Köpenhamns universitet. Till Jul. Lassens efterträdare som professor i Retsvidenskab vid Köpenhamns universitet har d. 3 juli 1918 utnämnts docenten Dr jur. Henry Ussing, som bekant medarbetare i Sv. J. T.

 

    Konferens för gemensamt lagstiftningsarbete på familjerättensområde. K. M:t har d. 15 juni 1918 förordnat presidenten H. Westring att vara Sveriges representant vid en konferens i Stockholm för planläggning av fortsatt för Sverige, Danmark och Norge gemensamt lagstiftningsarbete på familjerättens område. Vid ifrågavarande konferens, vilken tog sin början d.18 juni 1918, representerades Danmark av professor V. Bentzon och Norge av sorenskriver P. J. Paulsen.

 

    Församlingsfriheten. Justitieministern har jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 21 maj 1918 tillkallat riksdagsmännen landshövding C. F. Holmquist, ordf., borgmästare J. O. Holmdahl, kassören E. J. Söderberg och redaktören I. T. Vennerström samt stadsfiskalen C. G. Lidberg att i egenskap av sakkunniga inom justitiedepartementet biträda vid upprättande av förslag till den nya lagstiftning och de ändringar av nu gällande författningar, som må anses erforderliga för fastställande av församlingsfrihetens grundsats och av de för dess genomförande nödiga ordningsföreskrifterna.

 

    Rätt till utträde ur statskyrkan. Justitieministern har jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 21 maj 1918 tillkallat riksdagsmännen professorn med. dr Knut Kjellberg, ordf., predikanten A. V. Gullberg, komministern H. M. Hallén och läroverksadjunkten Olof Olsson även som konstituerade revisionssekreteraren A. E. Rodhe, tillika sekreterare, att i egenskap av sakkunniga inom justitiedepartementet biträda vid upprättande av förslag till den nya lagstiftning och de ändringar i gällande författningar, som anses erforderliga för en fullständig reglering av frågan om rätt till utträde ur statskyrkan och om de rättigheter och skyldigheter, som böra följa av medborgares ställning till svenska statskyrkan, särskilt beträffande tillträde till vissa statsämbeten oberoende av viss trosbekännelse samt beträffande s. k. borgerlig begravning.

 

    Ny instruktion för krigsdomare, auditörer och krigsfiskaler m. m. Jämlikt K. M:ts bemyndigande har justitieministern d. 31 maj 1918 förordnat rådmannen i Gävle, krigsdomaren C. W. F. Höglind och kriminalassessorn i Stockholms rådhusrätt, auditören E. Ploman att såsom sakkunniga biträda inom justitiedepartementet dels med utarbetande av förslag till förbättring i krigsdomares, auditörers och krigsfiskalers avlöningsförhållanden dels ock med

 

NOTISER. 231omarbetning av K. M:ts instruktion för krigsdomare, auditörer och krigsfiskaler d. 23 juli 1915; och har departementschefen jämväl bestämt, att t. f. kanslirådet, v. auditören N. J. Berlin skall deltaga uti ifrågavarande utredningsarbete.