FÖRSÄKRINGSMÅL

AVGJORDA AV HOVRÄTTERNA UNDER ÅR 1916.1

 

A. Personförsäkring.

 

Livförsäkring.

 

    1. Ingenjören Victor Gottfrid Skoghs urarvakonkursbo—Livförsäkringsbolaget Balder, ömsesidigt. Stockholms K.K., dom 20/1 1915. Svea HovR., dom 31/31916.
    R.R:n hade utdömt livförsäkringsbelopp. HovR:n fann bolagets invändning, att Skogh själv berövat sig livet, vara styrkt samt nedsatte förty, i enlighet med försäkringsavtalet, det belopp, bolaget hade att utgiva, till försäkringensmatematiska värde vid dödsfallet.
    2. Livförsäkringsaktiebolaget De Förenade—klädeshandlaren J. A. Holmström. Överståthållarämbetet, utslag 21/6 1916. Svea HovR., utslag 15/8 1916.
    Holmström förpliktades till bolaget utgiva 500 kr. på grund av ansvarsförbindelse för en bolagets agent.

 

1 Redan i anmälan till tidskriftens första årgång angav red., att försäkringsrätten skulle komma att i tidskriften särskilt uppmärksammas. Genom korta notiser rörande samtliga i hovrätterna avgjorda försäkringsmål har red. för avsikt att göra detta material lättare tillgängligt för dem, som kunna önska att taga närmare kännedom om rättspraxis inom försäkringsrättens område. Givetvis förutsättes härför, att den intresserade med ledning av notiserna hos vederbörande hovrätt eller underrätt bereder sig tillgång till det material, varpå sålunda anvisning lämnats. Redan i sitt föreliggande skick lämna emellertid notiserna en viss inblick i vilka rättsfrågor som inom försäkringsrätten komma under bedömande vid våra domstolar. Rubriceringen av notiserna återgiver städse partställningen vid underrätten. Under de olika överrubrikerna tagas målen i bokstavsordning efter försäkringsanstalternas namn.

56 RÄTTSFALL.    3. Svenska Livränteförsäkringsbolaget Framtiden, ömsesidigt—Karl J.Åström och Herman Ericsson. K.B. i Norrbottens län, utslag 18/2 1916. SveaHovR., utslag 25/7 1916.
    På grund av borgen för en bolagets inspektör förpliktade HovR:n Åström och Ericsson att utgiva 475 kr. K.B. hade avvisat bolagets talan.
    4. Stärbhusdelägarna efter Anders Gustaf Tunell—Livförsäkringsaktiebolaget Nordpolen. Stockholms R.R., dom 9/12 1914. Svea HovR., dom 21/11916.
    Mot yrkande att utfå livförsäkringsbelopp (2,000 kr.) hade bolaget invänt,a tt avtalet vore ogiltigt, enär Tunell vid läkarundersökningen lämnat oriktiga uppgifter. Domstolarna ansågo detta ej styrkt samt utdömde beloppet.
    5. Direktören J. E. Peper i Liatorp—Livförsäkringsaktiebolaget Nordstjernan. Stockholms R.R., domm 26/5 1915. Svea HovR., dom 23/6 1916.
    En person, som vid läkarundersökning i februari 1914 underrättats om att han lede av hjärtsvaghet, men vid därefter gjord ansökan om försäkring underlåtit meddela detta, hade, efter det försäkring på grund av denna ansökan meddelats, avlidit av hjärtförlamning i maj 1914. Då till följd av sagda underlåtenhet försäkringen vore ogiltig, ogillades yrkande av Peper att, såsom innehavare av försäkringsbreven, utfå försäkringsbeloppet.
    6. Tonny Eskilsson—Svenska Livförsäkringsanstalten Oden. StockholmsR.R., dom 17/2 1915. Svea HovR., dom 21/7 1916.
    Mot Tonny Eskilssons yrkande att på grund av två till innehavaren ställda försäkringsbrev å Ernst Anders Anderssons liv utfå försäkringsbeloppen hade anstalten invänt, att Tonny Eskilsson, som innehade breven allenast som säkerhet för fordran, förty icke kunde kräva försäkringarnas utbetalande, samt att, då Andersson själv berövat sig livet, anstalten i varje fall ej vore skyldig utbetala försäkringarna. Försäkringsbeloppen utdömdes, då anstalten ej styrkt, att Andersson själv berövat sig livet, eller eljest ådagalagt annat förhållandepå grund varav anstalten kunde undgå att till innehavaren av försäkringsbreven utgiva försäkringsbeloppen.
    7. Livförsäkringsbolaget Stockholm, ömsesidigt—fabrikören B. Julius Åborg. Stockholms R.R., dom 7/4 1915. Svea HovR., dom 23/6 1916.
    På grund av ansvarsförbindelse för hos bolaget anställd person förpliktades Åborg utgiva 1,000 kr.
    8. Direktören Alfred Dahlström—Svenska Livförsäkringsanstalten Trygg,ömsesidig av 1899. Stockholms R.R., dom 21/4 1915. Svea HovR., dom 16/6 1916.
    R.R:n hade dömt anstalten att till Alfred Dahlström, såsom avlidne Bror Dahlströms rättsinnehavare, utbetala livförsäkringsbelopp. Som det måste antagas, att Bror Dahlström själv berövat sig livet, ogillade HovR:n Alfred Dahlströms talan.
    9. Harald Wahlin i Hälsingborg—Valand, ömsesidigt livförsäkringsbolag. Stockholms R.R, dom 19/5 1915. Svea HovR., dom 6/10 1916.
    Se ref. i nästa häfte.

