Förslag till häradshövdingämbeten. Hovrätten över Skåne och Blekinge har på förslag till häradshövdingämbetena i Villands domsaga och i Östra Göinge domsaga uppfört i första rummet t. f. häradshövdingen Viktor Hydéni andra rummet t. f. häradshövdingen Birger Otto Wijkmark och i tredjerummet t. f. revisionssekreteraren Gustaf Kinnander.

 

NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. förf. saml. 1917 nr 250. K. K. d. 5 juni 1917 angående ströängars utbytande mot annan mark.
    Nr 253. Lag d. 8 juni 1917 om ändrad lydelse av 30 kap. 11 § rättegångsbalken.
    Nr 254. Lag d. 25 maj 1917 angående beräknande av röstvärdet enligt kommunalförfattningarna för skattskyldig, vars beskattningsbara inkomst blivit vid bevillningstaxeringen år 1917 av viss anledning nedsatt.
    Nr 257. Lag d. 25 maj 1917 om försäkringsrörelse.
    Nr 263. Lag d. 14 juni 1917 med viss föreskrift angående handel med varor, för vilka bestämts högsta pris.
    Nr 264. Lag d. 12 juni 1917 om fortsatt tillämpning av lagen den 17 april 1916 angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. (Jfr K. F. s. d. nr 265).
    Nr 266. Lag d. 14 juni 1917 om fullständigande av straffregistret.
    Nr 267. Lag d. 14 juni 1917 om ändrad lydelse av 2 § 14:o) i lagen den 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt.
    Nr 269. Lag d. 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad. (Jfr 11 s. d. givna lagar ang. ändringar av äldre författningar, nr 270—280; K. F. d. 12 maj 1917 med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad, nr 281, samt övriga följdförfattningar till lagen om fastighetsbildning i stad, nr 282—293.)
    Nr 297. K. F. d. 14 juni 1917 angående ändrad lydelse av § 7 i förordningen den 2 juni 1911 angående grunderna och sättet för markegångsprisens bestämmande.
    Nr 300. Lag d. 19 juni 1917 om ändrad lydelse av 1 § i lagen den 25 juni 1909 om inskränkning i rätten att erhålla ägostyckning.
    Nr 301. Lag d. 19 juni 1917 om ändrad lydelse av 20 § 1 mom. och 22 § i lagen den 27 juni 1896 om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring.
    Nr 302. K. K. d. 19 juni 1917 angående länsmans behörighet att föra talan i fråga om inkräktning å viss kronomark inom lappmarkerna och renbetesfjällen. (Jfr nr 303.)
    Nr 304—310. Lagar d. 14 juni 1917 om överflyttande å landsfiskal av kronofogde åliggande bestyr; om ändrad lydelse av 4 kap. 5 § i lagen den 12 november 1915 om äktenskaps ingående och upplösning; om ändrad lydelse av 15 kap. 2 § rättegångsbalken; om ändring i vissa delar av utsökningslagen; om ändrad lydelse av 10 kap. 12 § strafflagen; om ändrad lydelse av 19 § 9 punkten i förordningen om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall; om ändrad lydelse av 3 § i lagen den 26 mars 1909 angående verkställighet i vissa fall av straff, ådömt genom icke laga kraft ägande utslag.
    Nr 314. K. Regl. d. 1 juni 1917 för stadsstyrelsen i Katrineholm.
    Nr 325. K. F. d. 19 juni 1917 om ändrad lydelse av 19 §, 49 § 2 mom. och 57 § i förordningen d. 19 nov. 1914 om arvsskatt och skatt för gåva.
    Nr 326. K. K. d. 19 juni 1917 med särskild bestämmelse att tills vidaregälla i fråga om skydd för vissa främmande patent.

