Rättsstatistikens publicering. I skrivelse till statistiska centralbyrån d. 15 dec. 1916 har K. M:t, enär fråga väckts om vidtagande av vissa inskränkningar i uppgifterna till rättsstatistiken för påskyndande av materialets bearbetande, men någon ändring ej syntes böra göras, förrän bearbetningen av uppgifterna för det första året efter rättsstatistikens omorganisation (1913) hunnit fullständigt avslutas och i tryck utkomma, anbefallt centralbyrån att till K. M:t inkomma med yttrande, när sådan bearbetning senast kan antagas komma att i tryck föreligga. Den k. skrivelsen har ännu ej besvarats.

 

    Ny stadsplanekommitté. K. M:t har d. 15 dec. 1916 uppdragit åt en kommitté att verkställa revision av gällande bestämmelser angående stadsplan och tomtindelning ävensom förordnat till ordförande i nämnda kommitté presidenten Alb. Petersson samt till ledamöter i kommittén rådmannen i Malmö K. Dahlberg, förste stadsingenjören i Göteborg A. Lilienberg, riksdagsmännen grosshandlaren H. F. Lamm och rådmannen P. A. Dahl, fil. dr Yngve Larsson och förste intendenten i överintendentsämbetet I. G. Clason.

 

    Ideella föreningar. K. M:t har d. 15 dec. 1916 förordnat hovrättsrådet O. Arsell att såsom sakkunnig biträda inom justitiedepartementet vid utarbetande av förslag till lag om ideella föreningar.

 

    Utredning angående förenings= eller kollektivmärken. På grund av K. M:ts bemyndigande har chefen för justitiedepartementet d. 28 dec. 1916 förordnat byråchefen Arvid Kuylenstierna att biträda inom justitiedepartementet vid behandling av frågan om sådant tillägg till gällande varumärkeslagstiftning, att skydd beredes inhemska s. k. förenings- eller kollektivmärken.

 

    Kommitté= och sakkunniguppdrag 1916. Utöver de under år 1916 särskilt inom justitiedepartementet tillkallade kommittéer och sakkunniga för behandling av lagfrågor, vilka förut omnämnts i Sv. J. T., märkas följande från andra departement, upptagna i riksdagsberättelsen 1917:
    Kolonisationskommittén (jordbruksdep.), tillsatt d. 30 juni 1916 med uppgift att verkställa utredning och avgiva förslag beträffande åtgärder för främjande av kolonisation å kronans marker i Norrland och Dalarne. Ordf.: f. d. joustitierådet frih. E. Marks von Würtemberg, v. ordf.: f. d. auditören A. H.Fahlén.
    Fondhandelns ordnande (finansdep.). D. 9 juni 1916 tillkallades följande sakkunniga för att biträda vid arbete att på grundval av bl. a. det d. 1 juni 1914 avgivna betänkande ang. fondhandeln och dess reglerande uppgöra förslag till bestämmelser ang. fondhandelns och fondbörsverksamhetens ordnande m. m.: bankinspektören F. von Krusenstjerna, stadsmäklaren M. Billing, sekreteraren i Svenska bankföreningen Ch. Dickson, revisionssekreteraren E.Gadde, förste aktuarien M. Marcus och riksdagsmannen frih. E. Palmstierna.
    Illojal konkurrens (finansdep.). D. 25 juli 1916 tillkallades revisionssekreteraren frih. A. Giertta att såsom sakkunnig biträda med bearbetande av inkomna yttranden över patentlagstiftningskommitténs förslag till lag mot illojal konkurrens m. m. Vissa delar av förslaget hava redan varit föremålf ör behandling i statsrådsberedningen.

NOTISER. 91    Livsmedelslagstiftning (civildep.). D. 5 maj 1916 tillsattes en kommitté på fem personer att verkställa utredning och avgiva förslag till enhetlig, utvidgad livsmedelslagstiftning. Ordf.: rådmannen K. G. W. Kant, Uppsala.
    Skatteutjämningssakkunniga (finansdep.). D. 8 juli 1916 tillkallades följande sakkunniga att efter samråd med kommunalskattekommitterade utreda, huruvida i avbidan på definitiva anordningar för åstadkommande av större likformighet i det kommunala skattetrycket provisoriska åtgärder kunde vidtagasför åvägabringande av skattelindring i kommuner med oskäligt hög utdebitering för kommunala ändamål: landshövdingen A. Hammarström, ordf., riksdagsmännen greve R. Hamilton, E. O. Magnusson i Tennhult och frih. E. Palmstierna samt revisionssekreteraren E. Lilienberg.
    Krigsberedskapskommissionen (finansdep.), ordf.: f. d. kammarrättsrådet C. Carleson. Subkommitté för vissa lagfrågor, tillsatt d. 13 jan. 1916 gemensamt med krigsmaterialkommissionen; juridisk sakkunnig: hovrättsrådet N. Edling.