NOTISER. 429    Lagstiftningen om rättegångskostnad. På grund av K. M:ts bemyndigande har chefen för justitiedepartementet den 14 september 1917 tillkallat advokaten Henrik Almstrand att jämte häradshövdingen C. H. G. Cederschiöld, som förut förordnats, biträda inom departementet vid utredning av frågan om ändrade bestämmelser rörande ersättning för rättegångskostnad.

 

    blandade domstolarna i Egypten. Till ledamot av nämnda domstolar efter P. Adlercreutz (se Sv. J. T. 1917 s. 236) har i enlighet med den svenska regeringens förslag förordnats hovrättsrådet i Svea hovrätt friherre Carl Johan Knut Henric Nordenskjöld.

 

    Matthias Calonius, ett hundraårsminne. Den 13 september 1917 hade etthundra år förflutit, sedan den frejdade finske rättsläraren Matthias Calonius avled i Åbo. Minnet har högtidlighållits i Finland, särskilt genom en av R.A. Wrede utgiven stor levnadsteckning, till vilken Sv. J. T. i ett följande häfte skall återkomma. På årsdagen lät Juridiska föreningens filialavdelning i Åbo genom lagmannen Oscar Tammelin och tvenne andra bestyrelsemedlemmar nedlägga en praktfull minneskrans å Calonii grav.

 

    George Fredrik Granfelt †. Den 5 augusti 1917 avled i Nådendal hovrättsrådet i Åbo hovrätt G. F. Granfelt. Född i Åbo d. 19 juni 1865, blev G. jurisdoktor 1898 på en avhandling »Om kontokuranten». Förutom smärre uppsatser har han vidare från trycket utgivit: »Tysklands nya handelslag» (F. J. F. T. 1898),»Om spedition» (ibm 1905), »Om tariffavtalet» (ibm 1907), »Om försäkringsavtalets uppkomst och utveckling» (1908), »Om sjöförsäkring» (1908), »Den finska växelrättens grunddrag» (1916, rec. i Sv. J. T. 1917 s. 68), »Bidrag till Åbo stads historia», del VI (1890), innehållande utdrag ur Åbo stads dombok 1632—1634, m. fl. historiska arbeten.
    G. utnämndes till assessor i Viborgs hovrätt 1908 och till hovrättsråd i Åbo hovrätt 1914; var ledamot av Finlands lagberedning från 1907 till dess upplösning 1914 och har även eljest deltagit i lagstiftningsarbetet, särskilt på det ekonomiska och handelsrättsliga området; har såsom delegerad för Finland deltagit i två internationella kongresser i Haag (för världsväxelrätt och för internationell checklag); har deltagit i flera av såväl ståndsrepresentationens som enkammarlantdagens möten och varit medlem av styrelserna för olika avdelningar av Juridiska föreningen i Finland samt i dess centralbestyrelse.

 

    Dödsfall. Den 23 juni 1917 avled i Malmö f. häradshövdingen Fritz Theodor Aurell. Född i Stora Åby, Östergötlands län, den 15 dec. 1840, avlade han hovrätts ex. i Uppsala 1861, blev vice häradshövding 1866, assessori Göta hovrätt 1878, erhöll 1879 förordnande som revisionssekreterare och utnämndes 1884 till häradshövding i Oxie och Skytts domsaga, från vilket ämbete han tog avsked 1910.
    Den 27 juni avled f. borgmästaren i Nyköping Carl Edvard Wellander. Född i Lilla Mellösa, Södermanlands län, d. 3 febr. 1852, avlade W. hovrättsex. i Uppsala 1873, blev v. häradsh. 1878, t. f. magistratssekreterare i Nyköping 1879 och borgmästare 1881. Sitt ämbete frånträdde han i febr. 1917.
    Den 29 juni avled rådmannen i Linköping Carl August Holmer. Född i Askeryd, Jönköpings län, d. 10 maj 1863, avlade H. hovrättsex. i Lund 1888, blev stadsnotarie i Linköping 1898 samt rådman och notarius publicus 1900.
    Den 30 juni avled f. landshövdingen Cornelius Alexander Sjöcrona. Född i Hardeberga i Malmöhus län d. 22 okt. 1835, blev S. fil. dr i Lund 1859 och

 

430 NOTISER.avlade 1860 hovrättsex. Efter tjänstgöring i Skånska hovrätten förordnades han till expeditionschef i civildepartementet 1871, i vilken befattning han, även efter utnämning till assessor i hovrätten 1873, kvarstod tills han 1879 bekläddes med landshövdingeposten i Skaraborgs län. Under sin riksdagstid var S.flera år ledamot av lagutskottet, vars ordförande han var 1891 samt 1906—07.Vid Linnéjubiléet i Uppsala 1907 blev S. juris hedersdoktor.
    Den 22 juli avled rådmannen i Östersund John Gustaf Söderström. Född i Vikers kapellförs., Örebro län, d. 25 juli 1880, avlade S. jur. utr. kand. ex. i Uppsala 1905, anställdes vid länsstyrelsen i Jämtlands län 1909 och blev rådman i Östersund 1913.
    Den 30 juli avled f. häradshövdingen Otto Fredrik Kiellman på sin 75-årsdag. Född i Stockholm, avlade K. hovrättsex. i Lund 1867, blev vice häradshövding 1870 och tjänstgjorde härefter som fiskal och adj. ledamot i Skånskahovrätten, där han blev advokatfiskal 1879. År 1884 utnämndes han till häradshövding i Halmstads, Höks och Tönnersjö härads domsaga.
    Den 11 augusti avled rådmannen i Karlshamn Anders Tonning. Född i Västra Ingelstad, Malmöhus län, d. 13 juni 1864, avlade T. hovrättsex. i Lund 1892, öppnade advokatbyrå i Karlshamn 1894 och blev rådman därstädes 1905.
    Den 19 sept. avled rådmannen i Malmö Fritz Wilhelm Hallberg. Född i Malmö d. 13 april 1855, avlade H. hovrättsex. i Lund 1877, blev v. häradsh. 1880, exekutionsnotarie i Malmö 1882, stadsnotarie 1890 samt rådman 1897.