RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar 1917 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskottet (eller sammansatt lag- och annat utskott) avgivit utlåtande:
    d. 16 maj: k. prop. nr 110 med förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen (L. U. nr 47), bifallen;
    väckt motion om ändring i 103 § sjölagen (L. U. nr 48), utskottets hemställan om skrivelse i motionens syfte bifallen;
    k. prop. nr 39 med förslag till lag om försäkringsrörelse även som en i ämnet väckt motion (L. U. nr 49); prop. bifallen, i anl. av motionen skrivelse till K. M:t med begäran om utredning ang. stärkande av de försäkradesställning i ömsesidiga försäkringsbolag;
    k. prop. nr 80 med förslag till stadga angående hotell- och pensionatrörelse även som en i anledning därav väckt motion (L. U. nr 50); riksdagen, som allenast hade att avgiva yttrande över förslaget, framställde mot detsamma några erinringar;
    d. 19 maj: k. prop. nr 77 med förslag till lag om ändrad lydelse av 7 och 34 §§ i lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring ävensom i anledning därav väckt motion (sammansatta S.- och L. U:s nr 2 utl. nr 1); prop. bifallen, i anledning av motionen skrivelse;
    väckta motioner om ändringar i åtskilliga delar av lagen om allmän pensionsförsäkring (sammansatta S.- och L. U:s nr 2 utl. nr 2); vissa motioner bifallna;
    väckt motion om ändring i 23 § av lagen om allmän pensionsförsäkring (sammansatta S.- och L. U:s nr 2 utl. nr 3), avslagen;
    väckt motion om skrivelse till K. M:t ang. beredande av kommunalt understöd utan karaktär av fattigvård åt behövande pensionstagare (sammansatta S.- och L. U:s nr 2 utl. nr 4), avslagen;
    den 23 maj: väckt motion om ändrad lydelse av 8 kap. 8 § strafflagen (L. U. nr 51); första kammaren biföll utskottets hemställan om avslag å motionen, andra kammaren beslöt en skrivelse om vissa önskemål i fråga om förräderikapitlet vid den pågående revisionen av strafflagen;
    väckt motion om upphävande av 10 kap. 14 § strafflagen (L. U. nr 52), avslagen;
    d. 24 maj: k. prop. nr 254 med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m. ävensom sju i ämnet väckta motioner (L. U. nr 54), prop. i enlighet med utskottets hemställan i huvudsak bifallen;
    d. 31 maj: väckta motioner om skrivelse till K. M:t angående åtgärder mot den försvarsfientliga agitationen (L. U. nr 53), bifallna av första, avslagna av andra kammaren;
    d. 2 juni: k. prop. nr 366 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av krigshandelslagen (Bev.- och L. U:s Nr 2 utl. nr 1), bifallen;
    väckt motion om skrivelse till K. M:t angående återupptagande av den avbrutna undersökningen rörande bolags jordförvärv m. m. (L. U. nr 55), avslagen av första, bifallen av andra kammaren;
    k. prop. nr 171 med förslag till lag om fullständigande av straffregistret (L. U. nr 56), bifallen;

 

350 ÖVERSIKTER.    k. prop. nr 33 med förslag till lag om barn utom äktenskap m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (L. U. nr 29 och 58); i enlighet med utskottets slutliga hemställan beslöt riksdagen att godkänna de framlagda lagförslagen med vissa ändringar samt att hos K. M:t anhålla dels om ytterligare utredning om rätt för barn utom äktenskap till arv efter fader och dels om utredning angående beredande av förskott av allmänna medel till underhåll åt barn utom äktenskap ävensom i vissa fall åt barn inom äktenskap;
    d. 6 juni: väckt motion om skrivelse till K. M:t angående rekrytutbildningens förläggande till sommartid (sammansatta S.- och L. U:s nr 3utl. nr 2), avslagen;
    d. 7 juni: k. prop. nr 340 med förslag till ändrad lydelse av 19 § 4 mom. och 34 § 2 mom. värnpliktslagen (sammansatta S.- och L. U:s nr 3 utl.nr 3), bifallen;
    k. prop. nr 363 med förslag till ändring i lagen om regeringsrätten (L.U. nr 61), bifallen;
    k. prop. nr 365 med förslag till lag med viss föreskrift angående handel med varor, för vilka bestämts högsta pris (L. U. nr 62), bifallen med viss ändring;
    väckt motion om skrivelse till K. M:t angående ändring i 65 § utsökningslagen (L. U. nr 63), bifallen;
    d. 12 juni: k. prop. nr 367 med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskäliga pris under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden (L. U. nr 65), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 348 med förslag till förordning angående förbud i vissa fall mot användande av vilseledande varubeteckningar vid handel med födoämnen (L. U. nr 66); riksdagen, som allenast hade att avgiva yttrande över förslaget, framställde mot detsamma några erinringar;
    k. prop. nr 169 med förslag till lag om ändring i lagen om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige ävensom väckta motioner (L. U. nr 59och 67), delvis bifallen;
    väckt motion om ändrad lydelse av 1 § i lagen om servitut (L. U. nr 68); riksdagen beslöt skrivelse i motionens syfte;
    d. 15 juni: k. prop. nr 341 med förslag till lag om allmän tjänsteplikt m. m. (L. U. nr 64, 70 och 71); sedan utskottet hemställt, att riksdagen med avslag å prop. måtte antaga en lag om tjänsteplikt för kronans räkning i visst fall och kamrarna i denna fråga stannat i olika beslut, bifölls samman jämkningsmemorialet av första kammaren, men avslogs av den andra;
    k. prop. nr 86 med förslag till lag om landstormsprövning åren 1919—1927 m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (sammansatta S.- och L. U:s nr 3 utl. nr 1 och 5), delvis bifallen;
    k. prop. nr 228 med förslag till lag om försäkringsrådet (sammansatta S.- och L. U:s nr 4 utl. nr 1 och 5), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 328 med förslag till förordning om uppbörd av försäkringsavgifter jämlikt olycksfallsförsäkringslagen (sammansatta S.- och L. U:s nr 4 utl. nr 3), bifallen.

