, fiskal d. 29 nov. 1904, t. f. revisionssekreterare d. 2 febr. 1906, biträdande i justitiedepartementet vid beredande av lagstiftningsfrågor d. 16 aug. 1906, t. f. byråchef för lagärenden d. 25 febr. 1907, assessor i Svea hovrätt d. 15 mars 1907, ledamot av lagberedningen d.1 mars 1908 och har såsom sådan deltagit i avgivandet av lagberedningens förslag till jordabalk III, t. f. expeditionschef i justitiedepartementet d. 3 aug.1909, expeditionschef där d. 18 sept. 1909, hovrättsråd i Svea hovrätt från d. 1 jan. 1910, konsultativt statsråd d. 17 febr. 1914, statsråd och chef för justitiedepartementet d. 30 mars 1917.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har d. 30 mars 1917 till regeringsråd efter regeringsrådet Herman Falk. som samma dag utnämnts till statsråd, utnämnt förutvarande statsrådet Sigfrid Nathanael Linnér.

 

    Expeditionschefsbefattningen i justitiedepartementet. K. M:t hard. 30 mars 1917 entledigat statsrådet Steno Johannes Stenberg från det honom d. 18 sept. 1909 meddelade förordnandet att vara expeditionschef i justitiedepartementet samt till expeditionschef förordnat t. f. expeditionschefen revisionssekreteraren Sven Axel Eschelsson Hagströmer.
    Under Hagströmer för vissa ärendens beredande beviljad tjänstledighet uppehålles expeditionschefsämbetet d. 14 maj—30 juni 1917 av revisionssekreteraren frih. Adam Giertta.

 

    Juridiska fakulteten i Uppsala. K. M:t har d. 27 april 1917 utnämnt docenten vid universitetet i Lund jur. dr och fil. kand. Bo Östen Undén att vid universitetet i Uppsala vara professor i civilrätt med undervisnings- och examinationsskyldighet i familjerätt och sakrätt samt internationell privaträtt.
    Universitetskanslern har d. 17 april 1917 till docent i civilrätt vid juridiskafakulteten i Uppsala förordnat jur. lic. Nils Rabenius.

 

    Krigsrätterna. K. M:t har förordnat:
    d. 23 mars 1917 vice auditören jur. kand. Sven Armas von der Burg att tills vidare vara auditör vid regementskrigsrätten vid Vaxholms grenadjärregemente; samt
    d. 30 mars 1917 stadsaktuarien Carl Gustaf Napoleon Schager att till utgången av år 1920 vara vice krigsdomare vid den särskilda krigsrätt, som enl. K. M:ts beslut d. 2 mars 1917 är inrättad å den under benämningen Göteborgsavdelningen sammandragna avdelning av flottan.

 

    Sveriges advokatsamfund. Under tiden från samfundets årsmöte 1916 hava i samfundet intagits herrar C. A. Toll, Hudiksvall, Vilhelm Björkman, Stockholm, Ragnar Strömbom, Jönköping, Allan Almqvist, Stockholm, K. J. B.Boström, Västerås, Georg Brodén, Göteborg, Ragnar Pihlstrand, Umeå, Ernfrid Browaldh, Västerås, Allvar Elmström, Stockholm, Nils Virgin, Stockholm och A. E. Ljunggren, Kristianstad.