Rådhusrätterna. K. M:t har d. 15 mars 1918 beviljat borgmästaren i Säter Arvid Ulrich avsked från borgmästareämbetet från och med d. 1 juni 1918. Borgmästarämbetet i Säter uppehålles tills vidare i avbidan på utredning angående ordnande av stadens jurisdiktionsförhållanden av borgmästaren i Hedemora Gustaf Emanuel Winqvist.

 

    Krigsrätterna. K. M:t har förordnat
    d. 1 febr. 1918 borgmästaren i Umeå Peter Arvid Svanström att till utgången av år 1922 vara krigsdomare vid regementskrigsrätterna vid Västerbottens regemente och Norrlands dragonregemente;
    d. 26 mars 1918 e. o. hovrättsnotarien frih. Georg Albert Carlsson Fleetwood att tills vidare vara auditör vid regementskrigsrätten vid Bohusläns regemente;
    d. 10 maj 1918 jur. kand. Sixten Herbert Nilsson att tills vidare vara auditör vid regementskrigsrätten vid Värmlands regemente.

 

    Förslag till häradshövdingämbeten. Svea hovrätt har å förslag till lediga häradshövdingämbetet i Lindes domsaga uppfört i första rummet e. o. notarien Karl Gustaf Andersson, i andra rummet t. f. revisionssekreteraren Wilhelm Norén samt i tredje rummet e. o. notarien Hugo Krok.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har å förslag till lediga häradshövdingämbetet i Gärds och Albo härads domsaga uppfört i första rummet e. o. notarien Karl Gustaf Andersson, i andra rummet förordnade revisionssekreteraren Oskar Elias Wallén samt i tredje rummet t. f. revisionssekreteraren Wilhelm Norén.

 

    De blandade domstolarna i Egypten. Ledamoten av de blandade domstolarna i Egypten, revisionssekreteraren Erik Sjöborg kommer att inom kortlämna sin befattning därstädes för att här hemma i Sverige tagas i anspråkför annat värv. Det lär vara att antaga, att egyptiska regeringen kommer att ånyo erbjuda den befattning, som sålunda blir ledig, åt en svensk jurist. Beträffande kvalifikationerna för platsen i fråga har uppgivits bl. a., att vederbörande skall hava utövat och helst fortfarande utöva domarverksamhet, äga erforderlig kunskap i franska språket och ej bör vara över 40 år gammal. Löneförmånerna torde bliva desamma som hittills eller sålunda 30,000 francsi årlig lön (räknat från tiden för avresan) och 6,000 francs om året i stället för pension, vartill kommer 3 månaders lön för täckande av resekostnaderna. Jurister, som reflektera på platsen, torde ofördröjligen anmäla sig hos statssekreteraren i justitiedepartementet. Den nye innehavaren av befattningen beräknas skola vara på sin post senast d. 15 okt. 1918.

 

    En amanuensplats vid rättsstatistiska avdelningen inom Statistiska centralbyrån är till ansökan ledig. Sökanden bör efter avlagd juridisk examen hava tjänstgjort under minst ett år å domar kansli och helst hava haft förordnande såsom ordförande vid något allmänt tingssammanträde. Årsarvodet utgör för 3 timmars daglig tjänstgöring 1,500 kr., för 4 timmars tjänstgöring 2,000 kr. och för 5 timmars tjänstgöring 2,500 kr. om året förutom krigstidstillägg. Med befattningen kan förenas tjänstgöring i annat ämbetsverk. Ansökningshandlingar ingivas, helst av sökanden personligen, till överdirektörenför Statistiska centralbyrån snarast möjligt och senast före d. 1 juli 1918.

 

    En domsagokalender för hela Sverige, utgiven av Sv. J. T:s redaktion, utkommer i dagarna, innehållande bl. a. biografiska notiser om samtliga i domsagorna tjänstgörande rättsbildade biträden. I en statistisk bilaga, grundad på de tre sista årens sportelstatistiska uppgifter, lämnas redogörelse för sportelinkomsterna i samtliga domsagor under nämnda år, häradshövdingarnas ut-

 

ÖVERSIKTER. 173gifter för tjänsten med specifikation för arvoden till rättsbildade biträden, behållen årlig inkomst av varje domsaga m. m. Kalendern kommer att betinga ett pris av högst 2 kronor. Rekvisition å densamma kan insändas till expav Sv. J. T., Drottninggatan 3, Stockholm. Kalendern tillsändes utan rekvisition varje däri upptagen person.