NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. förf. saml. 1917 nr 166. Lag d. 2 maj 1917 om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ i lagen d. 4 maj 1906 angående förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom.
    Nr 167. Lag d. 2 maj 1917 om utsträckt tillämpning av lagen angående uppsikt å vissa jordbruk i Norrland och Dalarne d. 25 juni 1909 m. m.
    Nr 175. Kungl. Domänstyrelsens kungörelse d. 26 april 1917 angående gällande jakttider för vissa djurslag (jfr nr 217).
    Nr 183. Lag d. 7 maj 1917 om ändrad lydelse av 5 kap. 3 § strafflagen.
    Nr 184. Lag d. 7 maj 1917 om ändrad lydelse av 4, 5, 6, 8 och 10 §§ ilagen d. 27 juni 1902 angående verkställighet av domstols förordnande om tvångsuppfostran.
    Nr 185. Lag d. 7 maj 1917 om ändringar och tillägg till lagen d. 28 maj 1886 angående eftersökande och bearbetande av stenkolsfyndigheter.
    Nr 189. Lag d. 12 maj 1917 om expropriation.

352 ÖVERSIKTER.    Nr 190. Lag d. 12 maj 1917 om ändrad lydelse av vissa §§ i förordningen d. 16 juni 1875 angående inteckning i fast egendom.
    Nr 191. Lag d. 12 maj 1917 om ändrad lydelse av 71 § i lagen d. 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten.
    Nr 192. Lag d. 12 maj 1917 om ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 27 juni 1902, innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.
    Nr 199. Lag d. 15 maj 1917 om visst undantag från tillämpningen av 49 §1 mom. och 165 § 1 mom. lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse.
    Nr 202. Lag d. 7 maj 1917 om ändrad lydelse av 1 kap. 1 § rättegångsbalken.
    Nr 203. Lag d. 7 maj 1917 om ändrad lydelse av 1 kap. 2 § rättegångsbalken.
    Nr 204. Lag d. 7 maj 1917 om ändrad lydelse av 4 § i lagen d. 18 april 1884 angående tillsyn å förmyndares förvaltning av omyndigs egendom.
    Nr 205. Lag d. 7 maj 1917 om ändrad lydelse av 3 § i lagen d. 20 juni 1905 om särskild sammansättning av vissa rådstuvurätter vid behandlingav handelsmål.
    Nr 206. Lag d. 15 maj 1917 om ändrad lydelse av 4 och 5 §§ i lagen d.18 september 1903 angående solidariskt bankbolags, bankaktiebolags och sparbanks konkurs.
    Nr 212. Lag d. 19 maj 1917 med särskild bestämmelse att tills vidare gälla i fråga om skydd för vissa främmande patent.
    Nr 214. K. F. d. 19 maj 1917 om tillägg till 9 och 10 §§ samt om ändrad lydelse av 14 § 2 mom., 15 § 2 mom. och 16 § 6 mom. i förordningen d. 9 juni 1905 angående försäljning av brännvin (jfr nr 215).
    Nr 218. K. F. d. 7 maj 1917 om särskilda villkor för utlännings rätt att här i riket bedriva viss verksamhet.
    Nr 219. Lag d. 25 maj 1917 med vissa bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m.
    Nr 220. Lag d. 25 maj 1917 huru förhållas bör med ströängar vid ägostyckning inom Västerbottens eller Norrbottens läns lappmark.
    Nr 221. Lag d. 25 maj 1917 om förbud mot avsöndring av ströängar inom Västerbottens eller Norrbottens läns lappmark.
    Nr 223. K. K. d. 25 maj 1917 om ändrad lydelse av 1 och 2 §§ i kungörelsen d. 3 november 1916 angående vissa inskränkningar i detaljhandeln med brännvin samt försäljningen av vin eller öl.
    Nr 224. K. K. d. 29 maj 1917 angående krigstidstillägg och krigstidshjälp under år 1917 åt befattningshavare i statens tjänst.
    Nr 225. Lag d. 19 maj 1917 om ändrad lydelse av § 24 i förordningen omlandsting d. 21 mars 1862.
    Nr 235. Lag d. 1 juni 1917 om ändring i vissa delar av sjölagen.
    Nr 236. Lag d. 1 juni 1917 angående ändrad lydelse av 5 § i stadgan d.26 maj 1909 om val till riksdagens utskott.
    Nr 244. Lag d. 5 juni 1917 om ändrad lydelse av 52 och 104 §§ i stadgan d. 9 november 1866 om skiftesverket i riket.
    Nr 245. Lag d. 5 juni 1917 om ändrad lydelse av 17 § i lagen d. 27 juni 1896 om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring.
    Nr 246. Lag d. 5 juni 1917 om ändrad lydelse av 12 kap. 11 § strafflagen.
    Nr 247. K. F. d. 1 juni 1917 om anstånd med erläggande av vissa patentavgifter.