Den norske sakførerforening höll sitt femte fællesmøte i Drammen d. 1 och 2 juli 1918 under ordförandeskap av advokaten Stang Lund. Härvid antogs bl. a. en advokattaxa i kommissionsärenden (se Norsk Retstidende nr 28—29 s. 461). Vidare behandlades bl. a. frågorna om domares ställning till anmodan från advokater att »fremlægge indlæg», om ersättningens fastställande vid fri rättegång, om arvode i brottmål, om reformer i tingsläsningsväsendet och om faran av att använda ett nytt lagspråk. Ett stenografiskt referat av förhandlingarna kommer att tryckas.

 

    Juridiska föreningen i Finland har vid årsmöte i december 1917 återvalt den förutvarande styrelsen (se Sv. J. T. 1917 s. 166). Ordförande och sekreterare i filialavdelningarna äro, i Åbo: ordf. hovrättsrådet lagman O.Tammelin, sekr. vice häradsh. P. Westerling; i Viborg: ordf. vicepresidenten W. Homén, sekr. vice häradsh. E. Hällfors; i Vasa: ordf. presidenten K. Söderholm, sekr. hovrättsrådet Stenbäck.
    Den av föreningen utgivna tidskriftens redaktion handhaves sedan hösten 1917 av en kommitté, bestående av prof. J. W. Chydenius, ordf., senatorn dr A. Charpentier, prof. K. A. Moring, prof. F. W. Ekström och sakföraren A. Gartz.

 

    Högsta domstolar i Finland. I Finland har den monarken i princip tillhörande domsrätten i sista instans allt sedan landet 1809 skildes från Sverige utövats av Justitiedepartementet uti Regerings Conseljen, sedan 1816 kallad Kejserliga Senaten. Dess ledamöter utnämndes för tre år av monarken och kunde av honom entledigas. Ett länge närt önskemål har varit, att landet finge en högsta domstol med oavsättliga, på livstid utsedda medlemmar. Denna förhoppning har nu i lagstiftningsväg realiserats. Den 1 oktober 1918 övertages justitiedepartementets domstolsfunktion av Finlands Högsta domstol. Dess första ledamöter hava blivit de förutvarande ledamöterna i justitiedepartementet och tre nya medlemmar. Till president har nämligen utnämnts senatorn Aug. Nybergh och till justitieråd senatorerna B. J. Grotenfelt, J. V.Peltonen, A. Charpentier, J. B. Nordgren, V. V. Hirvinen, A. W. Heikkilä, V.

 

230 NOTISER.A. W. Blåfield, F. A. Pehkonen och F. O. Lilius ävensom prof. O. Hj. Granfelt, referendariesekreteraren B. F. Mölsé och hovrättsrådet N. J. Neovius. Enligt författningen, vilken utfärdats d. 22 juli 1918, arbetar Högsta domstolen på avdelningar, var och en domför med fem ledamöter.
    Jurisdiktionen i sista instans i förvaltnings angelägenheter har hittills handhafts av de skilda expeditionerna i Senatens ekonomie departement. Numera har för ändamålet inråttats en Högsta förvaltningsdomstol. Till president i denna har utnämnts senatorn K. J. Ståhlberg och till ledamöter f. senatorn H. Rautapää, referendariesekr. F. Grönvall, senatskamreraren A. Rikberg, referendariesekr. Hj. Kahelin och A. Krogerus, hovrättsrådet K. A. Nylenius och lantdagens sekreterare I. Ahava. Jämväl denna domstol är domför med fem ledamöter.