RIKSDAGEN
har nedannämnda dagar 1918 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskottet (eller sammansatt lag- och annat utskott) avgivit utlåtande:
    d. 30 januari: k. prop. nr 5 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen om ersättning av allmänna medel i vissa fall för skada, som förorsakats av ämbets- eller tjänsteman (L. U. nr 1), bifallen;
    d. 23 februari: k. prop. nr 60 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbetstid för minderåriga och kvinnor (L. U. nr 3), bifallen;
    väckt motion (II: 4) om skrivelse till K. M:t angående rekrytutbildningens förläggande till sommartid m. m. (L. U. nr 5), avslagen av första, bifallen av andra kammaren;
    väckt motion (II: 3) om skrivelse till K. M:t angående straffet för rymning från mobiliserad avdelning av krigsmakten (L. U. nr 6), utskottets hemställan om skrivelse med framställning om nedsättning av straffminimum för rymning av krigsman vid mobiliserad avdelning bifallen;
    väckt motion (II: 37) om skrivelse till K. M:t angående lag om brandskydd (L. U. nr 7), avslagen;
    k. prop. nr 29 med förslag till lag om ändrad lydelse av 15 § i hästutskrivningslagen (L. U. nr 8), bifallen;
    k. prop. nr 46 med förslag till lag med särskild bestämmelse att tills vidare gälla i fråga om skydd för vissa främmande patent (L. U. nr 9), bifallen; k. prop. nr 94 med förslag till lag ang. tillstånd att i och för viss tjänstgöring utom landets gränser använda värnpliktiga, tillhörande beväringens första uppbåd (sammansatta S. och L. U:s utl. nr 1), bifallen;
    d. 2 mars: väckt motion (I: 58) om revision av lagen om skiljemän (L. U. nr 10), utskottets hemställan om skrivelse i motionens syfte bifallen;
    väckt motion (I: 66) om skrivelse till K. M:t ang. undersökning av frågor om utsträckning och enhetlig organisation av samhällets barnavård (L. U.nr 11), utskottets hemställan om skrivelse i motionens syfte bifallen;
    väckt motion (I : 67) med förslag till ändrad lydelse av 2 § i lagen angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn(L. U. nr 12), avslagen;
    d. 6 mars: väckt motion (I : 68) med förslag till ändrad lydelse av 18 § i lagen om allmän pensionsförsäkring (L. U. nr 13), avslagen;
    väckt motion (I : 89) om tillägg till 18 kap. 14 § strafflagen (L. U. nr14), avslagen;
    väckt motion (II: 75) om rätt för efterlevande make att sitta i orubbat bo, då den avlidne maken icke efterlämnat bröstarvingar (L. U. nr 15), avslagen;
    k. prop. nr 62 med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen om skydd för varumärken (L. U. nr 16), bifallen;
    k. prop. nr 80 med förslag till förklaring av lagen ang. förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom (L. U. nr 17), bifallen;
    d. 9 mars : väckt motion (II : 209) om stadgande av viss skyldighet för ägare eller innehavare av skogbärande mark, som gränsar till annans åker (L. U. nr 18), avslagen;

 

ÖVERSIKTER. 111    d. 13 mars: väckt motion (II : 206) om ändrad lydelse av 23 § i den s. k. norrländska arrendelagen (L. U. nr 19); första kammaren avslog motionen, andra kammaren beslöt skrivelse i motionens syfte;
    väckt motion (II : 207) om upphävande av 10 kap. 14 § strafflagen (L. U.nr 20), avslagen;
    d. 16 mars : väckt motion (II : 76) om skrivelse till K. M:t ang. en hela riket omfattande vanhävdslag (L. U. nr 21); första kammaren avslog motionen, andra kammaren beslöt skrivelse med hemställan om utredning;
    väckta motioner om skrivelse till K. M:t ang. dels utredning rörande omfattningen av bolags jordförvärv inom Dalsland m. m. (II : 73), dels återupptagande av den avbrutna undersökningen rörande bolags jordförvärv m. m. (II : 78), dels ock inskränkning i aktiebolags rätt att besitta och förvärva fast egendom (II : 211) (L. U. nr 22); första kammaren avslog samtliga motionerna, andra kammaren beslöt skrivelse om återupptagandeav jordundersökningen m. m.;
    väckta motioner (II : 74 och II : 212) om skrivelse till K. M:t ang. dels tvångsarrendering av odlingsbar mark och i lägervall liggande odlad jord, dels ock åtgärder för vanhävdad jords brukning (L. U. nr 23), avslagna;
    väckt motion (II : 205) med förslag om den s. k. norrländska arrendelagens utsträckande att gälla jämväl för Värmlands län (L. U. nr 24), avslagen av första, bifallen av andra kammaren;
    väckt motion (II : 204) om skrivelse till K. M:t ang. åvägabringande av en social arrendelagstiftning (L. U. nr 25); första kammaren avslog motionen, andra kammaren beslöt hemställan om jämkningar i 1907 års arrendelag i motionens syfte;
    väckt motion (I : 21) om skrivelse till K. M:t ang. lagstiftning i syfte att förbättra hemarbetarnas förhållanden (L. U. nr 26), avslagen;
    k. prop. nr 54 med förslag till lag med vissa bestämmelser om sjöfynd även som i anledning därav väckt motion (I : 131) (L. U. nr 27); prop. bifallen, i anledning av motionen skrivelse;
    k. prop. nr 63 och 67 med förslag till lag ang. vissa ändringar i strafflagen, åsyftande vanfrejdsstraffets borttagande, även som till ett antal av detta förslag föranledda ändringar i andra författningar (L. U. nr 28, prop. nr 63 i viss del hänvisad till konstitutionsutskottet), i enlighet med utskottets hemställan bifallna. I samband härmed har behandlat s k. prop. nr 68 med begäran om riksdagens yttrande ang. förslag till vissa ändringar i näringsfrihetsförordningen; första kammaren beslöt mot förslaget framställa vissa erinringar, andra kammaren lämnade detsamma utan anmärkning;
    d. 20 mars : väckt motion (II : 2) om skrivelse till K. M:t ang. fastställande av maximal arbetstid m. m. (L. U. nr 29), avslagen;
    väckt motion (II : 208) om viss ändring i lagen angående handelsregister; firma och prokura (L. U. nr 30), utskottets hemställan om skrivelse imotionens syfte bifallen.

B. Hj. H.