Avsked. K. M:t har beviljat avsked
    d. 13 juli 1917 åt häradshövdingen i Nordmarks härads domsaga Adolf Mathias von Proschwitz fr. o. m. d. 1 augusti 1917;
    d. 24 aug. 1917 åt borgmästaren i Strängnäs Lage Johan Axel Wernstedt fr. o. m. d. 1 september 1917; samt
    d. 31 aug. 1917 åt borgmästaren i Halmstad Erik Werner Tornérhielm fr. o. m. d. 1 oktober 1917.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 13 juli 1917 till sekreterare i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt notarien i hovrätten Ernst Henrik Ahlgren.
    Till assessorer hava förordnats: d. 7 sept. 1917 i Göta hovrätt Karl Samuel Levinson samt d. 21 sept. 1917 i Svea hovrätt Per Hilding Forssman och i hovrätten över Skåne och Blekinge John Alsén och Anton Vilhelm Rundqvist.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge skall jämlikt K. M:ts beslut d. 13 aug.1917 fr. o. m. d. 1 okt. 1917 vara förlagd till Malmö.

 

    Till justitieborgmästare i Göteborg har K. M:t d. 28 sept. 1917 utnämnt rådmannen därstädes Gustaf Johan Bernhard Lindberg.

 

    Krigsrätterna. K. M:t har förordnat
    d. 13 aug. 1917 dels rådmannen i Ystad Cornelius Adolf Michael Gustaf Faxe till krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Södra skånska infanteriregementet, Kronprinsens husarregemente och Skånska dragonregementet, dels auditören Torsten Uggla till vice krigsdomare i krigsrätterna vid nämnda regementen, dels ock rådmannen, auditören Richard Alfred Andreas Hultmark till vice krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Första livgrenadjärregementet, Andra livgrenadjärregementet och Östgöta trängkår;
    d. 24 aug. 1917 dels rådmannen Birger Adolf Mortimer Liljedahl till vice krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Jämtlands fältjägarregemente och Norrlands artilleriregemente, dels rådmannen Karl Axel Wilhelm Kellgren till auditör vid regementskrigsrätten vid Västerbottens regemente, dels vice auditören Daniel Reinhold Bergström till auditör vid regementskrigsrätten vid Kronprinsens husarregemente, dels stadsfogden Nils Fredrik Kamph till auditör vid regementskrigsrätten vid Skånska trängkåren, dels ock vice auditören Henrik Daniel Ahlberg till auditör vid regementskrigsrätten vid Västmanlands trängkår;
    d. 25 sept. 1917 vice auditören Karl Kristian Natanael Beite i Umeå och rådmannen i Härnösand Folke Engströmer till vice krigsdomare i den särskilda krigsrätt, som skall vara inrättad å sådan avdelning av flottan, som är sammandragen under namn av kustflotta; samt

NOTISER. 431    d. 28 sept. 1917 häradshövdingen Albert Birger Malmström till krigsdomare i särskilda krigsrätten för vissa inom Norrbottens inskrivnings område förlagda,för neutralitetsförsvaret avsedda avdelningar av armén.