NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. förf. saml. 1918 nr 143. K. K. d. 22 mars 1918 om ändrad lydelse a v§ 9 i förordningen d. 17 dec. 1915 om vad som bör iakttagas vid tillämpningen av vissa till krigslagstiftningen hörande bestämmelser (militär bestraffningsförordning).
    Nr 144. K. K. d. 22 mars 1918 med vissa föreskrifter rörande krigsdomares diarium.
    Nr 146, 164, 194, 200, 201, 202. K. K. ang. ordningen för fastighetsregistreringen beträffande vissa samhällen inom Örebro, Värmlands, Kalmar, Blekinge, Göteborgs och Bohus samt Värmlands län.
    Nr 163. Lag d. 2 april 1918 med vissa bestämmelser om sjöfynd. Nr 167. K. K. d. 25 jan. 1918 ang. fastställelse av vissa tabeller till ledning vid uträknandet av skatt enligt förordningen d. 19 nov. 1914 om arvsskatt och skatt för gåva.
    Nr 176. K. cirk. d. 12 april 1918 till domhavandena i riket rörande ansökningar om arvode åt vikarie under ledighet för arbete med avseende å fastighetsregister för stad.
    Nr 198. K. instruktion d. 12 april 1918 för landshövdingarna i rikets län samt de vid länsstyrelserna anställda tjänstemän.

 

176 ÖVERSIKTER.    Nr 203. K. skrivelse d. 19 april 1918 ang. inrättande av en extra avdelning vid rådhusrätten i Göteborg för handläggning av brottmål.
    Nr 205. Lag d. 26 april 1918 om förfogande över viss egendom under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden (jfr nr 206).
    Nr 207. Lag d. 30 april 1918 om fastställande av högsta pris å vissa varor under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden m. m. (jfr nr 208).
    Nr 209. Lag d. 30 april 1918 om fortsatt tillämpning av lagen d. 19 juni 1917 med vissa bestämmelser mot oskäliga pris under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden (jfr nr 210).
    Nr 211. Lag d. 30 april 1918 om fortsatt tillämpning av lagen d. 17 april 1916 ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m.(jfr nr 212).
    Nr 213. Lag d. 30 april 1918 ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri (jfr nr 214).
    Nr 215. Lag d. 30 april 1918 ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter (jfr nr 216—219).
    Nr 223. Lag d. 26 april 1918 om ändrad lydelse av 16 och 41 §§ i lagen d. 29 juni 1912 om arbetarskydd.
    Nr 232. Lag d. 3 maj 1918 om ändrad lydelse av 2 kap. 8 § rättegångsbalken.
    Nr 233. Lag d. 3 maj 1918 om ändrad lydelse av 5 § i lagen om straffregister d. 17 okt. 1900.
    Nr 234. Lag d. 3 maj 1918 om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 4 maj 1906 ang. förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom.
    Nr 235. Lag d. 3 maj 1918 om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 30 maj 1916 om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag.
    Nr 238. K. F. d. 23 april 1918 om ändrad lydelse av 8 § i förordningen d. 28 okt. 1910 ang. bevillning av fast egendom samt av inkomst.
    Nr 239. K. F. d. 23 april 1918 om ändrad lydelse av 8 § i förordningend. 28 okt. 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt.
    Nr 247. Lag d. 10 maj 1918 ang. ändrad lydelse av § 24 i förordningenom landsting d. 21 mars 1862.
    Nr 250. K. Domänstyrelsens Kungörelse d. 30 april 1918 ang. gällande jakttider för vissa djurslag.
    Nr 256. Lag d. 26 april 1918 om ändrad lydelse av 37 § i lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete.
    Nr 262. K. K. d. 16 maj 1918 om medgivande för visst fall att icke upptaga stadsplan å registerkarta.
    Nr 263. K. K. d. 26 april 1918 ang. tillämpningen av 14 och 15 §§ i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring.
    Nr 266. K. K. d. 22 mars 1918 om ändring i vissa delar av instruktionen för fångvårdsstyrelsen och fångvårdsstaten d. 16 dec. 1910.
    Nr 267. K. K. d. 16 maj 1918 om upphävande av den genom nådiga kungörelsen d. 23 febr. 1918 inrättade fältkrigsrätt vid viss del av krigsmakten.
    Nr 268. Lag d. 16 maj 1918 om ändring i vissa delar av 20 kap. strafflagen.
    Nr 269. Lag d. 16 maj 1918 om ändrad lydelse av 166 § i strafflagen för krigsmakten d. 23 okt. 1914.
    Nr 280. Lag d. 16 maj 1918 om ändrad lydelse av 2 § i lagen d. 27 juni 1902, innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar (jfr nr 281).
    Nr 282. K. instruktion d. 24 maj 1918 för stadsfiskalerna.