Göteborgs juristklubb har under arbetsåret 1/11 1915 — 1/11 1916 haft sju sammanträden, därvid, utom förut omnämnda föredrag, sådana hållits av advokaten Olof Lundquist över ämnet »Några synpunkter för bedömandeav frågan vem skadan av förfalskningsbrott träffar», av advokaten Mårten Henriques om äktenskapsskillnad och hemskillnad enligt nya giftermålsbalken samt av fil. lic. John Olsson över ämnet »Kriminalstatistik», varjämte advokaten N. A. T. von Sneidern inlett diskussion rörande utkastet till lagom kostnadsfri rättegång.
    Till styrelse för arbetsåret 1/11 1916—1/11 1917 omvaldes advokaten v. häradshövding Carl Palm, ordf., polisnotarien I. Nyborg, v. ordf., advokaten Mårten Henriques, kassaförvaltare, e. o. hovrättsnotarien Gustaf Björck, bibliotekarie, advokaten Torsten Hasselrot, sekreterare, samt e. o. hovrättsnotarien John Hallbeck, klubbmästare.

 

    Helsingborgs juristförening har under år 1916 haft tvenne föreningssammanträden, d. 20 maj och d. 4 nov. Vid det förra, ordinarie årsmöte, återvaldes avgående styrelseledamöterna borgmästaren J. Bååth, ordf., häradshövdingen A. E. Sjöstrand, v. ordf., rådmannen Th. Sjövall, kassaförvaltare, och advokaten E. Starfelt, sekreterare, samt nyvaldes advokaten v. häradshövding C. Wester. Professorn A. Kôersner höll föredrag om »Force majeure».Vid sammanträdet den 4 nov. höll advokaten G. Wilhelmsson i Helsingborgföredrag om lagberedningens förslag till lag om barn utom äktenskap. Föreningens medlemsantal uppgår nu till omkring 50.

 

    Jönköpings juridiska förening sammanträdde d. 8 dec. 1916, därvidden förutvarande styrelsen omvaldes (se Sv. J. T. 1916 sid. 107) och föredrag hölls av e. o. hovrättsnotarien B. Mallmén om de nya äktenskapslagarna.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala har under höstterminen 1916 haft tre sammanträden. Vid sammanträde d. 19 okt. förrättades val av styrelse, varvid till ordf. omvaldes professorn T. Engströmer och till vice ordf. e. o. hovrättsnotarien F. Sterzel, till sekr. nyvaldes jur. stud. Per Jacobsson, till v. sekr. omvaldes jur. stud. N. A:son Myrmark, till bibliotekarie e. o. hovrättsnotarien A.H. Montelius och till föreståndare för platsförmedlingsbyrån häradshövdingen A. Olivecrona.
    Föredrag hava hållits, d. 19 okt. av docenten A. Holmbäck över ämnet:»Några sidor av Schweizisk politik under världskriget», d. 28 nov. av amanuensen S. Matz över ämnet: »Domarbiträdesfrågan, några synpunkter för en reform»och d. 8 dec. av professorn A. Reuterskiöld om »förfogandelagen».

 

    Juridiska föreningen i Lund har vid sammanträde d. 20 okt. 1916 tillstyrelse valt akademikamreraren N. Hintze. ordf., e. o. hovrättsnotarien A.Hassler, v. ordf., samt jur. stud. Vanner, sekr., P. G. Lindström, skattmästare, och K. Brante, sexmästare. Till bibliotekarie valdes bibliotekarien B. Möller. Till ledamöter i bibliotekskommissionen utsågos hr Hintze samt docenten Ö.Undén. Hr Å. Hassler inledde en diskussion om »Studentantal och examensfrekvens vid de juridiska fakulteterna i riket».