Spörsmål angående stämpelbeläggning av arvskiftesinstrument.
    Redaktionen anser sig böra fästa läsekretsens uppmärksamhet på att en rättsfråga, likartad med den i förra häftet sid. 205 refererade, nyligen varit föremål för Högsta domstolens prövning och där fått en utgång motsatt den, som gjorde sig gällande i den ifrågavarande hovrättsdomen. Det åsyftade rättsfallet, vilket finnes refererat i det nyligen utkomna första häftet av Nytt Juridiskt Arkiv 1917 sid. 11, utvisar, att meningarna inom Högsta domstolen voro synnerligen delade.