Det norske Justis= og Politidepartement bestaar av 3 avdelinger:
    A. Den Almindelige Avdeling med 4 kontorer, nemlig:
    Kriminalkontoret, under hvilket i det væsentlige horer behandlingen av sakerved kommende den kriminelle retspleie, benaadningssaker, saker angaaende utlevering av forbrydere, straffeprocesstatistiken, saker angaaende politivæsenet, approbation av kommunale politivedtægter og av vedtægter til beskyttelse av barn mot bruk av tobak, saker angaaende ildsfarlighetslovgivningen og sakervedkommende filmkontrollen.
    1ste Civilkontor, som har behandlingen av alle processuelle bevillinger, mortifikationsbevillinger, konfirmation paa testamenter og egtepakter, egteskaps bevillinger, translatørbevillinger, saker angaaende international retshjæelp, kontrollen med skifte- og konkursvæsenet, saker som efter konkurs- og akkordforhandlings loven indbringes til departementets prøvelse, samt saker vedkommende skifte- og overformyndervæsenet i almindelighet.
    2det Civilkontor, som bl. a. behandler saker vedkommende de under departementet sorterende civile embedsverk (amtmands- og magistratsembederneundtat), kontrollen med embeds- og bestillingsmænds forretningsførsel, antagelse av aktorer og offentlige forsvarere i straffesaker, autorisation av advokater, sakførere og advokatfuldmægtiger, saker angaaende inkasso-, auktions- og retshjælpsvirksomhet, adoptionsbevillinger, besværinger over amtmændenes bestemmelse om underholdningsbidrag til hustru og egtebarn, saker vedkommendedissentere samt utfhærdigelse av attester til bruk ved indgaaelse av egteskapi utlandet.

 

NOTISER. 341    Kommunalkontoret, hvorunder bl. a. hører saker vedkommende de civileoverøvrigheter (stiftsamtmænd og amtmænd), magistratsembederne, rikets civileinddeling, saker angaaende statsborgerlig forhold, stemmeret, mandtalsførsel, stortingsvalg og kommunevalg, saker vedkommende formandskapslovgivningen, kommunernes bestyrelse og økonomiske anliggender i almindelighet, ekstraordinære forføininger for at avhjælpe distrikters eller kommuners nød, foranstaltninger i anledning av større skadetilføielser ved storm, skred o. 1.
    B. Fængselsstyrelsen, som behandler saker vedkommende fængslerne og tvangsarbeidshusene, den disse vedkommende lovgivning og statistik inberegnet, fangetransportvæsenet samt saker vedkommende kriminalasylet.
    C. Lovavdelingen, som behandler saker angaaende forandringer i eller tillæg til den konstitutionelle, civile og kriminelle lovgivning eller den almindelige politilovgivning, derunder ogsaa saker som berører næringsveiene eller andre under de øvrige departementer henlagte anliggender, naar de dog nærmest er at betragte som hørende under den almindelige civil- og politilovgivning, endvidere for tolkningsspørsmaal vedkommende grundloven og de vedavdelingen forberedte lover samt betænkninger angaaende avslutning av traktater.
    Hver avdeling ledes av en ekspeditionschef, hvert kontor av en byraachef. Fængselsstyrelsen vil fra 1. juli bli delt i to kontorer. Lovavdelingen har tobyraachefer uten fast fagfordeling. Forøvrig er der i departementet ansat detfornødne antal juridiske sekretærer og ikke-juridiske assistenter.
    Saker av administrativ art og lovfortolkningsspørsmaal behandles som regel i første haand av en sekretær og passerer derefter vedkommende byraachef ogekspeditionschef, før de forelægges for statsraaden. Det samme gjælder mindre lovsaker, mens derimot for de større sakers vedkommende en saadan instansbehandling ikke hensigtsmæssig kan gjennemføres.
    Korrespondance angaaende den forberedende behandling av departementets saker og anden korrespondance av underordnet betydning (saasom meddelelserom faldne resolutioner, oversendelser og kurante anmodninger) undertegnes avvedkommende ekspeditionschef eller byraachef, mens departementets utgaaendekorrespondance forøvrig undertegnes av statsraaden og paraferes av en av denævnte embedsmænd.
    Fængselsstyrelsen indtar forsaavidt en særstilling, som dens ekspeditionschef er tillagt en viss selvstændig avgjørelsesmyndighet. E. A.