LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 19171, bortsett från utlåtanden över av riksdagen beslutade ändringar i förut behandlade lagförslag, avgivit utlåtanden rörande följande till lagrådet remitterade förslag till lagar: Mars 14. Förslag till lagar om ändrad lydelse av 48, 50, 164, 166 och 254 §§ i lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse, om ändring i vissa delar av lagen d. 5 juni 1909 ang. emissionsbanker, om ändrad lydelse av 2, 233 och 234 §§ i lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse samt om ändrad lydelse av 4 och 5 §§ i lagen d. 18 sept. 1903 ang. solidariskt bankbolags, bankaktiebolags och sparbanks konkurs. Föredragande revisionssekreteraren E. Gadde.» 15. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ i lagen d. 4 maj 1906 ang. förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom m. m. Föredragande byråchefen Hj. Himmelstrand.» 22. Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige. Föredragande kanslisekreteraren L. Berglöf.» 26. Förslag till lag, huru förhållas bör med ströängar vid ägostyckning inom Västerbottens eller Norrbottens läns lappmark m. m. Föredragande t. f. revisionssekreteraren A. E. Rodhe.» 26. Förslag till lag om försäkringsrådet. Föredragande hovrättsassessorn G. Lindstedt.» 27. Förslag till lag om ändringar i och tillägg till lagen d. 28 maj 1886 ang. eftersökande och bearbetande av stenkolsfyndigheter. Föredragande byråchefen Hj. Himmelstrand. April 10. Förslag till lag om undantag från tillämpningen under viss tid av49 § 1 mom. och 165 § 1 mom. lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse. Föredragande revisionssekreteraren E. Gadde.» 16. Förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m. Föredragande revisionssekreteraren K. Södervall.» 27. Förslag till lag om häradsrätts sammansättning vid handläggning av vissa mål och ärenden m. m. Föredragande revisionssekreteraren K. Schlyter.

 

RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar 1917 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskottet (eller sammansatt lag- och annat utskott) avgivit utlåtande:
    d. 24 mars: k. prop. nr 99 med förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri (L. U.nr 19), bifallen med smärre ändringar;
    k. prop. nr 100 med förslag till lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter (L. U.nr 20), bifallen med smärre ändringar;
    d. 29 mars: k. prop. nr 55 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 17 april 1916 ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av

 

1 I föregående häfte, sid. 174, stod å första raden av översikten angående lagrådet på grund av feltryck 1916 i stället för 1917. 

