UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.

 

    Norsk Retstidende 1918 nr 1—25 innehåller förutom domsreferat bl. a.: Italienske og franske juristforeningers arbeide for fælles lovgivning (s. 48); Arne Vogt, Norsk lovgivning i 1917 (s. 81—96); Mikael H. Lie, Det individuelle dekrets retslige natur (s. 129—131); Urbye, Kan tiltaltes tro om en straffebestemmelses grundlovsstridighet bevirke frifindelse? (s: 257—262, jfr s.369); Per Rygh, Længstlevendes raadighetsret under usl ifte i henhold tilavtale (s. 289—303); Mikael H. Lie, Uskifte i henhold til lov (s. 369—374).

 

    Ugeskrift for Retsvæsen 1918 nr 1—22 innehåller i »Den litterære Afdeling»: H. Munch-Petersen: Carl Goos (s. 1—3); Knud Berlin, Om Kvinders Tab af Statsborgerret ved Ægteskab (s. 6—16); Jul. Lassen, Nogle Afskedsord (s. 17—18); Oluf J. S kjerbæk, De nye svenske Børnelove af 14. Juni 1917 (s. 23—29, 33—39); Axel Møller, Anm. av HEIGE KLÆSTAD: Om Bjergning af Skib efter norsk og engelsk Søret (s. 29—32); John Knox, Bødestraffens Udmaaling m. v. (s. 40—42); J. Himmelstrup, Anm. av AXEL HÄGERSTRÖM: Till frågan om den objektiva rättens begrepp (s. 43—44); Vilhelm Meyer, Bemærkninger til en Fremstilling af den formueretlige Reklamationspligt paa Grundlag af Domssamlingerne (s. 49—59, 89—102); Vinding Kruse, Om retsstridig Konkurrence og Varebetegnelse (s. 65—80); N. H. Bache, Om Aktieselskabers Vedtægter (s. 81—86); Karsten Meyer, Norske Domme (s. 87—88); N. H. Bache, Om Kreditorers Adgang til atsøge Fyldestgørelse i den ved en Livsforsikringskontrakt begrundede Ret (s.103—104); George K. Schiørring, Den tyske Spærreerklærings Indflydelsepaa Transportforsikringerne (s. 105—118); Henry Ussing, Om Kreditorernes Adgang til at søge Fyldestgørelse i den ved en Livsforsikringskontrakt begrundede Ret (s. 118—119, 133—135); V. Anthon, Hovedreglerne om Aktieselskabers Ansættelse til Statsskat (s. 121—131, 147—152); Vinding Kruse, Den nye Lov om uretmæssig Konkurrence og Varebetegnelse af 20. Marts 1918(s. 131—133); Viggo Bentzon, Kronisk sindssyges Testamentshabilitet (s.137—147); H. Munch-Petersen, Om Partsforklaring i borgerlige Sager efter Retsplejeloven (s. 153—159); Viggo Loft, Forudsætter Retsbrudsansvar Aarsagsforbindelse mellem Skaden og den ansvarliges Handling? (s. 159—169).

 

    Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1918 hft 1—2: Eyvind Olrik, Carl Goos (s. 1—9), Edvard Hvidt (s. 10—11); O. Krabbe, Nogle Betragtninger om Forbrydelsers Farlighed (s. 12—37); August Goll, Forarbejder til den nyedanske Straffelov (s. 38—62, 77—100); Christian Geill, Brandstiftelses motiver (s. 101—131); Oluf J. Skjerbæk, Betinget Strafudsættelse i Preussen(s. 132—135); Domme, Fra fremmede Tidsskrifter, Mindre Meddelelser.

 

    Juridisk Tidsskrift, København, 1918 nr 1—5: Carl Torp, Nogle Bemærkninger om Aktieloven (s. 1—27); Georg Cohn, Den Renaultske Undtagelse (s. 57—84); Knud Jarner, Sagførernes Stilling efter Retsplejeloven (s. 85—88,105—121); N. Cohn, Retshistoriske Studier IV (s. 145—171); P. Schou, Internationale Voldgiftskendelsers bindende Kraft I (s. 185—211); N. Cohn, Delingaf Opgrødearealer (s. 212—218); Retsafgørelser m. m.