432 NOTISER.    Nr 329. K. F. d. 19 juni 1917 om vissa ändringar i förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften.
    Nr 330. K. K. d. 19 juni 1917 om ändrad lydelse av §§ 1 och 3 i förordningen den 7 december 1883 angående expeditionslösen.
    Nr 337. Lag d. 19 juni 1917 angående ändring i vissa delar av lagen den 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige.
    Nr 338. Lag d. 19 juni 1917 med vissa bestämmelser mot oskäliga prisunder utomordentliga, av krig föranledda förhållanden. (Jfr nr 339.)
    Nr 340. K. F. d. 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker. (Jfrnr 341—345, 356, 357, 407, 408, 409, 427, 616, 617.)
    Nr 358. Lag d. 14 juni 1917 om ändrad lydelse av 7 och 34 §§ i lagenden 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring. (Jfr Lagar s. d. nr 359,360.)
    Nr 374. Lag d. 25 juni 1917 innefattande tillfälligt undantag från gällande inskränkningar i rätten att använda sparbanks vinst.
    Nr 376—378. Lagar d. 14 juni 1917 om barn utom äktenskap; om äktenskaplig börd; om adoption. (Jfr nr 379—390, innehållande följdförfattningar till nämnda lagar).
    Nr 391. Lag d. 14 juni 1917 angående ändrad lydelse av 4, 34, 35, 44, 45, 50, 52, 55, 63, 64, 70 och 80 §§ i lagen den 23 oktober 1891 angående väghållningsbesvärets utgörande på landet.
    Nr 398. Lag d. 19 juni 1917 angående ändrad lydelse av 6 § i lagen om kyrkofond d. 9 dec. 1910.
    Nr 404. Lag d. 29 juni 1917 om ändrad lydelse av 5 och 7 §§ i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänsteinnehavares rätt till pension.
    Nr 420. K. F. d. 29 juni 1917 angående förbud i vissa fall mot användande av vilseledande varubeteckningar vid handel med födoämnen.
    Nr 430. K. K. d. 29 juni 1917 i anledning av beslutad reglering av tingslagen i Vifolka, Valkebo och Gullbergs härads domsaga.
    Nr 431. K. skrivelse d. 9 febr. 1917 angående viss ändring i gällande stadga och avlöningsstat för Stockholms magistrat och rådhusrätt.
    Nr 444. K. F. d. 14 juni 1917 angående ändrad lydelse av § 7 mom. 1 och § 8 mom. 1 av förordningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskrivning m. m.
    Nr 447. K. K. d. 13 juli 1917 med bestämmelse, att till Gävle sammandragen fältingenjörskola skall lyda under viss krigsrätt.
    Nr 449—461. Lagar d. 25 och d. 29 juni 1917 om ändrad lydelse av vissa §§ i kommunalförordningarna.
    Nr 466. Lag d. 29 juni 1917 om försäkringsrådet.
    Nr 470. K. skrivelse den 8 juni 1917 angående valordning för borgmästarval i Halmstad.
    Nr 471. K. skrivelse d. 8 juni 1917 angående fastställelse å ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Lidköping.
    Nr 474. K. stadga d. 8 juni 1917 angående hotell- och pensionatrörelse.
    Nr 475. K. K. d. 8 juni 1917 angående vissa åtgärder för utövande av tillsyn över utlänningar i riket.
    Nr 522. K. F. d. 3 juni 1917 om ändrad lydelse av 18, 33 och 59 §§ i stadgan om skjutsväsendet d. 22 juni 1911.
    Nr 523. K. skrivelse d. 27 juli 1917 angående upphörande av magistratens i Kungälv rättighet att förordna boupptecknings- och arvskiftesmän.
    Nr 552. K. K. d. 13 augusti 1917 angående passtvång för resande, som ankomma till riket.
    Nr 580. K. skrivelse till hovrätten över Skåne och Blekinge d. 13 aug. 1917 angående fastställandet av tidpunkten för hovrättens förflyttning från Kristianstad till Malmö m. m.
    Nr 584. K. K. d. 25 juni 1917 angående villkor och bestämmelser för åtnjutande av avlöningsförmåner enligt statsdepartementens från och med år 1918 gällande avlöningsstater.