 

Olycksfallsförsäkring.

 

    10. Nordiska ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolaget Bore—Västerås spritbolag. R.R:n i Västerås, utslag 13/9 1915. Svea HovR., utslag 15/6 1916.
    En spritbolaget tillhörig bil hade kört på ett arbetsåkdon med påföljd att körkarlen, som varit försäkrad hos Bore, fallit i gatan och skadat sig. R.R:n hade ansett chauffören vållande till skadan och förpliktat spritbolaget att till Bore utgiva vad Bore nödgats till körkarlen utbetala eller 294 kr. HovR:n, som ansåg körkarlen hava medverkat till skadan, bestämde det belopp, spritbolaget hade att utgiva, till allenast 196 kr.
    11. Nordiska ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolaget Bore—AktiebolagetW. J. Dawson & Co. R.R:n i Göteborg, dom 6/11 1915. Göta HovR., dom22/12 1916.
    R.R:n hade bifallit olycksfallsförsäkringsbolagets yrkande att av aktiebolaget, som varit försäkringsbolagets agent i Göteborg, utfå bristande redovisat belopp 238 kr. 21 öre allenast så till vida, att aktiebolaget förpliktats utgiva 131 kr.21 öre. HovR:n utdömde däremot hela omstämda beloppet.

RÄTTSFALL. 57.    12. Försäkringsaktiebolaget Fylgia—handlanden Gustaf Adolf Walls stärbhusdelägare. Stockholms R.R., dom 8/12 1915. Svea HovR., dom 15/12 1916.
    Sedan två av tre enligt försäkringsavtalet utsedda skiljemän förklarat, att Walls död med största sannolikhet inträffat såsom omedelbar följd av olycksfall, förpliktades bolaget utgiva försäkringsbeloppet 20,000 kr.
    13. Olycksfallsförsäkringsanstalten Gothia—godsägaren Carl Lindeli. Svartlösa H.R., utslag 28/8 1915. Svea HovR., dom 30/6 1916.
    Se ref. i denna tidskrift 1916 sid. 407.
    14. Olycksfallsförsäkringsanstalten Gothia—lantbrukaren Anders Strömbergi Stocksbro. Ljusdals tingslags H.R. utslag. 19/7 1915. Svea HovR., dom 30/6 1916.
    Strömberg förpliktades utgiva förfallna premier.
    15. Försäkringsaktiebolaget Heimdall—handlanden Olof Olsson i Föllinge.Lits och Rödöns tingslags H.R., utslag 7/4 1915. Svea HovR., dom 18/2 1916.
    Bolaget, som fått utgiva skadeersättning till hos bolaget olycksfallsförsäkrad person, hade yrkat åläggande för Olsson att gottgöra bolaget vad det utgivit, enär Olsson skulle varit vållande till skadan. Då detta ej styrkts, ogillade domstolarna kravet.
    16. Köpmannen Viktor Emanuel Andersson i Sundsvall—försäkringsaktiebolaget Heimdall. Stockholms R.R., dom 28/7 1915. Svea HovR., dom 3/11 1916.
    Då Andersson ej i enlighet med bestämmelse i ingånget avtal om olycksfallsförsäkring tillförlitligen utrett, huruvida och i vad mån han vore till ersättning berättigad, ogillades hans talan därom.
