UR SVENSKA TIDSKRIFTER.

 

    Nytt juridiskt arkiv, avd. I, har av 1916 års årgång utsänt t. o. m. 8:e hft. Avd. II har för 1916 avslutats med ett dubbelhäfte 3—4, innehållande en redogörelse för den nya krigslagstiftningen av hovrättsrådet O. af Geijerstam(s. 333—628) samt förteckning å svensk och finsk juridisk litteratur 1915 avS. S. (s. 629—644).
    Juridisk tidskrift, utg. av Einar Bergelmer, innehåller i 3:e hft följande uppsatser: Ytterligare om edgångstemat i barnuppfostringsmål (s. 117—123); Jordregisterarbetet, av H. C., med replik av E. Bgr (s. 124—130); Under vilka förutsättningar äger enligt gällande rätt en s. k. ideell förening rättskapacitet?(s. 131—143); Frågor för dagen (s. 144—147). Tidskriftens 4:e häfte innehållerföljande: Berndt Hasselrot, I vad mån har tjänstehjon, som obehörigen vräkes, rätt till lön och andra utfästa förmåner samt underhåll? (s. 151—160); C. A., Ytterligare om jordregisterarbetet (s. 162—168); C. H. G. Cederschiöld, Om omfånget av skyldigheten att återgälda rättegångskostnad, särskilt med hänsyn till gottgörelse åt ombud (s. 169—178); Justitierådet Hellners grundlinjer för en rättegångsreform (s. 179—186); Frågor för dagen (s. 187—195).
    Med nyssnämnda 4:e häfte upphör enligt utgivarens meddelande Juridisk tidskrift att vidare utkomma.
    Statsvetenskaplig tidskrift 1916, 5:e hft, innehåller bl. a.: Robert Malmgren,Om järnvägs-, telegraf- och telefontaxornas statsrättsliga natur (s. 266—283); Rudolf Kjellén, Staten i svenskt språkbruk, terminologiska anteckningar(s. 302—310).
    Ekonomisk tidskrift 1916 innehåller i 9:e hft: Östen Undén, Lagförslagetom arbetstvister (s. 245—257); Ivar Hultman, Ändringar i lagen för Norgesbank (s. 262—267).

70 LITTERATUR.    Social tidskrifts fyra sista häften under 1916 hava huvudsakligen ägnats följande ämnen: 7:e hft åt bostadsfrågor, 8:e och 10:e hftna åt frågor angående dyrtiden samt 9:e hft åt prof. Thyréns utkast till strafflag, allmänna delen. Bland uppsatserna i sistnämnda häfte märkas: Nils Stjernberg, Frihetsstraffen i det föreliggande strafflagsutkastet (s. 406—413); Andreas Bjerre, Isolerings- och gemensamhetsstraff i det Thyrénska strafflagsutkastet (s. 413—420); Harald Salomon, Den villkorliga domen och dess socialpolitiska betydelse (s. 420—425).
    Sociala meddelanden 1916, utg. av k. socialstyrelsen. Förutom nya lagar och författningar innehålla hftna 7—12 bl. a. följande: Socialstyrelsens utlåtande ang. lagstiftning till främjande av arbetsfreden (s. 874—887); Sociala frågor vid 1916 års riksdag (s. 893—902); Utländsk lagstiftning ang. arbetstiden (s. 916—927); Kollektivavtal i Sverige, träffade under år 1915 (s. 1013—1039) Frågan om förnyade inskränkningar i försäljningen av alkoholhaltiga drycker (s. 1136—1176); Socialstyrelsens utlåtande över sakkunnigas betänkande i egnahemsfrågan (s. 1259—1270); Ny lag om arbetsavtal i Österrike (s. 1292—1293).
    Arbetarskyddet 1916, 9:e hft: E. L., Norska olycksfallslagar i anledning avvärldskriget (s. 243—246).
    Svenska stadsförbundets tidskrift 1916, hft 6—8, innehåller bl. a.: Förslaget till ny hälsovårdsstadga för riket m. m. (tre uppsatser s. 272—290); Yngve Larsson, Stadsförvaltningen på landsbygden (s. 329—336, 381—391); Gunnar Fant, Förslaget till stadga för hotell och pensionat (s. 391—395).
    Försäkringsföreningens tidskrift 1916, hft 5—7: Arvid Hellberg, En lag av intresse för automobilförsäkringen (s. 323—228); Intressanta rättsfall (s. 229—232, ur Sv. J. T.); W. Munthe-Kaas, Om kreditforsikring (s. 233—248);H. Wretman, Något om vattenledningsskadeförsäkring (s. 281—296).
    Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1916. Förutom en uppsats av prof. N. Stjernberg, Om samhällets skydd mot farliga återfallsförbrytare, kriminalpolitiska riktlinjer förr och nu (s. 415—435), innehåller tidskriften tvenne anmälningar av i Danmark utkommande juridiska tidskrifter, nämligen C. E. Cold, Anm. av Juridisk Tidsskrift, udgivet af E. Oldenburg, C. Cohnoch N. Cohn (s. 161 — 164), och Frantz Dahl, Et fællesnordiskt Tidsskrift forStrafferet (s. 529—539).
    Tiden 1916: Vilhelm Lundstedt, Förräderidomen (s. 169—185), Hovrättens utslag i förräderimålet (s. 265—295), Slutanmärkningar (s. 297—305); Gottfr. Björklund, Skiljedomslagstiftningen i Norge (s. 305—312), Senaste nämndemansdomen (s. 378—380); Östen Undén, Postkonflikten (s. 312—315).
    Det nya Sverige 1916: Joh. R. Nilsson, Rätten att börja krig enligt Sverigesregeringsform (s. 436—444).
    Svensk tidskrift 1916: Olycksfallsförsäkringen (s. 239—242); Politiska processer (s. 452—455).
    Tidskrift i sjöväsendet 1916: B. de Maré, Några ord om den nya krigslagstiftningen (s. 272—288).
    Skogsvårdsföreningens tidskrift 1916: Karl Erik Kallin, Om skyddsskogslagen och dess brister med förslag till lagkomplettering (s. 1—49); C. G. Barthelsen, Lagförslaget om fridlysning av kottar, bär m. m. (s. 194—204).
    Svensk utrikeshandel 1916, nr 2, s. 2—4: A. Hemming-Sjöberg, TheSwedish War Commercial-Law (den svenska krigshandelslagen).
(Forts. i 3:e hft.)