LAGRÅDET
har nedannämnda dagar år 1918 avgivit utlåtanden rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag: 

Febr. 8. Förslag till lag angående åtgärder mot utbredning av könssjukdomar samt till lag om ändring i vissa delar av 14 och 18 kap. strafflagen. Föredragande byråchefen Sigurd Ribbing. 

»14. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbetstid för minderåriga och kvinnor. Föredragande förste kanslisekreteraren Th. Löfgren.

» 18. Förslag till lag om ändrad lydelse av 43 § i lagen ang. tillsättning av prästerliga tjänster d. 9 dec. 1910. Föredragande ledamoten å justitiedepartementets lagavdelning dr M. Fehr.

» 19. Förslag till lag om rätt för brukare av vissa områden till deras inlösen och till lag om ändrad lydelse av 24 och 36 §§ i förordningen d. 16 juni 1875 ang. inteckning i fast egendom. Föredragande hovrättsassessorn B. Wieselgren.

» 20. Förslag till lag om förfogande över viss egendom under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden. Föredragande f. d. regeringsrådet Herman Falk. 

Mars 7. Förslag till lag om ändrad lydelse av 16 och 41 §§ i lagen d. 29 juni 1912 om arbetarskydd. Föredragande förste kanslisekreteraren Th. Löfgren.

» » Förslag till lag om ändrad lydelse av 37 § i lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete. Föredragande förstekanslisekreteraren Th. Löfgren.

» 12. Förslag till lag om ändrad lydelse av 5—8, 10, 16, 19, 20, 23, 24, 26 och 28—33 §§ i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring m. m. Föredragande byråchefen H. Elliot.

» » Förslag till lag om tillägg till lagen d. 14 juni 1917 om införsel iavlöning, pension eller livränta m. m. Föredragande häradshövdingen J. Linders.

» » Förslag till vattenlag m. m. Föredragande hovrättsrådet N. Gärde.

» 18. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen d. 27 juni 1902, innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. Föredragande förste kanslisekreteraren Th. Löfgren.

 

110 ÖVERSIKTER.Mars 19. Förslag till lag om inskränkning i inmutningsrätten. Föredragande hovrättsassessorn A. Lindhagen.

» 21. Förslag till lag om tillägg till lagen d. 28 juni 1907 om bredden av hjulringar å arbetsåkdon på landet. Föredragande dr M. Fehr.

» » Förslag till lag angående förlängd giltighet av lagen d. 11 juni 1915 med särskilda bestämmelser beträffande viss samfälld skogsmark inom Kopparbergs län. Föredragande dr M. Fehr.

» » Förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser mot oskälighyresstegring m. m. Föredragande dr M. Fehr.