LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1917, bortsett från utlåtanden över av riksdagen beslutade ändringar i förut behandlade lagförslag, avgivit utlåtanden rörande följande till lagrådet remitterade förslag till lagar: Maj 3. Förslag till lag om allmän tjänsteplikt. Föredragande konstituerade revisionssekreteraren N. Edling.» 7. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 14 mom. i lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande hovrättsassessorn B. Wieselgren.» 8. Förslag till lag om inskränkande eller nedläggande av skogsarbete eller industriell drift under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden. Föredragande byråchefen Hj. Himmelstrand.» 11. Förslag till lag om överflyttande, vid kronofogdetjänsternas indragning, av vissa kronofogde åliggande bestyr å landsfiskal. Föredragande konstituerade revisionssekreteraren N. Lilienberg.» 12. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 4, 34, 35, 44, 45, 50, 52, 55, 63, 64, 70 och 80 §§ i lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet. Föredragandekonstituerade revisionssekreteraren N. Lilienberg.» 16. Förslag till lag med viss bestämmelse angående handel med varor, för vilka gäller fastställt högsta pris. Föredragande byråchefen Hj. Himmelstrand.

 

ÖVERSIKTER. 349Maj 16. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 17 april 1916 ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varorm. m. Föredragande byråchefen Hj. Himmelstrand.» 18. Förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskäliga pris under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden. Föredraganderevisionssekreteraren A. Bagge.» 18. Förslag till lag innefattande ändring av 15 § i lagen angående sparbanker d. 29 juli 1892. Föredragande amanuensen A. Tondén.Juni 4. Förslag till lag om ändrad lydelse av 30 kap. 11 § rättegångsbalken. Föredragande revisionssekreteraren K. Schlyter.