96LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar 1916 avgivit utlåtanden rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag:Dec. 18: Förslag till lag om fastighetsbildning i stad m. m. Föredragande hovrättsassessorn G. Grefberg.Dec. 21: Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 kap. 3 § strafflagen samt tilllag om ändrad lydelse av 4, 5, 6 och 8 §§ i lagen d. 27 juni 1902 angående verkställighet av domstols förordnande om tvångsuppfostran. Föredragande häradshövdingen Jacob Linders. Dec. 21: Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbalken. Föredragande hovrättsassessorn A. E. Rodhe.

 

NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. förf. saml. nr 454. K. F. d. 10 nov. 1916 om spirituosaaccis. (Jfrnr 455—459.)
    Nr 473. K. K. d. 29 sept. 1916 ang. överlämnande till riksarkivet av handlingar från kommittéer och liknande beredningar.
    Nr 487. K. K. d. 24 nov. 1916 i anledning av beslutad förening av tingslagen i Sunnervikens domsaga.
    Nr 488 och 491. K. K. d. 24 nov. och d. 3 nov. 1916 ang. ändrad lydelse av dels 2 § 1 mom. dels 15 § 2 mom. i förordningen d. 3 mars 1916 om straff för olovlig varuutförsel m. m.
    Nr 501. K. K. d. 20 okt. 1916 ang. utfärdande av pass för svensk undersåte för resa utom riket. (Jfr nr 502.)
    Nr 504. K. K. d. 24 nov. 1916 ang. åtgärder till betryggande av det allmännas talan i fråga om kungsådra.
    Nr 512. K. K. d. 24 nov. 1916 ang. avlämnande från vissa domstolar och myndigheter av uppgifter för alkoholstatistiska undersökningar.
    Nr 519. K. F. d. 1 dec. 1916 om skyldighet för präst att avlämna uppgifter angående inträffade dödsfall.
    Nr 520. K. K. d. 1 dec. 1916 om ändrad lydelse av § 4 i kungörelsend. 26 nov. 1909 om upprättande av röstlängd för val till riksdagens andra kammare samt den i avseende härå vissa myndigheter åliggande uppgiftsskyldighet.
    Nr 521. K. K. d. 1 dec. 1916 om meddelande till riddarhusdirektionen av vissa underrättelser angående frälse personer.
    Nr 528. K. F. d. 8 dec. 1916 om anstånd med erläggande av vissa patentavgifter.
    Nr 548. K. F. d. 19 dec. 1916 ang. reglering av brödsädsförbrukningen.
    Nr 550. K. K. d. 8 dec. 1916 om vissa ändringar i gällande inskrivningsförordning.
    Nr 552. K. K. d. 8 dec. 1916 ang. ändrad lydelse av § 33 mom. 2 och § 46i förordningen d. 3 dec. 1915 ang. kyrkoböckers förande. (Jfr nr 553.)
    Nr 554. K. K. d. 1 dec. 1916 ang. fortsatt tillämpning av kungörelsen d. 21 jan. 1916 ang. utlännings rätt att här i riket hålla föredrag av visst slag.
    Nr 565. K. F. d. 19 dec. 1916 om avgifter till förmyndarkammaren i Stockholm för viss egendom. (Jfr nr 566.)
    Nr 569. K. K. d. 30 dec. 1916 ang. fortsatt tillämpning av kungörelsen d.17 dec. 1915 ang. anmälningsskyldighet i vissa fall för utlänningar vid ankomst till riket m. m.

 

1 Översikten över nyutkomna betänkanden m. m. måste på grund av bristande utrymme stå över till nästa häfte.