Justitsministeriet i København er organiseret under en Departementschef1. Forretningerne er delt imellem 2 Expeditionskontorer med hver en Kontorchef
    1) Første Kontors Anliggender: Domstolenes Organisation og Personel; Bevillinger vedrørende den civile Retspleje; Sagers Indstævning for Højesteret; Sager vedr. Sagførervæsenet; Retslægeraadet; Sager vedr. Familieret, Arveret, Personret, Formueret og her hen hørende Bevillinger; Overformynderiet, Tilsyn med den offentlige Børneopdragelse, forsaavidt disse Sager ikke hen hører under Undervisningsministeriet; Tilsyn med Plejebørn og Tilladelse tilat yde Medvirkning ved Anbringelse af Børn; Bevillinger til at opføre Skuespil

 

1 Motsvarande svensk expeditionschef, alltså icke = justitieministern.

 

342 NOTISER.m. v.; Overtilsynet med Udgivelsen af Lov- og Ministerialtidende; Sager ang.Ministeriets Organisation og Personel samt dets Budget- og Regnskabsvæsen.
    2) Andet Kontor: Sager vedr. den kriminelle Retspleje (dog ikke Benaadning og Æresoprejsning) og herhen hørende Bevillinger; Politivæsenet; Redningsbelønning, Strandingsvæsen, Bygnings-, Brandvæsen, Brandforsikring af fast Ejendom, Sundhedsvæsen; Lenskontoret; Legater; offentlige Stiftelser, forsaavidt de ikke henhører til det alm. Fattigvæsen eller Kirke- og Undervisningsvæsenet, FærøskeSager med Undtagelse af Kirke- og Skoleforhold.
    Umiddelbart under Justitsministeren, iøvrigt som selvstændige Administrationskontorer, staar:
    a) Direktoratet for Fœngselsvœsenet, der ledes af en Direktør, der forudendet i selve Navnet liggende Omraade har Sager om Benaadning og Æresoprejsning (Lov 18 April 1910);
    b). Lenskontoret, der ledes af en Lenssekretær og forestaar det offentliges Kontrol med Len, Stamhuse og Fideikommisser (Lov af 2 Maj 1914).
H. U.