Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna arbetsredogörelse för 1916, undertecknad av beredningens ordförande f. d. justitierådet H. Westring samt dess ledamöter professorn B. Ekeberg, revisionssekreteraren K. Tiselius, fru Emilia Broomé och hovrättsassessorn E. Stenbeck, har beredningen under året varit sysselsatt med utarbetande av förslag till de delar av giftermålsbalken, som skola avse äkta makars rättsförhållanden, och till därmed sammanhängande författningar.
    Omkring fyra veckor under juni och juli sammanträdde i Stockholm justitierådet Westring och professorn Ekeberg jämte assessorn Stenbeck såsoms ekreterare med några av de danska och norska delegerade för bearbetning och sammanjämkning av dittills utarbetade lagtexter. Detta redaktionssammanträde fortsattes sedermera å Holmenkollen i Norge under närmare fyra veckor i september och oktober. För genomgående av de vid redaktionssammanträdet utarbetade parallela svenska, danska och norska lagtexterna sammanträdde därpå beredningen med samtliga danska och norska delegerade i Stockholm omkring fem veckor i november och december, varvid texterna i väsentliga delar preliminärt fastställdes. I anledning av vad vid sistnämnda sammanträde förekommit är beredningen för närvarande sysselsatt med ytterligare bearbetning av vissa delar av den svenska texten.
    På framställning av beredningen har K. M:t d. 15 sept. uppdragit åt statistiska centralbyrån att utarbeta en statistisk redogörelse angående mellan makar upprättade inbördes testamenten.
    I anledning av k. remiss d. 4 nov. har beredningen d. 14 dec. avgivit utlåtande angående en av riksdagens justitieombudsman gjord framställning om utredning i fråga om konceptionstidens beräknande i barnuppfostringsmål.

 

    Processkommissionen. Enligt f. d. justitierådet Joh. Hellners till K.M:t avgivna redogörelse för processkommissionens arbete under år 1916 har kommissionens arbete intill slutet av september månad huvudsakligen ägnats åt

 

NOTISER. 89utarbetande av utkast till bestämmelser angående vissa till civilprocessen hörande ämnen såsom angående rättegångskostnad, angående förmåga att vara part i rättegången samt att föra talan inför rätta, angående talan inför underrätt i tvistemål, angående verkan av talans anhängiggörande samt angående bevisning (allmänna regler, skriftliga bevis, vittnen, sakkunniga, syn och besiktning, edligt förhör med part). I behandlingen av samtliga dessa frågor hava jämte justitierådet Hellner deltagit revisionssekreteraren K. Schlyter, advokaten H. Almstrand och professorn T. Engströmer.
    Den 30 okt. avgav justitierådet Hellner på grund av nådiga remisser underdåniga utlåtanden dels över ett av tillkallade sakkunniga d. 9 juli 1912 avgivet betänkande angående åtgärder till förbättrande av de hos häradshövdingarna anställda rättsbildade biträdenas avlöningsförhållanden m. m., dels angående trenne i anledning av en riksdagens skrivelse d. 19 maj 1915i nom justitiedepartementet utarbetade utkast till lagar om särskilda sammanträden i häradsrätt för behandling av vissa mål och ärenden m. m., dels ock angående ett av tillkallade sakkunniga d. 31 juli 1916 avgivet utkast till lag om kostnadsfri rättegång.
    Efter d. 1 okt. har justitierådet Hellner i övrigt av annat offentligt uppdrag varit hindrad att deltaga i kommissionens arbete. Under denna tid hava hrr Schlyter, Almstrand och Engströmer varit sysselsatta med utarbetandet av utkast till bestämmelser rörande vadeförfarandet i överrätt.