NYUTKOMNA BETÄNKANDEN M. M.

Från justitiedepartementet:

    Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen. I. Brott mot kroppslig okränkbarhet. Av Johan C. V. Thyrén. Lund 1917. Gleerupska univ. bokh. IV + 219 s.
    Betänkande med förslag till lag om fri rättegång samt till kungörelse angående understöd av statsmedel till offentliga rättshjälpsanstalter i riket m. m. Sthm 1917. Marcus. 4:o. 159 s. (Avg. d. 31 dec. 1917 av Jakob Pettersson, Tycho Colleen och Set Silow).
    Om rösträttsutövning vid val till riksdagens andra kammare utan inställelse inför valförrättare. Utredning och förslag utarb. av Albert Ernberg. Lund 1918. Berlingska boktr. 4:o VII + 240 s. (Avg. den 14 febr. 1918).

Från civildepartementet:

    Bostadskommissionens utredningar. II. Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa städer (bostadsbeskrivningar). II. Jönköping. Sthm 1917. Norstedt. 8:o.
    Bostadskommissionens utredningar. VIII. Byggnadsborgenärernas rättsliga ställning i Sverige och utlandet. Redogörelse utarbetad på kommissionens uppdrag av A. V. Lundstedt. Sthm 1917. Norstedt. 8:o. IV + 242 s.
    Förslag till instruktion för länsstyrelserna m. m. Sthm 1917. Beckman. 4:o. 40 s. (Avg. d. 11 sept. 1917).
    Betänkande med förslag angående magistratsförvaltningens ordnande i städer under landsrätt. Sthm 1918. Norstedt. 8:o. 146 s. (Avg. d. 22 dec.1917 av Jakob Pettersson, Gunnar Fant, Alfr. Fornander och Yngve Larsson).
    Betänkande avg. av de för utarbetande av förslag till lufttrafikförordning för Sverige tillkallade sakkunniga. Sthm 1917. Marcus. 4:o. 44 s.
    Betänkande avg. av den av Kungl. Maj:t den 30 juni 1916 tillsatta kommittén för verkställande av utredning och avgivande av förslag i fråga om reglering av avlöningsförhållandena för förste provinsialläkare och provinsialläkare m. m. Sthm 1918. Svenska tryck. a.-b. 4:o. 79 s.

Från finansdepartementet:

    Betänkande om anmärkningsarvode samt om friare prövning av anmärkningsmål avg. av revisionskommitterade. Sthm 1917. Marcus. 4:o. (Avg.d. 2 juli 1917).
    1914 års tullkommissions betänkanden. I. Förslag till omorganisation av tullverkets kust- och gränsbevakning. Sthm 1917. Beckman. 8:o. 219 s.(Avg. d. 17 okt. 1917).
    Underdånigt betänkande och förslag beträffande förändrade formulär för länens räkenskaper m. m. Avg. i nov. 1917 av Statsbokföringskommittén. Sthm 1917. Marcus. 4:o. 420 s.
    Det statsunderstödda pensionsväsendets centralisering. Utredning och förslag av för ändamålet inom k. finansdep. tillkallade sakkunniga. II. Sthm 1918. Norstedt. 4:o. 153 s (Avg. d. 3 nov. 1917).
    Kommunalskattesakkunniges utredningar och förslag i kommunalskattefrågan. Ytterligare betänkande om allmänna grunder för den kommunala skattereformen med utkast till lag om kommunal beskattning. IV. Om jordräntestegringsskatt. Utarb. av Otto V. Landén. Sthm 1917. Palmqvist. 4:o. 171 s. (Avg. d. 20 nov. 1917).
    Underdånigt betänkande avgivet av den av Kungl. Maj:t d. 3 okt. 1902 tillsatta kommitté rörande reglering av statens ämbetsverks och myndigheters löneförhållanden m. m. LIV. Sammanförande till en gemensam institution av vissa smärre vetenskapliga anstalter. Sthm 1917. Norstedt. 4:o. 4 + 176 s.
    De svenska statsmakterna och krigstidens folkhushållning 1917 av Karl Hildebrand. Översikt, utarbetad på offentligt uppdrag. Sthm 1918. Norstedt. 8:o. XI + 395 + 177 + 40 + 29 s.

 

ÖVERSIKTER. 109    Utkast till författning angående jordräntestegringsskatt med tillhörande motivering avg. i sept. 1917 av Sven Köhler. Sthm 1918. 4:o. Palmqvist. 53 s.
    Vägkommissionens betänkanden. Vägväsendet på landet. II. Förslag till lag om vägkommunal styrelse på landet och till övergångslag till lagarna om allmänna vägar på landet och om vägkommunal styrelse på landet. Sthm 1918. Marcus. 4:o. 149 s. (Avg. d. 31 okt. 1917 av Hj. Nehrman, G. V. Eiserman, Ingemar Petersson och P. M. av Ugglas).

Från jordbruksdepartementet:

    Hemslöjdskommitténs betänkande avgivet d. 10 dec. 1917. Del I. Huvudbetänkande och förslag. Översikt av den svenska hemslöjdens historia m. m. Del II. Statistisk utredning angående hemslöjden å Sveriges landsbygd m. m. Sthm 1918. Norstedt. 8:o. VIII + 358 + 564 s.
    Betänkande med förslag till anordnande av kolonisationsförsök å vissa kronoparker i Västerbottens och Norrbottens län avgivet d. 15 dec. 1917 av kolonisationskommittén. Sthm 1918. Norstedt. 111 s.
    Betänkande rörande omorganisation av lantbruksstyrelsen m. m. I. Förslag till omorganisation av lantbruksstyrelsen samt reglering av statskonsulenternas och fiskeritjänstemännens löner m. m. Sthm 1918. 4:o. (Avg. d. 19jan. 1918).