232 NOTISER.    Krigsrätterna. K. M:t har d. 20 juni 1918 förordnat borgmästaren i Göteborg Gustaf Johan Bernhard Lindberg till vice krigsdomare vid den särskilda å kustflottan inrättade krigsrätten.

 

    De blandade domstolarna i Egypten. Sedan egyptiska regeringen utsett t. f. revisionssekreteraren, assessorn i Göta hovrätt Emil Sandström att innehava den genom revisionssekreteraren Erik Sjöborgs avgång ledig blivna befattningen såsom ledamot av de blandade domstolarna i Egypten, har K. M:td. 8 aug. 1918 förklarat hinder från K. M:ts sida icke möta, att Sandström mottager den honom erbjudna befattningen.

 

    Nya medlemmar i Sveriges advokatsamfund. Sedan årsmötet 1917 hava i advokatsamfundet intagits följande nya medlemmar, nämligen i Stockholm: Eva Johanna Andén, Birger Andreas Olsson Barre, Fredrik Andreas Blomdahl, Martin Nikolaus Fehr, Herbert Gårdlund, John Gustaf Leonard Johnsson, Karl Göran Sture Kalling, Alf Magnus Lindahl, Sven Axel Martin Runnqvist, Yngve Schartau, Birger Frans Gotthard Svenonius, Olof Waern och Albert Johan Wilhelm Wallin; i Göteborg: Gunnar Elias Severin Bergh, Folke Kristoffer Billing, Carl Axel Edvin Gidén och Jakob Mauritz Sterner; i Sundsvall: Gunnar Per Olof Fogelqvist; i Trälleborg: Lennart Hansson; i Växjö: Thomas Fredrik Hammar samt i Östersund: Gustaf Adolf Sjöberg.
    Följande medlemmar hava sedan årsmötet 1917 utträtt ur advokatsamfundet: Albert Broomé, Ivar Carlsson, Olof Larsson, Harald Lettström, Eliel Löfgren, P. R. Martin och Robert Nordin i Stockholm, Johan Tengbom i Karlshamn, Vilhelm Björkman i Norrköping och Gösta Lundström i Södertälje.
    Under året avliden ledamot: Erik Svanström, Lund, d. 17/2 1918.

 

    Juris hedersdoktorer i Lund. Juridiska fakulteten vid universitetet i Lund kommer att fredagen d. 27 september 1918 vid universitetets 250:års fest genom sin utsedde promotor, professor Ernberg, till juris doktorer honoris causa kreera: kanslern för rikets universitet Carl Johan Gustaf Swartz, prokanslern för universitetet i Lund, biskopen i Lunds stift, teol. och fil. dr Axel Gottfrid Leonard Billing, presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge Berndt Fridolf Engelbrekt Hasselrot, professorn vid Stockholms högskola fil.dr Per Otto Varenius, professorn vid samma högskola fil. dr Carl Delin, professorn vid handelshögskolan i Stockholm Gustaf Albert Kôersner, envoyén, f. d. professorn vid universitetet i Kristiania, jur. och fil. dr George Francis Hagerup, f. d. professorn vid universitetet i Köpenhamn, jur. dr Julius Severin Vilhelm Lassen samt f. d. senatorn, f. d. professorn vid universitetet i Hälsingfors, jur. dr friherre Rabbe Axel Wrede.

 

    Juris doktorer i Uppsala läsåret 1917 1918. Vid reformationsfesten i Uppsala d. 31 okt. 1917 promoverades av juridiska fakulteten till hedersdoktorer: f. d. universitetskanslern fil. dr greve Axel Fredrik Claesson Wachtmeister, professorn vid Uppsala universitet fil. dr Axel Anders Theodor Hägerström, presidenten i kammarrätten, f. d. justitierådet Gustaf Albert Petersson och professorn vid Uppsala universitet fil. dr Karl Gustaf Westman.
    D. 31 maj 1918 promoverades till juris doktorer efter avlagda prov: docenten jur. utr. kand. Kurt Olof Lamm, stockh., och jur. lic. Alvar Henning Montelius, smål. Lamm är född i Sthm 12/12 1883, mogenhetsex. där 21/5 1902, jur. utr. kand. i Uppsala 31/1 1908; disputerade 30/9 1911 på grund av en avhandling med titel »Bidrag till läran om enkla bolag och handelsbolag enligt svenskrätt I»; docent i civilrätt vid Uppsala universitet 31/10 1911; K. M:ts tillstånd att promoveras utan lic. ex. 12/4 1918. — Ang. Montelius se http://svjt.se/svjt/1918/61

