Anstånd med återbesättande av vissa borgmästartjänster. I cirkulär till samtliga K. B. d. 7 maj 1918 (Sv. förf. saml. nr 299) har K. M:t, under åberopande av att genom lagen om särskilda tingssammanträden för handläggning av vissa mål och ärenden skapats förutsättningar för ett lämpligt ordnande av de mindre städernas rättsskipning i sammanhang med angränsande landsbygds, förordnat, att då borgmästartjänst i stad, i vars rådhusrätt enligt gällande bestämmelser borgmästaren är ensam lagfaren ledamot eller jämte borgmästaren endast sitter en sådan ledamot, blir ledig, med åtgärder för densammas återbesättande skall anstå, intill dess utredning blivit på K. M:ts föranstaltande verkställd angående lämplig organisation av stadens rättsskipning och förvaltning; att i sådan händelse stadsfullmäktige äga genom av dem utsedda representanter på stadens bekostnad deltaga i berörda utredning; samt att vad sålunda föreskrivits jämväl skall gälla sådana städer av ovan angiven beskaffenhet, där borgmästartjänsten för närvarande icke är besatt med ordinarie innehavare och beträffande vilka K. M:t icke redan förklarat hinder ej möta för borgmästartjänstens återbesättande.
    På grund av vad sålunda stadgats skall borgmästartjänsten tills vidare icke återbesättas i städerna Sala, Piteå, Kungälv och Säter.

 

    Förlusten av medborgerligt förtroende. I författningssamlingen (nr 312 ff.) har nu publicerats den av innevarande års riksdag antagna lagen om vissa ändringar i 2 kap. 19 § strafflagen jämte därmed sammanhängande lagstiftning. Reformen avser att i stället för förlusten av medborgerligt förtroende sätta en straffpåföljd, vars verkningar äro mindre omfattande än den nuvarande påföljdens och som icke redan genom själva namnet inger den straffade känslanav att vara, även efter frigivningen, av staten stämplad såsom en vanhederlig person. Den nya påföljden medför i huvudsak endast obehörighet att utöva allmän befattning samt politisk och kommunal rösträtt. Verkningarna av redan ådömd förlust av medborgerligt förtroende hava likställts med verkningarna av den nya påföljden.
    I sammanhang med denna reform skola frejdbetygen borttagas och ersättas med uppgifter från straffregistret, en ändring som blir praktiskt utförbar bl.a. därigenom att myndigheternas behov av kännedom om påföljdens ådömande i hög grad minskas genom inskränkningen i påföljdens verkningar. Möjlighet för enskild person att erhålla upplysning från straffregistret om ådömd påföljd har beretts en var, som på angivet sätt styrker, att hans rätt kan vara beroende av sådan upplysning.

 

NOTISER. 169    Hela lagkomplexen, omfattande ändringar i över fyrtio lagar, skall träda i kraft den dag konungen förordnar. Denna dag kommer givetvis att sammanfalla med dagen för det plenum plenorum, då riksdagens antagande av de för reformen erforderliga grundlagsändringarna tillkännagives. Innan årets riksdag åtskiljes har således ett nytt sakernas tillstånd inträtt i denna segslitna och ingalunda betydelselösa fråga.

A. B.