Föreningen Sveriges Häradshövdingar håller ordinarie möte i Stockholm, Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, lördagen den 6 oktober 1917 med början klockan 11 f. m. Föredragningslistan upptager bl. a.: 1) överläggning angående det inom justitiedepartementet uppgjorda utkastet till stadga med vissa föreskrifter angående domsagornas förvaltning, beträffande vilket utkast K. M:t genom remiss lämnat föreningen tillfälle att avgiva underdånigt utlåtande; 2) överläggning med anledning av justitieombudsmannens remiss rörande eventuell framställning om ändring av kungl.förordningen angående expeditionslösen den 7 december 1883; samt 3) föredrag av häradshövdingen H. von Sydow angående den processuella delen i det nu utarbetade kommittébetänkandet rörande ny vattenrättslagstiftning.

 

    Svenska Kriminalistföreningens förhandlingar vid årsmötet den 29 och 30 september 1916 hava nu utkommit från trycket. Förhandlingarna rörde som bekant det föreliggande strafflagsutkastet, och publikationen innehåller förutom professor J. C. W. Thyréns inledande föredrag jämväl samtliga övriga inledningsanföranden — i sammandrag återgivna i Sv. J. T. 1916 s. 439 ff. —samt stenografiskt referat av den förda diskussionen. Priset utgör 5 kronor.

 

    Magistratsledamots skyldighet att underkasta sig ändringar i organisationen av underrätt och stadsstyrelse. I ärendet angående nyarbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Lidköping (se Sv. J. T. 1917 s. 249) har K. M:t den 8 juni 1917 meddelat beslut, intaget i Sv.förf. saml. nr 471. Arbetsordningens 9 § andra stycket har erhållit följande lydelse:
    »Ledamot av eller tjänsteman vid rådhusrätten eller magistraten, som hädanefter utnämnes eller övergår å ny avlöningsstat, är skyldig att i samband meden allmän omorganisation av underrätterna eller magistraterna övergå till annan, jämställd eller högre tjänst vid underrätt eller till annan, jämställd eller högre administrativ befattning i Lidköping, allt i enlighet med vad vid sådan omorganisation kan bliva i lag stadgat. Vid övergång till annan tjänst må dock minskning icke ske i de avlöningsförmåner, som äro tjänstinnehavaren tillförsäkrade, och skall, då fråga är om förflyttning till annan ort, ersättning förflyttningskostnaden utgå.»

 

    Småstädernas förläggande under landsrätt. I anledning av borgmästaren i Kungälv C. E. Odhners död har K. M:t d. 13 juli 1917 anbefallt

428 NOTISER.K. M:ts befallningshavande i Göteborgs och Bohus län att dels föranstalta om utredning, huruvida staden Kungälv borde i judiciellt avseende förenas med angränsande domsaga, dels infordra stadens yttrande, huruvida den hade något att erinra mot anstånd med återbesättande av borgmästarbefattningen i staden i avbidan på berörda utrednings fullbordan.
    Sedan K. M:t d. 24 aug. 1917 beviljat borgmästaren i Strängnäs avsked, har justitiedepartementet i skrivelse den 27 i samma månad anmodat K. M:ts befallningshavande i Södermanlands län att föranstalta om enahanda utredning beträffande Strängnäs.