LAGRÅDET


har nedannämnda dagar år 1918 avgivit utlåtanden rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag: 

Mars 28. Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen om straffregisterd. 17 okt. 1900. Föredragande chefen för justitiedepartementets lagavdelning dr Hj. Himmelstrand.

» » Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § av lagen d. 4 maj 1906 ang. förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärvafast egendom m. m. Föredragande dr Hj. Himmelstrand.

» » Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 kap. 8 § rättegångsbalken. Föredragande dr Hj. Himmelstrand.

» » Förslag till lag om fastställande av högsta pris å vissa varor under utomordentliga av krig föranledda förhållanden m. m. Föredragande dr Hj. Himmelstrand. April 10. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri. Föredragande kommerserådet C. Malmen.

» » Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 17 april 1916 ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel avvaror m. m. Föredragande revisionssekreteraren A. Bagge.

» » Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 19 juni 1917 med vissa bestämmelser mot oskäliga pris under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden m. m. Föredragande revisionssekreteraren A. Bagge.

» » Förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 28 mars 1917om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods medsvenskt fartyg mellan utrikes orter m. m. Föredragande revisionssekreteraren A. Bagge. April 11. Förslag till lag om fri rättegång m. m. Föredragande advokaten Set Silow. April 15. Förslag till lag om ändring i vissa delar av 20 kap. strafflagen m. m. Föredragande ledamoten å justitiedepartementets lagavdelning dr M. Fehr.

» » Förslag till lag om upphävande av förordningen d. 4 maj 1855 ang. vissa föreskrifter till kyrkotuktens upprätthållande. Föredragande dr M. Fehr.

» 18. Förslag till lag om ändrad lydelse av 33 § i lagen om krigsdomstolar och rättegången därstädes d. 23 okt. 1914. Föredragande hovrättsrådet O. af Geijerstam.

» » Förslag till lag om ändrad lydelse av 49 § strafflagen för krigsmakten d. 23 okt. 1914. Föredragande hovrättsrådet O. af Geijerstam.

» 23. Förslag till lag ang. villkorlig straffdom m. m. Föredragande revisionssekreteraren A. Bagge.

» 25. Förslag till lag ang. beredande i vissa fall vid skogsavverkning och kolning av härbärge åt arbetare m. m. Föredragande byråchefen Ragnar von Koch.

 

174 ÖVERSIKTER.April 25. Förslag till lag om ändrad lydelse av 10, 13, 15 och 34 §§ i lagen om arbetarskydd d. 29 juni 1912. Föredragande byråchefen Ragnar von Koch. Maj 6. Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse. Föredragande revisionssekreteraren N. E. Gadde.

» 8. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 4 juni 1886 angående ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål. Föredragande dr M. Fehr.

» » Förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom och till lag om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i enskild ägo. Föredragande dr M. Fehr.

» 10. Förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring m. m. Föredragande dr M. Fehr.

» 28. Förslag till lag om förbud i vissa fall mot fort skaffande avgods med svenskt fartyg mellan svensk och utrikes ort. Föredragande dr M. Fehr.