Dödsfall. D. 17 febr. 1918 avled i Lund advokaten Erik Svanström. S. föddes i Mariestad d. 8 sept. 1870, avlade mogenhetsex. i Skara 1889 och hovrättsex. i Lund 1906. Sedan 1902 anställd å Alb. Broomés advokatbyrå i Lund, övertog han byrån 1909 och blev led. av Sveriges advokatsamf. 1911.
    D. 23 febr. 1918 avled i Sthm aktuarien Johan Claes Theodor Berggren.Född i Sthm d. 16 okt. 1873, avlade B. mogenhetsex. i Sthm 1892 och jur.kand. ex. i Uppsala 1899, blev efter fullgjord tingstjänstgöring t. f. ombudsman och fiskal i domänstyrelsen 1904, led. av Sveriges advokatsamf. 1911 och aktuarie i Svea hovrätt 1915.
    D. 7 mars 1918 avled i Östersund f. d. häradshövdingen Johan August Thomson. Född i Lokrume, Gottl. 1., d. 20 aug. 1849, avlade T. mogenhetsex. i Visby 1870 och hovrättsex. i Uppsala 1873, blev v. häradshövding 1878, tjänstgjorde åren 1877—86 som t. f. domhavande och utnämndes 1886 till häradshövding i Jämtlands östra domsaga, från vilket ämbete han erhöll avsked d. 1 dec. 1914.
    D. 24 mars 1918 avled rådmannen i Karlskrona Arvid Nils Elliot. E. föddes i Sthm d. 24 aug. 1865, avlade mogenhetsex. där 1883 och hovrättsex. i Uppsala 1889, förordnades efter tjänstgöring under Skånska hovrätten till v. häradsh. 1894, blev stadsfogde i Karlskrona 1897 och rådman därstädes 1898.
    D. 26 mars 1918 avled i Sthm borgmästaren i Sundsvall Johan Bernhard Elfström. F. i Boteå, Västern. 1., d. 8 jan. 1860, avlade E. mogenhetsex. i Hudiksvall 1878 och hovrättsex. i Uppsala 1885. E. förordnades efter domartjänstgöring under Svea hovrätt till v. häradsh. 1887, tjänstgjorde därefter någon tid vid landsstaten i Jämtlands län, blev stadsnotarie i Sundsvall 1891, civilrådman därstädes 1908 och borgmästare 1913.

 

    Till riksdagens justitieombudsman har d. 2 mars 1918 utsetts revisionssekreteraren Berndt Nils Robert Lilienberg och till hans suppleant häradshövdingen Nils Wihlborg.

 

    Svea hovrätt. K. M:t har
    d. 5 mars 1918 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorerna därstädes Gustaf Ferdinand Lindstedt och Tor Bertil Wieselgren;
    d. 8 mars 1918 beviljat presidenten juris doktorn John Fredrik Ivar Afzelius avsked från presidentämbetet, därvid K. M:t täckts betyga sitt synnerliga välbehag över hans under en lång följd av år i olika befattningar ådagalagda skicklighet samt städse bevisade trohet och nit; samt
    d. 22 mars 1918 beviljat hovrättsrådet Fredrik David August von Heijne avsked från hovrättsrådsämbetet från och med d. 8 april 1918.

 

    Göta hovrätt. K. M:t har d. 1 mars 1918 till assessor i Göta hovrätt förordnat e. o. assessorn Erik Hjalmar Bergendahl.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har beviljat avsked från häradshövdingämbetet d. 26 febr. 1918 åt häradshövdingen i Lindes domsaga August Wilhelm Hygrell fr. o. m. utgången av februari månad 1918, samt
    d. 8 mars 1918 åt häradshövdingen i Gärds och Albo härads domsaga Axel Wilhelm Anderson Hagander från d. 16 mars 1918.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 8 mars 1918 till rådman i Stockholm utnämnt civilassessorn Adolf Hjalmar Fredrik Hafström.
    Till rådmän i Göteborg ha utnämnts d. 1 mars 1918 assessorn Ernst August Colliander och d. 1 april 1918 assessorn Ernst Otto Manfred Frick.