 

    Härutöver hava i följande ärenden lagfrågor varit under behandling vid riksdagen:
    k. prop. nr 56 med förslag om ändrad lydelse av 18 § 7 och 49 punkterna i lagen om val till riksdagen (K. U. nr 5); prop., som avsåg att i valkretsindelningen upptaga de nya städerna Katrineholm och Sollefteå, bifallen (riksd.skriv. d. 16 mars, nr 39);
    k. prop. nr 93 ang. ändrad lydelse av vissa paragrafer i lagen om rikets mynt (BankoU. nr 20); prop., åsyftande införande av järnmynt, bifallen (riksd.skriv. d. 23 mars, nr 52);
    väckt motion om ändrad lydelse av 24 § i förordningen om landsting, åsyftande att bereda dagtraktamente jämväl åt landstingsman å ort, där landstinget hålles (K. U. nr 9), bifallen (riksd. skriv. d. 27 april, nr 106);
    k. prop. nr 143 om ändrad lydelse av 4 och 5 §§ i lagen om solidariskt bankbolags, bankaktiebolags och sparbanks konkurs, åsyftande att be

ÖVERSIKTER. 351reda konkursborgenärerna rätt att i den ordning, som i 59 och 60 §§ konkurslagen stadgas, besluta att med indrivning av boets fordringar och försäljning av dess egendom må anstå viss tid, dock ej över tre år från inställelsedagen (BankoU. nr 32), bifallen (riksd. skriv. d. 4 maj, nr 141);
    k. prop. nr 249 om visst undantag från tillämpningen av 49 § 1 mom. och 165 § 1 mom. lagen om bankrörelse i syfte att nämnda bestämmelser skulle provisoriskt ej gälla bankbolag, vars egna fonder uppgå till minst fem miljoner kronor, (Banko U. nr 33), bifallen (riksd. skriv. d. 4 maj, nr 142);
    k. prop. nr 257 med förslag till lag angående beräknande av röstvärdet enligt kommunalförfattningarna för skattskyldig, vars beskattningsbara inkomst blivit vid bevillningstaxeringen år 1917 av viss anledning nedsatt, även som en i ämnet väckt motion (K. U. nr 12); prop. godkänd med viss ändring (riksd.skriv. d. 16 maj, nr 171);
    k. prop. nr 181 och 192 med förslag till lagar om ändringar i kommunalförfattningarna, åsyftande inskränkning i uppläsande av kommunal- och kyrkostämmors protokoll från predikstolen, ävensom i ämnet väckta motioner (K. U. nr 14); prop. bifallna med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 25 maj, nr 197);
    k. prop. nr 91 och 197 med förslag till lagar om sådana ändringar i kommunalförfattningarna, att den, som blivit försatt i konkurs, icke är på den grundutestängd från valbarhet till vissa kommunala uppdrag längre än konkursen pågår (K. U. nr 17), bifallna (riksd. skriv. d. 7 juni, nr 278);
    väckt motion om ändrad lydelse av 26 § mom. c) riksdagsordningen (K. U. nr 21); riksdagen beslöt anhålla om utredning och förslag i syfte att riksdagsman, som blivit ådömd straffpåföljd enl. 2 kap. 19 § strafflagen, ej må, så länge domen icke vunnit laga kraft, på den grund vara obehörig att innehava riksdagsmannabefattning, utan allenast att utöva densamma, och att, vid sådant fall, suppleant skall inkallas för att under nämnda tid utöva hans befattning (riksd. skriv. d. 7 juni, nr 280);
    väckta motioner angående brännvins- samt vin- och ölhandelns ordnande även som i samband därmed stående frågor (Bev.U. nr 12, 32 och 34); riksdagen har för sin del antagit lagar i de väckta frågorna (riksd. skriv. d. 1juni, nr 217);
    k. prop. nr 36 med förslag till lag om ändrad lydelse av 52 och 104 §§ i skiftesstadgan m. m. (J. U. nr 26); förslaget, som avsåg att i lag tillerkänna vitsord åt vid triangelmätning utsatta märken, bifallet (riksd. skriv. d. 25 maj,nr 193);
    k. prop. nr 188 med förslag till lagar om ströängar i lappmarkerna (J. U.nr 62), bifallen (riksd. skriv. d. 25 maj, nr 195). P. G.