LITTERATUR. 407    P. I. PAULSEN: Civilproceslovene, utgit med henvisninger. H. Aschehoug & Co (W. Nygaard). Kristiania 1917. 296 s.Kr. 6.00, indb. kr. 7.80.

 

    Lovgivningsarbeidet med civilprocesreformen i Norge nærmer sig nu sin avslutning. De tre hovedlover av 13 august 1915, nemliglov om domstolene, lov om rettergangsmaaten for tvistemaal og lovom tvangsfuldbyrdelse, er efterfulgt av en lov av 21 juni 1916 omskifte- og konkurssaker, som i 20 paragrafer gir regler om skiftedommeres habilitet og domsmyndighet og om behandlingen av de tvistigheter, som hører under skifteretten, videre en lov av s. d. omvidners og sakkyndiges godtgjørelse og en lov av 1 juni 1917 omskjøn, ekspropriationssaker og odelsløsning. For Stortinget foreligger proposition til en lov om forandringer i straffeprocesloven, som er færdigbehandlet av justiskomiteen og kan ventes vedtat tilhøsten. Proposition til lov om forandringer i sportelloven vil bli fremsat i Stortingets høstsamling, og proposition til lov om reformens ikrafttræden antagelig ved Stortingets sammentræden i 1918. Der er saaledes al utsigt til at reformlovene kan være færdigbehandlet næste aar, og tiden for ikrafttrædelsen vil da neppe bli sat senereend 1 januar 1921.
    Nogen bearbeidet utgave av civilproceslovene har hittil ikke foreligget, kun et særtryk efter Lovtidende av de tre hovedlover fra 1915, som ikke engang er forsynt med register over kapitlerne. Den utgave, som nu er besørget av soren skriver P. I. Paulsen, tidligere medlem av civilproceslovkommissionen og ekspeditionscheffor Justisdepartementets lovavdeling, er derfor meget velkommen. Utgaven, som jeg efter redaktionens anmodning tillater mig at henlede opmerksomheten paa, omfatter de seks lover, som nu er vedtat. Den svarer nærmest til professor Munch-Petersens utgave av de danske retspleielover og er som denne forsynt med lovhenvisninger og et utførlig, alfabetisk sakregister. Henvisningerne bestaar dels i anførsel av parallele bestemmelser i civilproceslovene og andrelove, særlig straffeprocesloven, til belysning av reformens principer, dels i anførsel av lovbestemmelser, som supplerer eller tjener til fortolkning av de enkelte paragrafer. Disse er gjennemgaaende paalidelige, men der er dog indløpet en del, som — saavidt jeg forstaar — kan være mindre træffende eller endog feilagtige. Eksempelvis kan nævnes, at der ved domstolsl. § 151 om fristerne for proceshandlinger er henvist til tvangsl. §§ 255 og 266 om forældelsesfristen for de materielle virkninger av arrest i gods og andremidlertidige forføininger. Ved tvistemaalsl. § 146 om fristen foropfyldelse av en dom er der henvist til domstolsl. kap. 8, som handler om fristerne for proceshandlinger og om opreisning motforsømmelse av disse, men hvorav kun selve beregningsreglerne kan anvendes paa opfyldelsesfrister. Ved omkostningsregelen i tvistemaalsl. § 175 for tilfælde, hvor saken ender uten dom, er der —likesom i kommissionsmotiverne — henvist til § 385 om ophævelse

 

408 LITTERATUR.av en paaanket dom paa grund av feil i saksbehandlingen; men denne paragraf maa sammenholdes med §§ 386—389, jfr § 394, hvorav fremgaar, at ophævelsen ikke avslutter saken, medmindre denne tillike avvises fra den underordnede ret eller ingen av parterne forlanger hjemvisning til underinstansen eller realitetsbehandling i lagmandsretten, hvor denne er ankeinstans. Ved tvistemaalsl. § 184 om indrømmelse av motpartens faktiske anførsler er der henvist til § 344 andet led, hvorefter saksøkerens fremstilling av sakens sammenhæng skal lægges til grund, naar uteblivelsesdom avsiges motsaksøkte; men da loven ikke betragter uteblivelsen som indrømmelse, synes henvisningen at skyldes en inkurie. Disse eksemplerkunde forfleres. Men jeg vil hellre fremhæve, at en førsteudgave av et saa omfattende og under forberedelsen saa sterkt omkalfatre tlovverk som det foreliggende er forbundet med betydelige vanskeligheter og at utgiveren, efter min mening, alt i alt har løst opgaven paa en særdeles heldig maate. Hans lovutgave er et hjælpemiddel,til hvilket man maa henvise enhver, som ønsker at gjøre sig bekjendt med den nye norske proceslovgivning.
Edvin Alten.