UR SVENSKA TIDSKRIFTER.

 

    Statsvetenskaplig tidskrift 1917, nr 3 (juni) och nr 4 (september), innehåller bl. a.: Fritz H:son Brock, Kampen mot arbetslösheten (s. 145—163); Gunnar Rexius, Anteckningar om praxis i fråga om gemensam votering efter 1900, I(s. 164—195); R. Erich, Fredsfrågor (s. 199—216); Lage Staël von Holstein, Ett svenskt-norskt Spetsbergen (s. 217—237).
    Social tidskrift 1917, hft 5—6: Otto Järte, Den svenska arbetsmarknaden och den allmänna tjänsteplikten (s. 214—221); Densamme, Tjänstepliktens fall och därefter (s. 233—240); Joh. R. Nilsson, Socialpolitik vid 1917 årsriksdag V—VI (s. 224—228, 257—261); Sv. Neumann, Tilvejebringelse av Arbejdskraft under de overordentlige Forhold (s. 240—245).
    Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift 1917, hft 3—4: Johan Widén, Vadå syftas med förslaget till ny fattigvårdslag? (s. 85—98); Otto Ekenberg,Fattigvårdsmål från kammarrätten (s. 115—118).
    Sociala meddelanden 1917, nr 4—8: Förslag till lag mot oskälig hyresstegring m. m. (s. 477—481, 640—645); Maximipris- och förfoganderättslagarna år 1917 (s. 574—585); Förnyade inskränkningar i utskänkning och utminutering av brännvin (s. 624—639); Fylleriförseelserna under första kvartalet 1917 och deras orsaker (s. 731—743); Lagförslag om allmän tjänsteplikt (s. 744—750); Allmäntjänsteplikt i utlandet (s. 751—767); Lag mot vissa bestämmelser mot oskäliga pris under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden (s. 864—867).
    Arbetarskyddet 1917 hft 4—6: Skola försäkringsagenter o. d. omfattas av den nya olycksfallslagen? (s. 113—116); Edvin Ström, Om olycksfallsförsäkring för s. k. tillfälliga arbetare (s. 118—120); Socialförsäkringen vid 1917 års riksdag (s. 142—148, 179—180); A. E., Betydelsen av s. k. ansvarsförsäkring (s. 174—175).
    Försäkringsföreningens tidskrift 1917, nr 1—2: Rättsfall (s. 71—80).
    Svenska stadsförbundets tidskrift 1917, hft 3—5: Det nya förslaget om väghållningens organisation å landsbygden ur stadssamhällenas synpunkt (s. 196—200); Riksdagen 1917 ur statskommunal synpunkt (s. 243—246); Carl Malmroth, Rättspraxis (s. 201—202).
    Från svenska statsförvaltningen 1917, hft 3: Nordiskt samarbete på statsförvaltningens område (s. 33—41, 48).