 

    Juridiska examina vårterminen 1918. Juris kandidatexamen har under vårterminen 1918 avlagts vid Uppsala universitet den 31 jan. 1918 av:
    Erik Herbert Larsson, östg., f. i Regna förs., Österg. l. 24/6 92, studentex. i Norrköping 16/6 11, fil. kand. ½ 15. — Rolf Sigurd Lindström, göteb., f. i Göteborg 18/3 90, studentex. därst. 29/5 09. — Bror Petrus Johanson, norrl., f. i

 

NOTISER. 233Nordingrå förs., Västernorrl. l. 3/7 90, studentex. i Lund 4/6 14. — Erik Wilhelm Ringenson, västm.-dala, f. i Leksand, Kopparb. 9/7 94, studentex. i Uppsala 3/6 12;
den 13 april 1918 av:
    Torsten Arvid Gullström, östg., f. i Älvdalens förs., Kopparb. l. 3/12 94, studentex. i Sthm 14/5 12. — Lars Evald Birger Gezelius, västm.-dala, f. i Falun 22/5 94, studentex. därst. 15/6 12. — Magnus Wistrand, söderm.-närke, f. i Karlskoga förs., Örebro l. 4/4 90, studentex. i Örebro 6/6 08, fil. ämbetsex. i Uppsala 31/1 13;
den 30 maj 1918 av:
    Ivar Ludvig Martin, sthm, f. 1/9 92, studentex. i Sthm 18/5 11. — Tor Hugo Wilhelm Wistrand, östg., f. i Norrköping 2/4 95, studentex. därst. 10/6 13, fil.kand. /10 15. — Bo Sederblad, östg., f. i Linköping 28/1 94, studentex., därst. 29/512. — Olof Jonas Samuel Berg, göteb., f. i Göteborg 17/5 93, studentex. därst.10/6 12. — Carl Folke Lundquist, västm.-dala, f. i Rytterns förs., Västm. l. 29/1095, studentex. i Västerås 1913. — Nils Andréas Detter, västg., f. i Flo förs., Västerg. l. 14/4 95, studentex. i Vänersborg 16/6 12. — Gustaf Natanael Johansson Rudenstam, smål., f. i Skärstads förs., Jönk. l. 24/8 90, studentex. i Jönköping 9/6 13;
vid Lunds universitet:
den 30 jan. 1918 av:
    Karl Torsten Schenholm, krist., f. i Kristianstad 26/5 91, studentex. därst. 12/6 09;
den 6 febr. 1918 av:
    Einar Gertzell, krist., f. i Everöds förs., Kristianstads l. 9/8 92, studentex. i Kristianstad 27/5 10. — Gustaf Höglund, mlm., f. i Malmö 6/12 92, studentex. i Lund 7/6 11. — Helge Lindahl, smål., f. i Sthm 29/6 95, studentex. i Jönköping 9/6 13. — Nils Frithiof Adam Nilsson, krist., f. i Vollsjö förs., Malmöh. l.4/12 95, studentex. i Kristianstad 12/12 13. — Johan Groothoff, mlm., f. i Malmö 17/4 93, studentex. därst. 15/6 12;
den 13 april 1918 av:
    Olga Maria Gjörloff, mlm., f. i Trälleborg 17/8 92, studentex. i Malmö 18/612. — John Eric Einar Hanse, smål., f. i Växjö 21/7 91, studentex. därst. 16/611, kansliex. 25/4 14;
den 31 maj 1918 av:
    Bror Mårten Julius Bergman, smål., f. i Nors förs., Värml. l. 19/3 88, studentex. i Växjö 8/12 09. — Olof Gösta Harald Bohme, kalm., f. i Mörbylånga förs., Kalmar l. 22/11 91, studentex. i Kalmar 8/6 11. — Thorild Kindman, göteb., f. i Göteborg 7/5 92, studentex. därst. 10/6 12. — Pehr Gustaf Lindström, Id, f.i Barcelona, Spanien 19/2 94, studentex. i Lund 1/5 12. — Algot Ferdinand Niklason, krist., f. i Kristianstad 6/10 93, studentex. därst. 30/5 13. — Sten Hugo Nordenstierna, Id, f. i Brönnestads förs., Kristianstads l. 27/9 93, studentex. i Lund 9/12. — Karl Erik Pihlgren, värml., f. i Tännäs förs., Jämtl. l. 1/3 93, studentex. i Lund 24/5 13. — Sture Gustav Adolf Söderberg, smål., f. i Fagerhultsförs., Kalmar l. 3/12 91, studentex. i Växjö 20/5 12. — Gustaf Richard August Ullberg, mlm., f. i Växjö 20/7 89, mogenhetsex. i Malmö 5/6 08. — Carl Ludvig Werner, mlm., f. i Ekeby förs., Malmöh. l. 8/6 94, studentex. i Malmö 17/6 12.Olof Gunnar Åhlander, yst., f. i Karlshamn 5/7 93, studentex. i Lund 30/5 12.Arvid Erik Otto Östberg, mlm., f. i Malmö 18/1 95, studentex. därst. 17/5 13;
vid Stockholms högskola:
den 31 jan. 1918 av:
    Axel Vilhelm Harald Lewerth, f. i Vänersborg 10/3 94, studentex. i Sthm 11/5 12. — Carl Gustaf Eklund, f. i Gunnilbo förs., Västm. l. 10/3 94, studentex. i Örebro 18/5 12. — Carl Edvin Georg Frisk, f. i Glava förs., Värml. l. 23/488, studentex. i Sundsvall 27/5 07. — Herbert Ottocar Beckman, f. i Karlskrona 10/1 93, studentex. i Sthm 9/5 13. — Carl Eric Eugen Vasseur, f. i Danderyds förs., Stockholms l. 8/3 94, studentex. i Sthm 14/3 12. — Erik C:son Boheman, f. i Sthm 19/1 95, studentex. därst. 9/5 13. — Sven Martin Nyström, f. i Sthm 11/2 94, studentex. därst. 29/5 12. — Nils Fritjof Carl Englund, f. i Vänersborg 29/1 93, studentex. därst. 16/6 10.

