NYUTKOMNA BETÄNKANDEN

M. M.

 

Från justitiedepartementet:
    Betänkande med förslag till vattenlag m. m. avgivet av särskilda inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga för överarbetning av vissa delar i det av vattenrätts- och dikningslagskommittéerna d. 17 dec. 1910 avgivna förslaget till vattenlag. Sthm 1917. Norstedt. 4:o. IV + 538 s. (Avg. d. 14mars 1917 av K. H. Högstedt, D. Persson i Tällberg, Åke Ingeström, SvenLübeck och Osc. Nordqvist).
Från civildepartementet:
    Om den s. k. sommartiden och dess verkningar i Sverige år 1916. Sthm 1917. Beckman. 8:o. 96 s. (Meddelanden från kungl. civildepartementet LI.)

348 ÖVERSIKTER.Från finansdepartementet:
    Förslag till lag om statens brandförsäkringsfond. Sthm 1917. Marcus.4:o. 8 s. (Avg. d. 21 dec. 1916.)
    Betänkande om allmänna grunder för den kommunala skattereformen med utkast till lag om kommunal beskattning I—III, utarbetat av Otto V.Landén. Sthm 1917. Palmquist. 4:o. VIII + 342 s. (Avg. d. 31 jan. 1917.Kommunalskattesakkunniges utredningar och förslag i kommunalskattefrågan.)
    Underdånigt utlåtande med förslag till förordningar angående skattefrisprit samt vissa alkoholhaltiga preparat m. m. avgivet den 5 mars 1917 avkungl. kontrollstyrelsen. Sthm 1917. Marcus. 4:o. 94 s. (Avg. d. 5 mars 1917.)
    Underdånigt betänkande avgivet den 20 mars 1917 av kassaförlagskommittén. Sthm 1917. Marcus. 4:o. VIII + 125 s. (Avg. d. 20 mars 1917av Hans Wachtmeister, Emil Kinander, Emil Kristensson och K. Langenskiöld.)
    Förslag till lag angående kommunal taxering och skattskyldighet jämte anvisningar, motiv och bilagor avgivet av G. V. Eiserman och E. von Wolcker. Sthm 1917 Marcus. 4:o. XI + 907 s. (Avg. d. 16 april 1917. Kommunalskattesakkunniges utredningar och förslag i kommunalskattefrågan.)
    Betänkande angående Djurgårdens bevarande såsom park. Avgivet av särskilt tillkallade sakkunniga. Sthm 1917. Marcus. 4:o. 133 s. + kartor.(Avg. d. 15 maj 1917.)
Från jordbruksdepartementet:
    Meddelande angående den med statsmedel understödda hästpremieringen m. m. under år 1916. Sthm 1917. Marcus. 8:o. 153 s. (Kungl. jordbruksdepartementet XLI.)
    Förslag till lagar innefattande inskränkning i rätten att erhålla ägostyckning av fastighet, vartill höra ströängar, även som förbud mot avsöndring av sådana ängar, upprättade inom kungl. jordbruksdepartementet av tillkallade sakkunnige. Sthm 1917. Marcus. 4:o. 22 s. (Avg. d. 17 febr. 1917 av E.Marks von Würtemberg, Paul Hellström, Karl Grubbström, And. Holmgren, E. Haglund och A. E. Rodhe.)