Sveriges advokatsamfund höll d. 8 juni 1918 årsmöte i Stockholm å förmyndarkammarens lokal i rådhuset. Till ledamöter i styrelsen utsågos hrr O. Mannheimer, ordf., Alb. Köersner, v. ordf., E. Berglund, G. Huselius, O.Hedenskog, B. E. Drakenberg och O. L. Fürstenberg samt till deras suppleanter hrr J. Lodén, W. Hjelmqvist, frih. G. Stjernstedt, H. Almstrand, S. Themptander, O. Lagerström och C. Livijn. Till revisorer utsågos hrr L. Levy och G. Lindgren.
    Första överläggningsämnet utgjorde ett av häradshövding C. H. G. Cederschiöld och advokaten H. Almstrand utarbetat förslag till lag om rättegångskostnad, vilken fråga inleddes av hr Almstrand. Under den följande diskussionen kritiserades förslaget av hrr Tjerneld och Berglund, vilka vände sig mot en föreslagen bestämmelse, att käranden skulle gottgöra svaranden hans kostnader, om svaranden genast erkände käromålet och käranden utan giltig anledning instämt saken. Denna bestämmelse ansågo dessa talare i praktiken ohållbar och endast ledande till svåra komplikationer, ej minst på grund avsvårigheten att visa, huruvida giltig anledning förelegat eller ej. Vidare vände

 

NOTISER. 229sig hr Tjerneld mot flera av bestämmelserna om kvittning samt mot lagförslagets formulering och uppställning, som ej ansågs vara fullt betryggande för att leda en ofta missriktad praxis in på sundare banor. Mot de bärande huvudgrunderna i förslaget och mot de föreslagna nya anordningarna för att få fram ett rättvist avvägande av de olika kostnadsbeloppen framställdes icke någon anmärkning. Under den följande diskussionen uttalades från flera håll sympatier för lagförslaget, särskilt i fråga om dess ställning till spörsmålet om kvittning av rättegångskostnaderna.
    Här på höll prof. Köersner ett inledningsföredrag över ämnet »leverans fritt å banvagn», varöver en långvarig diskussion utspann sig. Flertalet talare lutade åt den av inledaren uttalade åsikten, att berörda köpevillkor väl ålade säljaren att göra vad på honom ankomme för att anskaffa banvagn, men att risken av att detta ej lyckades ej ginge ut över säljaren.
    Efter mötet intogs gemensam middag å Strand hotell, vari justitieminister Löfgren med flera inbjudna gäster deltogo.
    Samfundets förhandlingar vid årsmötena 1917 och 1918 komma att utgivas i ett sammanhang.