Äktenskapsfrekvensen. Under diskussionerna vid nya äktenskapslagens tillkomst uttalades den förhoppningen, att denna lag skulle visa sig ägnad att i sin mån främja den låga äktenskapsfrekvensen i vårt land. Nu föreligga för år 1916 — den nya lagens första år — preliminära uppgifter från statistiska centralbyrån rörande antalet ingångna äktenskap (se tabellen s. 330).
    Absoluta antalet inom riket ingångna äktenskap har aldrig tillförene varit så högt som under 1916, och den relativa siffran överskrider femårsmedeltalen för de sista trettio åren; under femårsperioden 1911—1915 varierade denna siffra mellan 5.80 och 5.94. Ökningen i förhållande till 1915 års siffror, vilka ej voro anmärkningsvärt låga, är högst betydande; man får gå tillbaka ända till tiden närmast efter krisåren på 1860-talet för att finna exempel på en starkare uppgång. Endast i Kronobergs, Kalmar och Älvsborgs län är en minskning att anteckna. Starkast är stegringen i Stockholms län, där den relativa siffran är icke mindre än 18 % högre än 1915, därnäst kommer Örebro län med en ökning av 16.67 %.
    Nu vore det naturligtvis förhastat att skriva de gynnsamma siffrorna helt och hållet på den nya lagstiftningens konto. Att denna varit en medverkande faktor står dock utom tvivel. Särskilt hava dess bestämmelser om begränsad giltighetstid även för tidigare ågången lysning av allt att döma i avsevärd utsträckning föranlett vigselfästande av äldre förbindelser, av vilka eljest många skulle hava stannat på de ofullkomnade äktenskapens stadium. Synnerligen belysande äro i detta hänseende siffrorna för Stockholms stad, den enda del av riket, för vilken mera detaljerade uppgifter äro mig tillgängliga. Medan

 

                                                                        Absoluta tal         På 1 000 invånare

Län                                                                  1915       1916       1915      1916

Stockholms stad                                           3 415     3 612       8.77      8.95

Stockholms län                                             1 172      1 364       5.16      6.09

Uppsala län                                                    824         906         6.24    6.83

Södermanlands län                                       1 080     1 180       5.88    6.39

Östergötlands län                                          1 737       1 752       5.79     5.82

Jönköpings län                                               1 113        1 223      5.08     5.54

Kronobergs län                                                805         764         5.14     4.88

Kalmar län                                                        1 236      1 201       5.43     5.27

Gottlands län                                                        272        312       4.90     5.61

Blekinge län                                                           693        720      4.61     4.81

Kristianstads län                                                  1 185      1 253     5.05    5.32

Malmöhus län                                                      2 661       2 898    5.61    6.0 7

Hallands län                                                            707          728     4.80   4.94

Göteb. o. Bohus län                                            2 559         2 683   6.34   6.56

Älvsborgs län                                                       1 526          1492     1 5.20 5.066

Skaraborgs län                                                     1 274         1 337      5.28   5.54

Värmlands län                                                    1 390          1 474      5.34   5.65

Örebro län                                                           1 144          1 341         5.40  6.30

Västmanlands län                                              1 031          1 128        6.37   6.89

Kopparbergs län                                                1 432         1 536          5.92   6.31

Gävleborgs län                                                   1 472          1 550          5.67   5.94

Västernorrlands län                                         1 571            1 699         6.06  6.50

Jämtlands län                                                      746                755        6.03   6.03

Västerbottens län                                              1 107             1 162        6.54   6.77

Norrbottens län                                                    996           1 093         5.76   6.24

Hela riket                                                           33148       35156         5.82  6.13

Därav: landsbygden                                         22 140         23 105        5.33    5.59

Därav: städerna                                                 11 008         12 051         7.13    7.52

 

antalet ingångna äktenskap under de tre första månaderna av 1916 företer någon tillbakagång i jämförelse med föregående år, steg siffran för april från 295 år 1915 till 447 år 1916, en omständighet som åtminstone till mycket väsentlig del måste bero på det förhållandet, att giltighetstiden för lysning, som skett före nya lagens ikraftträdande, utgick den 1 maj. Sistnämnda antagande bestyrkes ytterligare därav, att ökningen i antalet ingångna äktenskap under hela den återstående delen av 1916 uppgick till allenast ett fyrtiotal och sålunda är flera gånger mindre än för april månad ensam. En annan faktor av betydelse torde avvittringshindrets avskaffande vara, då därmed en betydelsefull anledning till konkubinats bildande försvunnit1. Den genom nya lagen öppnade möjligheten för dispens till äktenskap mellan ett syskon och det andras avkomling har däremot, såsom man vid lagens tillkomst hoppades, allenast sparsamt tagits i bruk; Kungl. Maj:t har under året behandlat 22 ansökningar om sådan dispens, av vilka 8 avslagits. Icke heller övriga lättnader i reglerna om äktenskapshindren torde hava haft någon avsevärd bety-

 

1 I en i Social tidskrift 1915 s. 49—57 publicerad undersökning angående de utom äktenskap födda barnen i Gudmundrå församling i Västernorrlands län, avseende åren 1901—1910, uppgives, att i över hälften av de fall, då föräldrarna levat i konkubinat (36av 68), underlåtenheten att legalisera förbindelsen visat sig bero på svårigheten att anskaffa "klara papper".

FRÅN DET PRAKTISKA RÄTTSLIVET. 331delse för äktenskapsfrekvensen 1. Vanskligare är att avgöra, i vad mån de nya bestämmelserna om formen för äktenskaps ingående och reformeringen av äktenskapsrätten i det hela kan hava främjat det legitima äktenskapet på de fria förbindelsernas bekostnad.
    Vigslarnas fördelning på kyrkliga och borgerliga är mig känd allenast såvitt angår Stockholm. Antalet kyrkliga vigslar har här ökats från 1 927 år 1915 till 2 269 år 1916, medan antalet borgerliga gått tillbaka från 1 501 till 13642Utvecklingsgången i detta hänseende har åtminstone i främsta rummet sin förklaring däri att genom den nya lagstiftningen valfrihetens princip blivit mera konsekvent genomförd, i det att den kyrkliga formen gjorts tillgänglig i avsevärt flera fall än förut.3

Birger Ekeberg.