Göteborgsavdelningen av Sveriges advokatsamfund sammanträdde d. 21 sept. 1916 för behandling av det preliminära utkastet till lag om kostnadsfri rättegång. Med ledning av diskussionen uppsattes förslag till yttrande över lagutkastet, vilket yttrande sedermera översänts till samfundets styrelse och bilagts dess till Kungl. Maj:t avgivna utlåtande i ärendet.

 

    Sveriges advokatsamfunds avdelning för Skåne och Blekinge sammanträdde i Malmö d. 25 nov. 1916, därvid till ledamöter i avdelningensstyrelse omvaldes hrr O. Hedenskog, ordf., M. Waldenström och C. Livijn samt till deras suppleanter hrr C. Håkansson, tillika sekreterare och kassaförvaltare, och R. Trägårdh. Årsavgiften för 1917 bestämdes till 10 kr.
    Dr Livijn höll föredrag över utkastet till lag om kostnadsfri rättegång, vilket föredrag sedermera befordrats till trycket. De närvarande instämde ihuvudsak med vad referenten anfört, särskilt i fråga om förprövningen, domstolens processledande verksamhet samt förlikningsförfarandet, för så vitt det innehölle befogenhet att förelägga inställelse vid vite.

 

    Juristföreningen i Stockholm har efter de i denna tidskrifts första häfte för år 1916 omnämnda sammanträdena sammanträtt fyra gånger, varvid bl. a. förekommit följande föredrag: d. 28 april 1916 av regeringsrådet H. Falkom lagförslaget angående expropriation, d. 22 sept. av professorn N. Stjernberg om det förberedande utkastet till strafflagens allmänna del, d. 20okt. av häradshövdingen Tycho Colleen om ordnandet av näradshöv-

86 FÖRENINGSMEDDELANDEN.dingarnas biträdesfråga och domsagornas kanslier samt d. 24 nov. av hovrättsassessorn G. Lindstedt om den nya olycksfallslagen. Vid sistnämnda sammanträde förekom jämväl omval av föreningens förutvarande styrelse, varjämte ett tjugutal nya ledamöter invaldes i föreningen.