Den österrikiska ärekränkningsprocessen. I Österrike har regeringen nyligen förelagt riksrådet ett förslag till »Gesetz zur Verbesserung des Schutzesder Ehre». Såsom av motiven framgår, står förslaget i samband med kejsarens till armén riktade duellförbud. Man vill motverka duellseden även därigenom, att man gör ett vädjande till domstol i dylika fall mera tilltalande än hittills. Bland de föreslagna ändringarna i rådande österrikiska system må jämte skärpande av straffen, jämväl antecknas bestämmelse därom, att i ärekränkningsprocesser — där som bekant den österrikiska lagen i utsträckt mån medger bevisning om tillmälets sanningshalt — på yrkande av endera parten rättegången skall föras inför lyckta dörrar, när den ingår på förhållanden från privatlivet, som icke beröra det offentliga intresset. Befrielse från straff kan enligt österrikisk lag vinnas redan på grund av styrkt god tro hos den ärekränkande. I anslutning härtill föreslås nu efter mönster av gällande norsk strafflag ett slags adhäsionsförfarande, där, utan hänsyn till processens utgångför övrigt, kan förklaras, att den framställda ärekränkande beskyllningen varit ogrundad. (Se D. J. Z. 1918 nr 3—4 s. 106 f.) A. M.

 

    »Auslandskunde». Till befordrande av kännedomen om andra ländersrättsliga, sociala och ekonomiska förhållanden komma vid vissa tyska universitet särskilda kurser att anordnas. Sålunda skola denna sommar vid universitetet i Königsberg föreläsningar hällas, behandlande bland annat östeuropeiskcivil- och statsrätt samt ungersk civilrätt. Universitetet i Halle är bestämt till medelpunkt för det orientaliska utlandsstudiet, och vid universitet i Greifswald planeras ett »nordiskt institut». I Hamburg är redan en »Kommissionfür Auslandsgesetzgebung» i verksamhet med uppgift att tillhanda gå med upplysningar angående utländsk rätt. Inom kommissionen finnes en särskild avdelning för skandinavisk lagstiftning, vilken står i förbindelse med jurister ide skandinaviska länderna.