 

234 NOTISER.den 9 mars 1918 av:
    Karl Erik Anders Rydell, f. i Jönköping 29/8 94, studentex. därst. 9/6 13. —Olof Axel Lorentz Ohlsen, f. i Västanfors förs., Västm. l. 14/5 94, studentex. i Sthm 18/5, 12. — Hjalmar Edgar Lion, f. i Sthm 28/5 93, studentex. därst. 11/511. — Karl Gustaf Armand Sandström, f. i Sthm 23/9 95, studentex. därst.

 

den 20 april 1918 av:
    Christina Mathilda Staël von Holstein, f. i Kristianstad 30/5 76, k. dispens från studentex. 15/3 18. — Axel Martin Åström, f. i Sthm 12/4 92, studentex. därst. 12/5, 11. — Erik Otto Emil Sandegren, f. i Göteborg 24/7 94, studentex. därst. 10/6 12. — Bo Erik Christer Turén, f. i Villberga förs., Uppsala l. 7/12 92. studentex. i Sthm 13/5 12;
den 29 maj 1918 av:
    Gustav (Gösta) August Julius Berglund, f. i Skånela förs., Sthms l. 11/5 95, studentex. i Sthm 10/5 13. — Axel Gustaf Ericson, f. i Falköping 30/7 92, studentex. i Göteborg 10/6 12. — Anton Fabian Virginius Thelin, f. i Västerås 8/991, studentex. i Hudiksvall 12/6 11. — Viktor Carlson, f. i Sthm 13/1 95, studentex. därst. 9/5 13. — Carl Fredrik Vilhelm Sandell, f. i Sthm 8/12 92, studentex. därst. 13/5 11. — Carl Paul Engblom, f. i Södertälje 24/6 92, studentex. i Sthm 16/5 11. — Sven Jacob Lindeberg, f. i Sthm 24/5 96, studentex. därst. 3/5 14. — Sven Arvid Afzelius, f. i Sthm 12/1 93, studentex. därst. 28/5 12. —Magnus Nils Gerard de Geer, f. i Sthm 14/11 87, studentex. i Kristianstad 4/6 08.
    Juris kandidatexamen har alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 14. vid Lunds universitet av 20 och vid Stockholms högskola av 25 personer.
    Kansliexamen har under läsåret 1917—1918 avlagts: vid Uppsala universitet av 13, vid Lunds universitet av 5 och vid Stockholms högskola av 10 personer.