ÖVERSIKTER. 255varor (krigshandelslagen) m. m.; utskottets hemställan (sammansatta Bev. och L. U:s utl. nr 1 och mem. nr 2) om lagens fortsatta tillämpning t. o. m. d. 30 juni 1917 bifallen;
    väckt motion (II: 178) om rätt för annan än präst i statskyrkan att förrätta jordfästning; utskottets hemställan (L. U. nr 21) om skrivelse med anhållan om lagförslag rörande s. k. borgerlig begravning bifallen av andrakammaren, men avslagen av första;
    k. prop. nr 117 med förslag till ändrad lydelse av 20 kap. 2 § och 24 kap. 3 § strafflagen (olovligt tagande av kåda), bifallen (L. U. nr 22);
    d. 18 april: k. prop. nr 22 med förslag till lag om expropriation m. m.även som i ämnet väckta motioner; utskottets hemställan (L. U. nr 24) om bifall till propositionen med vissa ändringar bifallen;
    d. 21 april: k. prop. nr 37 och 63 samt motion II: 337 om nämndemansval i städer under landsrätt m. m.; utskottets hemställan (L. U. nr 23) om bifall till motionens yrkande, att valen skola förrättas å allmän rådstuga, bifallen;
    väckta motioner (I: 7 och II: 76) om beredande å de större högtidsaftnarna av arbetsledighet för personal inom handeln eller annan affärsverksamhet (L. U. nr 25), avslagna;
    väckta motioner (I: 83 och 84) om tillägg till instruktionerna för J. O. och M. O. (L. U. nr 26), avslagna;
    d. 23 april: k. prop. nr 88 med förslag till förfoganderättslag och i ämnet väckta motioner; utskottets hemställan (L. U. nr 27), att lagen skulle antagas med vissa ändringar att gälla under ett år, bifallen;
    k. prop. nr 62 ang. fortsatt tillämpning av maximiprislagen (L. U. nr 28), bifallen;
    d. 28 april: k. prop. nr 23 med förslag till lag om fastighetsbildning i stad m. m. och i ämnet väckt motion (sammansatta S.- och L. U:s utl. nr 1 och mem. nr 3), prop. bifallen med vissa ändringar;
    väckt motion (II: 171) om ändrad lydelse av 20 kap. 2 § strafflagen (om straff för tagande av kåda, kottar och barr); utskottets hemställan (L. U.nr 30) om ingen åtgärd betr. kådan utöver bifallet till prop. nr 117 (se ovan), om skrivelse betr. kottarna och om ingen åtgärd betr. barren bifallen;
    väckt motion (II: 177) om höjning av kommunalt anställd barnmorskas lön från 300 till 500 kr.; utskottets hemställan (L. U. nr 31) om höjning till 400 kr. samt om skrivelse med begäran om ytterligare utredning bifallen;
    väckt motion (II:242) om ändrad lydelse av 17 kap. 3 § strafflagen (L. U. nr 32), avslagen;
    väckt motion (I: 82) om skrivelse med begäran om lagstiftning till förstärkt skydd mot farliga återfallsförbrytare (L. U. nr 33), bifallen;
    väckt motion (II: 254) om en hela riket omfattande vanhävdslag (L. U.nr 34), avslagen;
    k. prop. nr 35 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 kap. 3 § strafflagen m. m. (L. U. nr 35), bifallen;
    väckt motion (II: 247) om skrivelse med begäran om lagändring för ytterligare inskränkning i försäljningen av s. k. preventiva medel (L. U. nr36), avslagen;
    väckt motion (II: 248) om lagskärpning till förhindrande av skyltning med sedlighetssårande bilder (L. U. nr 37), avslagen;
    väckt motion (II: 169) om skrivelse med begäran om omarbetning av bestämmelserna ang. nybyggnadsskyldighet vid ecklesiastika löneboställen (L. U. nr 38), avslagen;
    väckt motion (II: 240) om sådan ändring i 64 § av ecklesiastik boställsordning, att däri omförmäld syn skall hållas andra året före den nya löneregleringens inträdande (L. U. nr 39), avslagen;
    k. prop. nr 40 ang. ersättning till kronoombud vid ecklesiastika boställssyner (L. U. nr 40), bifallen;
    k. prop. nr 41 med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § i lagen om kyrkofond (L. U. nr 41), bifallen;

256 ÖVERSIKTER.väckt motion (II: 246) om skrivelse ang. sådan ändring av 18 kap. 16 § strafflagen, att kupering av hästar föres därunder (L. U. nr 42), bifallen;
    k. prop. nr 165 om ändringar i och tillägg till lagen d. 28 maj 1886 ang. eftersökande och bearbetande av stenkolsfyndigheter (L. U. nr 43), bifallen;
    k. prop. nr 36 om ändring av 12 kap. 11 § strafflagen till skydd för vid triangelmätning utsatta märken (L. U. nr 44), bifallen;
    k. prop. nr 118 om särskild bestämmelse att tills vidare gälla i fråga om skydd för vissa främmande patent (L. U. nr 45), bifallen;
    den 30 april: k. prop. nr 164 om den norrländska förbudslagens utsträckning till Värmlands län med undantag av de sydligaste häradena; utskottets hemställan (L. U. nr 46) om såväl förbudslagens som vanhävdslagens utsträckning till hela Värmlands län bifallen.