TRYGGER, ERNST. Kommentar till utsökningslagen. Andraupplagan. Första häftet. Uppsala 1916. Almqvist & Wiksell.320 s. Kr. 8.00.

 

    I den rika insats till svenskt rättsväsens fromma, som justitierådet Trygger under sin lärartid vid Uppsala universitet gjorde, ingick ej blott en väckande och intresserande undervisning, som skaror av lärjungar ännu behålla i livligt minne, utan ock ett flitigt juridiskt skriftställarskap, som, med förkärlek övat i kommentarens form, undan för undan berörde olika områden av processrättslig lagstiftning. När det förnämsta verket, kommentaren till utsökningslagen, år 1904 förelåg färdigt, hade författaren sålunda bakom sig en betydelsefull gärning, betydelsefull både för den juridiska undervisningen vid universiteten och för den praktiska rättstillämpningen. De förhoppningar att kunna tjäna dessa syften, som uttalades i förordet till denna kommentar, ha i rikt mått gått i uppfyllelse.
    Helt oberört av tiden har detta verk dock ej lämnats. Den yttre omständigheten, att den första upplagan sedan någon tid varit utgången ur bokhandeln, har försvårat dess begagnande. Men där tillkommer i synnerhet, att de senare årens rastlösa nydaningsarbete på lagstiftningens område träffat också utsökningslagen. Ofta haä ndringarna visserligen haft karaktären av biprodukter från reformer med sin egentliga tyngdpunkt på annat område. Men ett lagverk, 1912 års nya exekutionslagstiftning, har förändrat själva grunden för ett stort och viktigt parti av utsökningslagen.
    Under dessa omständigheter ha önskningarna efter en ny upplaga helt naturligt varit mycket livligt kända bland vårt lands jurister. När justitierådet Trygger, trogen sin gamla tillgivenhet till rättsvetenskapen, varit villig tillmötesgå dessa önskningar, har detta sålunda självfallet väckt allmän tillfredsställelse.
    Det första häftet av kommentarens nya upplaga föreligger nu färdigt och sträcker sig något in på utsökningslagens 5 kap. Anslutningen till den första upplagan har, som författaren själv säger, gjorts så stor som möjligt. Den koncisa formen och det klara framställningssättet äro alltjämt desamma som i första upplagan. Stor överensstämmelse i fråga om innehållet föreligger också. Dockha naturligtvis nytt rättsfallsmaterial och ny litteratur blivit tillgodogjorda. På 1912 års genomgripande nyheter har det föreliggande häftet endast i ringa mån hunnit in.

 

LITTERATUR. 61    Till detta häfte knytas de livligaste förhoppningar, att författaren må få tillfälle att fullfölja den uppgift, han ställt för sig och förvarslösande hans erfarenhet, sunda praktiska blick och utpräglade juridiska känsla göra honom alldeles särskilt danad.

 

Thore Engströmer.