UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.

 

    Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland 1917, hft 3—5, innehåller, förutom referat av föreningens förhandlingar över 1916 års överläggningsämnen, bl. a. följande: Carl W. U. Kuylenstierna, Om hävd å äganderätt till jord enligt svensk rätt till och med 1734 års lag (s. 145—220); R. A. Wrede, Till frågan om malitiosa desertio (s. 221—235); Karl Willgren, Preskription av stadskommuns rätt till trafikavgift (s. 236—250); O. Hj. Granfelt, Anm. avB. SJÖSTRÖM: Om tredskodom enligt finsk och svensk civilprocessrätt (s. 251—260); Wilhelm Chydenius, Sakkunnigutlåtande angående sökandena till en professur i civilrätt vid Uppsala universitet (s. 260—267); Densamme, Anm.av HERNBERG: Blankoväxeln (s. 267—269); och C. G. Bergman, Anm. av ÅKE HOLMBÄCK: Om 1686 års testamentsstadga (s. 269—276).
    Tidsskrift for Retsvidenskab 1917, hft 1—2, innehåller följande: R. Erich, Till läran om statsförbindelser med speciell hänsyn till framtida gestaltningsmöjligheter (s. 1—44); Jul. Lassen, Kunstig Kreditorbegunstigelse (s. 45—120); I. Heckscher, Meddelelser fra den svenske Højesterets Praxis i Aarene 1912—1915 (s. 121—161); Oversigt over de nordiske Landes Lovgivning i 1916 (s.162—230); Oversigt over fremmed Lovgivning i 1915 (s. 221—248); O. Hj. Gft, Finlands lagstiftning år 1916 (s. 249—258); Frantz Dahl, Nekrologer (s. 259—267).
    Norsk Retstidende 1917, nr 1—28, innehåller förutom domsreferat bl. a. en uppsats av Valentin Voss i en fråga ang. odelsrätten (s. 353—356) samt Edvard Løchen, Tilfældet, Skadeserstatningsprincipper (s. 385—391).
    Ugeskrift for Retsvæsen 1917 inledes med en intressant historisk återblick i anledning av U. f. R:s 50-åriga tillvaro av Frantz Dahl (s. 1—28), vartill sedermera från samma hand fogats en såsom bilaga till tidskriften utkommen bibliografisk översikt över dess innehåll 1867—1916 (48 s.). För innehållet i övrigt av nr 1 — 10 har redogörelse förut lämnats. Nr 11—23 innehålla i »Den litterære Afdeling» bl. a.: Svend Kaarsen, Bør Husdyrvoldgiftsloven fornyes? (s. 105—114); C. Bang, Anm. av K. K. STEINCKE: Haandbog i Forsørgelsesvæsen (s. 114—118); Oluf J. Skjerbæck, Det juridiske Laboratorium ved Københavns Universitet (s. 121—124); Troels G. Jørgensen, Anm. av KNUD BERLINDen danske Statsforfatningsret (s. 124—131); Jesper Simonsen, Anm. av EYVIND OLRIK og C. I). RUMP: Systematisk Oversigt over Domme i kriminelle Sager 1895—1914 (s. 131—134); Knud Berlin, Anm. av JOHANNES STEENSTRUPStatsrettens Udvikling gennem Tiderne og Nutidens Statsforfatninger (s. 134—136); Henry Ussing, Den østrigske Lovbogs Revision (s. 137—140); Kristian Sindballe, Anm. av FREDRIK STANG: Fra spredte Retsfelter (s. 140—144); Kristian Sindballe, Om Adgang til at anlægge Anerkendelsessøgsmaal (s.145—156); Karsten Meyer, Norske Domme (s. 158—160); En Betænkning om Gældsovertagelse ved Køb af faste Ejendomme (s. 161—169); M.-P., En Bog om engelsk Strafferetspleje (s. 173—4); C. W. Westrup, Testamente — Legat —Fideikommis (s. 177—188).
    Juridisk Tidsskrift, København, 1917, nr 3—4: H. Federspiel, Krigen og den industrielle Ejendomsret II (s. 85—94); Johannes Poulsen, Om Fjernidentificering (s. 95—105, 142—148); N. Cohn, Retshistoriske Studier III (s. 125—141); Retsafgørelser, Blandede Meddelelser.