    17. Försäkringsaktiebolaget Heimdall—Oskarshamns stad m. fl. R.R:n i Oskarshamn, utslag 23/7 1915. Göta HovR., dom 10/11 1916.
    Bolaget hade yrkat, att som bolaget fått till skeppsbyggmästaren Emil Nordström i Västervik, vilken under vistelse i Oskarshamn vid passerandet av den C. M. Johansson m. fl. tillhöriga fastigheten där städes stigit miste och fallit utför en avsats å fastigheten, i ersättning för olycksfallet utbetala 1,860kr., fastighetsägarna eller staden måtte, på grund av försummelse att vidtaga skyddsanordningar å stället, förpliktas till bolaget återgälda denna ersättning.R.R:n hade ogillat yrkandet. HovR:n ålade staden att gottgöra bolaget ersättningen i fråga.
    18. Grosshandlaren Gusten Fredrik Enanders stärbhusdelägare—Brand och olycksfallsförsäkringsaktiebolaget Skandinavien. Stockholms R.R., dom26/5 1915. Svea HovR., dom 22/12 1916.
    Enligt bestämmelse i olycksfallsförsäkringsavtal mellan bolaget och Enander skulle försäkringen ej omfatta olycksfall, som uppkomme genom att den försäkrade handlade i strid mot myndigheters säkerhetsföreskrifter.
    Enander hade skadats till döds vid begagnande av en hiss, vilken det enligt en kungl. kungörelse varit för annan än godkänd förare förbjudet att manövrera. Då Enanders åtgärd att själv föra hissen medverkat till olycksfallet, ogillades kravet å försäkringsbeloppet.
    19. Schweiziska Olycksfallsförsäkrings Aktiebolaget i Wintherthur—skogstjänstemannen Carl Laurentius Sandelin i Strömsund. Hammerdals tingslagsH.R., utslag 30/12 1915. Svea HovR., dom 8/12 1916.
    Enär bolaget först den 8 juli 1915 meddelat Sandelin, att av honom gjordansökan om försäkring bifallits, ehuru denna enligt ansökningen skulle träda i kraft redan den 1 februari 1915, ogillades bolagets anspråk å premier.

 

Sjukförsäkring.

 

    20. August Hult i Oskarshamn—styrelsen för Oskarshamns Nya Sjuk- och Begravningskassa. R.R:n i Oskarshamn utslag 23/8 1915. Göta HovR., dom28/7 1916.
    Hult hade yrkat att av styrelsen utfå dels sjukhjälp för Hults hustru och dels begravningshjälp med 100 kr. Domstolarna biföllo det senare, men ogillade det förra yrkandet.
    21. Alfred Svensson Helin i Borås—styrelsen för »Arbetarnes vid Norrbynya aktiebolag sjuk- och begrafningskassa». R.R:n i Borås, beslut 31/1 1916.Göta HovR., utslag 16/6 1916.

58 RÄTTSFALL.    HovR:n fastställde R.R:ns beslut, varigenom R.R:n, enär kassans stadgar föreskreve, att tvist emellan kassan och medlem därav skulle hänskjutas till avgörande av skiljemän, förklarat sig icke kunna till prövning upptaga Svensson Helins yrkande att av kassan utfå sjukhjälp med 90 kr.

 

B. Sakförsäkring.

 

Ansvarsförsäkring.

