Övervakande av villkorligt dömda. Justitieministern har d. 28 juni 1918 på grund av K. M:ts bemyndigande tillkallat registratorn H. Salomon att såsom sakkunnig biträda inom justitiedepartementet vid det arbete, som finnes böra genom departementets försorg utföras i avseende å organiserandet av föreningar för anskaffande av personer för övervakande av villkorligt dömda.

 

    Ifrågasatta ändringar i hovrätternas arbetsordningar m. m. Jämlikt K. M:ts bemyndigande den 10 maj 1918 (se Sv. J. T. s. 169) har justitieministern d. 29 juli 1918 tillkallat advokaten John Tjerneld att jämte förut tillkallade sakkunniga biträda inom justitiedepartementet vid utredning angående vissa ändringar i hovrätternas arbetsordningar m. m.

 

 

    Dödsfall. D. 11 juni 1918 avled i Stockholm f. justitierådmannen i Göteborg Ludvig Essén. E., som var född i Hissna, Älvsborgs län, d. 2 okt. 1847, avlade mogenhetsex. i Uppsala 1866 och hovrättsex. därst. 1871, utnämndes till vice häradshövding 1873, blev polisnotarie i Göteborg 1884, stadsnotarie därstädes s. å. och året därpå justitierådman, vilket ämbete han innehade till år 1906.
    D. 20 juni 1918 avled i Stockholm f. borgmästaren Arvid Ulrich. Född i Stockholm d. 7 nov. 1870, avlade U. mogenhetsexamen i Strängnäs d. 8 juni 1889, tjänstgjorde vid rådhusrätterna i Örnsköldsvik 1900—1901 och i Eskilstuna 1902, blev e. o. tjänsteman i kammarkoll. 1903 och borgmästare i Säter d. 27 okt. 1905. Från sistnämnda ämbete erhöll U. avsked d. 15 mars 1918.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har d. 23 aug. 1918 till justitieråd fr. o. m. den 1 sept. 1918 utnämnt hovrättsrådet Gustaf Appelberg.

 

    Svea hovrätt. K. M:t har d. 16 juni 1918 till assessor i Svea hovrätt förordnat e. o. notarien Eskil Johan Emanuel Drangel.

 

    Häradsrätterna. I enlighet med k. stadgan d. 28 juni 1918 med vissa föreskrifter angående domsagornas förvaltning har K. M:t samma dag till vice häradshövdingar från och med d. 1 juli 1918 förordnat:
    vid Svea hovrätt: e. o. notarierna i hovrätten Karl Gustaf Andersson, Erik Björkman, Emil Robert Dahl, Erik Waldemar Ericson, Hans Gustaf Forsberg, Karl Gustaf Ragnar Grönhagen, Gustaf Arvid Johansson, Otto Emil Karlsson, Gustaf Kinnander, Ingemar Kramer, Wilhelm Norén, Erik Jakob Rönquist, Carl Fredrik Söderström och Björn Ragnar Zetterstrand;
    vid Göta hovrätt: e. o. notarierna i hovrätten Sven Bellinder, Hugo Krok, Carl Erik Gustaf Lagergren, John Magnus Larson, Vilhelm Carl Lundmarker, Carl Axel Norelius, Sigurd Odéen, Gustaf Adolf Ottosson och Lars Anders Olofde Verdier; samt
    vid hovrätten över Skåne och Blekinge: e. o. notarierna i hovrätten Arthur Ekenman, Karl Fagerlin, Per Hansson, Torsten Nilsson, Magnus Wallén, Herman Wickström och Harry Åberg.
    Avsked har d. 16 aug. 1918 beviljats häradshövdingen i Luggude domsaga Abbe Johan Emil Sjöstrand fr. o. m. d. 1 sept. 1918.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 16 juni 1918 beviljat borgmästaren i Malmö Göran Wilhelm Skytte avsked från borgmästarämbetet med utgången av juni månad 1918;
    d. 20 juni 1918 till rådman i Stockholm utnämnt civilassessorn i Stockholms rådhusrätt, krigsdomaren Allan Carl Arvid Afzelius; och
    d. 26 juli 1918 till borgmästare i Ronneby utnämnt rådmannen, vice häradshövding Arthur Erik August Jonathan Ekenman.