 

    22. Elektriska Aktiebolaget A. E. G.—Försäkringsaktiebolaget Hansa. Stockholms R.R., dom 24/2 1915. Svea HovR., dom 12/5 1916.
    A. E. G. hade försäkrat sig mot förlust genom att en dess kassör kunde brista i redovisning. A. E. G:s yrkande att på grund härav få sålunda uppkommen förlust ersatt ogillades, enär A. E. G. brustit i kontroll, vartill A. E. G. i försäkringsavtalet utfäst sig.
    23. Aktiebolaget Sana—Brand- och Olycksfallsförsäkringsaktiebolaget Skandinavien. Stockholms R.R., dom 19/5 1915. Svea HovR., dom 19/5 1916.
    Sana hade såsom entreprenör för vatten-, gas- och värmeledningar tagit enansvarsförsäkring. Sedan Sana för vid vattenanläggning uppkommen skada utgivit ersättning, hade Sana av Skandinavien yrkat ersättningen åter. Med tillämpning av bestämmelse i försäkringsavtalet om att detta gällde allenast skador, för vilka Sana vore enligt lag ansvarig, blev kravet ogillat.

 

Brandförsäkring.

 

    24. Flundre härads brandstodsbolag—Oskar Andersson i Artorp. Flundre,Väne och Bjärke H.R., utslag 30/12 1914. Göta HovR., dom 16/6 1916.
    Se ref. i denna tidskrift 1916 sid. 315.
    25. T. f. kronolänsmannan Harald Goldkuhl och Jönköpings läns brandstodsbolag å landet—Fritz Arvid Delin från Östra Ryds församling. Tveta, Vista och Mo H.R., utslag 22/8 1916. Göta HovR., utslag 12/10 1916.
    Delin dömdes till ansvar för mordbrand.
    26. Handlanden Herman Lindberg i Malmö—Brandstodsföreningen inom Oxie, Skytts och Vemmenhögs härad. R.R:n i Trälleborg, utslag 21/6 1915. HovR. över Skåne och Blekinge, dom 25/2 1916.
    Vid utbetalning av brandskadeersättning för Lindberg tillhöriga byggnader hade föreoningen avdragit ett belopp såsom motsvarande värdet av vad efter branden återstod av byggnaderna. Lindbergs mot föreningen framställda yrkande om utbekommande av beloppet, enär byggnads resterna saknade värde, blev av domstolarna ogillat.
    27. Direktören Axel Berling i Malmö—Brandstodsföreningen inom Oxie, Skytts och Vemmenhögs härad. Oxie och Skytts H.R., utslag 31/1 1916. HovR. över Skåne och Blekinge, dom 24/11 1916.
    Vid utbetalning av brandskadeersättning för Berling tillhöriga byggnader hade föreningen avdragit ett belopp, motsvarande 5 % av försäkringssumman, till stöd varför åberopats en bestämmelse i föreningens reglemente om dylikt avdrag för den händelse försäkringstagare underlåtit fullgöra vid brandsyn meddelade föreskrifter om avhjälpande av brister. Domstolarna biföllo Berlings krav å avdragna beloppet, HovR:n med motivering att Berling icke erhållit vederbörligt föreläggande att inom viss tid avhjälpa den i målet ifrågakomna bristfälligheten.
    28. Handlanden L. Warodell i Falköping—Skaraborgs läns brandförsäkringsförening. R.R:n i Mariestad, utslag 25/1 1915. Göta HovR., dom 12/5 1916.
    HovR:n gjorde ej ändring i R.R:ns utslag, varigenom föreningen förpliktats att till Warodell utgiva ersättning för brandskadad egendom med allenast 1,475 kr.
    29. T. f. kronolänsmannen Gustaf Herder och Brandförsäkringsbolaget Tor—sjökaptenen Johannes Emanuel Johansson i Alingsås och Oskar Gottfrid Johansson i Attorp. Kinds H.R., utslag 1/11 1915. Göta HovR., utslag 24/1 1916.
    Herder och bolaget hade yrkat ansvar å Johannes Emanuel Johansson och Oskar Gottfrid Johansson för det de i uppsåt att bedraga försäkringsgivaren förmått annan person att föröva mordbrand å Johannes Emanuel Johansson

 

RÄTTSFALL. 59tillhörig, i bolaget försäkrad egendom å fastigheten 1/16 mtl Tokabo. Domstolarna funno de tilltalade mot sitt nekande icke kunna till ansvar fällas.
    30. Kronolänsmannen Carl Branzell och Tössbo härads enskilda brandstodsbolag—Karl Joel Johannesson från Ånimskog. Tössbo H.R., utslag 21/11 1916.Göta HovR., utslag 28/12 1916.
    Johannesson dömdes till ansvar för mordbrand och förpliktades gottgöra bolaget för utbetald brandskadeersättning.
    31. Voxtorps sockens enskilda brandstodsbolag—godsägaren Bengt CarlheimGyllensköld å Vallen. Höks H.R., utslag 7/6 1915. Göta HovR., dom 10/111916.
    Som Gyllensköld genom grov vårdslöshet varit vållande till en vid risbränning uppkommen skogsbrand, vilken förorsakat eldskada å egendom, försäkrad hos bolaget, förpliktades Gyllensköld gottgöra bolaget vad bolaget pågrund av skadan fått utgiva eller 1,773 kr.
    32. Hårfrisörskan Alma Lögdin—Aktieselskabet Nye Danske Brandforsikringsselskab. Stockholms R.R., dom 10/11 1915. Svea HovR., dom 3/11 1916.
    Då Alma Lögdin, i strid mot bestämmelse i försäkringsavtalet, försummat att vidtaga någon som helst åtgärd för att släcka en i hennes bostad uppkommen eldsvåda, ogillades hennes yrkande om ersättning.

 

Hagelskadeförsäkring.

 

    33. Allmänna hagelskadeförsäkringsbolaget, ömsesidigt, i Stockholm—P. A Pettersson i Stora Berga. H.R:n i Hammarkinds härads med Stegeborgs Skärgård samt Skärkinds härads tingslag, utslag 15/2 1915. Göta HovR., dom 5/51916.
    Med upphävande av H.R:ns utslag förpliktade HovR:n Pettersson att gälda bolaget ränta å premie.

 

Inbrottsförsäkring.

 

    34. Louise Lilliesköld, f. Raab—Försäkringsaktiebolaget Securitas. Stockholms R.R., dom 16/12 1914. Svea HovR., dom 4/2 1916.
    Enär det ej styrkts, att inbrottsstöld förövats, hade R.R:n ogillat mot bolaget förd talan. HovR:n fann det vara ådagalagt, att inbrott förövats, och förpliktade bolaget att med 487 kr. 50 öre ersätta därvid tillgripna lösören.

 

Kreatursförsäkring.

 

    35. Ömsesidiga hästförsäkringsbolaget Sleipner—gårdsägaren Olof Olsson iOdenslund. Refsunds, Brunflo och Näs tingslags H.R., utslag 15/3 1915. SveaHovR., dom 3/31916.
    H.R:n dömde Olsson att utgiva visst premiebelopp. HovR:n ogillade yrkandet, enär bolaget ej styrkt, att för Olsson bindande avtal träffats.
    36. Ömsesidiga hästförsäkringsbolaget Sleipner—hemmansägaren JohanÖstman i Vallen. Ramsele och Resele tingslags H.R., utslag 30/12 1912. SveaHovR., dom 21/1 1916.
    Bolagets yrkande att utfå premier ogillades, enär bolaget ej styrkt för Östman bindande försäkringsavtal.
    37. Hemmansägaren Per Hansson—Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget. Stockholms R.R., dom 23/12 1914. Svea HovR., dom 23/6 1916.
    R.R:n hade funnit det ej vara styrkt, att Hansson vid försäkring av en häst, som kort därefter avlidit, förtegat omständighet, som, såvitt han haft anledning antaga, kunnat inverka på riskens bedömande, samt förpliktat bolaget utgiva försäkringsbeloppet, 300 kr. HovR:n gjorde ej annan ändring, än att bolaget, enligt försäkringsvillkoren, berättigades till vissa mindre avdrag.

 

Sjöförsäkring.

 

    38, Sjöförsäkringsbolaget Roslagen ävensom V. E. Vedberg m. fl.—C. G.Eriksson. R.R:n i Uppsala, dom 26/4 1915. Svea HovR., dom 30/6 1916.
    Se ref. i denna tidskrift 1916 sid. 314.