RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar 1918 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskottet (eller sammansatt lag- och annat utskott) avgivit utlåtande:
    den 14 maj: k. prop. nr 142 med begäran om riksdagens yttrande överförslag till förordning ang. handel med vissa begagnade föremål m. m.

 

236 ÖVERSIKTER.(L. U. nr 51 och 55), utskottets hemställan om vissa erinringar mot förslaget bifallen, första kammaren beslöt därjämte viss ytterligare erinran;
    d. 15 maj: k. prop. nr 183 med förslag till lag innefattande särskilda bestämmelser ang. rätten till inmutning inom vissa län, även som i anledning därav väckt motion (I: 152), (sammansatta lag- och jordbruksutskottets utlåtande nr 1), propositionen bifallen;
    d. 22 maj: k. prop. nr 23 med förslag till lag om statsdepartementen, även som i ämnet väckta motioner (I: 130 och II: 271), (L. U. nr 56 och 60), efter sammanjämkning propositionen bifallen;
    väckta motioner (I: 57 och II: 114) ang. skrivelse till K. M:t med begäran om framläggande av förslag till lag, innefattande vissa villkor för rättighet att utföra vetenskapliga experiment på levande djur vid icke statsunderstödda läro- och forskningsanstalter (L. U. nr 59), avslagna;
    d. 29 maj: k. prop. nr 257 med förslag till lag om ändrad lydelse av vissa paragrafer i värnpliktslagen (L. U. nr 57 och 61), efter sammanjämkning prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 31 maj: väckt motion (II: 210) ang. skrivelse till K. M:t om utredning i fråga om straffbarhetsålderns höjande från femton till sexton årm. m. (L. U. nr 64), bifallen;
    d. 1 juni: väckt motion (I: 90) ang. ändring av vissa §§ i lagen om skyddskoppympning (L. U. nr 65), avslagen;
    d. 5 juni: k. prop. nr 213 med förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m., även som i ämnet väckta motioner (I:148, 156, 157 och 159; II:148, 374, 377, 378, 379 och 384), (L. U. nr 58 och 66), efter sammanjämkning prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 377 med förslag till lag om befrielse för vissa värnpliktiga från skyldighet att fullgöra reservtruppövning (L. U. nr 67), bifallen;
    k. prop. nr 380 med förslag till lag om ändrad lydelse av vissa §§ i lagen om arbetarskydd (L. U. nr 70), bifallen med viss av utskottet föreslagen ändring;
    d. 7 juni: väckt motion (I: 59) ang. skrivelse till konungen om utbytande av värnpliktstjänst mot arbete för den inhemska livsmedelsproduktionen (L. U. nr 68), avslagen;
    k. prop. nr 346 ang. ändrad lydelse av 3 § 3 mom. av förordningen ang.riksförsäkringsanstaltens uppbörd av avgifter för försäkring för olycksfall i arbete (L. U. nr 69), bifallen;
    d. 12 juni: k. prop. nr 331 med förslag till lag om fri rättegång m. m. (L. U. nr 77), avslagen, enär utskottet ej medhunnit ingående granskning av förslaget;
    k. prop. nr 353 med förslag till lag ang. beredande i vissa fall vid skogsavverkning och kolning av härbärge åt arbetarna, även som i ämnet väckt motion (II: 436), (L. U. nr 78), prop. avslagen, enär utskottet ej medhunnit ingående granskning av förslaget;
    k. prop. nr 454 med underställande av förslag till förordning ang. användande i visst fall av militär personal till skördearbete (L. U.nr 79), förslaget lämnat utan erinran;
    k. prop. nr 428 med förslag till lag innefattande höjning av ersättningen av allmänna medel åt vittnen i brottmål, ävensom i ämnet väckt motion (II: 480), (L. U. nr 72), bifallen med av utskottet föreslagna ändringar;
    k. prop. nr 284 med förslag till lag ang. polisväsendet i rikets städer (L. U. nr 73), avslagen;
    k. prop. nr 375 med förslag till lag ang. villkorlig dom även som vissa därav föranledda ändringar i rättegångsbalken, lagen om straffregister och lagen ang. villkorlig frigivning (L. U. nr 74), bifallen med vissa av utskottet föreslagna ändringar;
    k. prop. nr 155 med förslag till ändring i vissa delar av 14 och 18 kap. strafflagen (sammanhängande med k. prop. nr 154 ang. åtgärder mot utbredning av könssjukdomar, se nedan), även som i ämnet väckt motion (I: 149), (L. U. nr 63 och 71), efter sammanjämkning prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 184 med förslag till lag om ändrad lydelse av vissa §§ i lagen

 

ÖVERSIKTER. 237om allmän pensionsförsäkring m. m., även som i ämnet väckta motioner (I: 147 och II: 357), (andra sammansatta stats- och lagutsk. utl. nr 3), prop. bifallen;
    k. prop. nr 439 med förslag dels till lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring, dels till lag, innefattande tillägg till lagen om nyttjanderätt till fast egendom, även som i ämnet väckt motion (II: 474), (sammansatta lag- och jordbruksutskottets utl. nr 3), prop. bifallen med vissa av utskottet föreslagna ändringar;
    k. prop. nr 441 med förslag dels till lag om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom, dels till lag om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i enskild ägo, även som i ämnet väckta motioner (I: 215; II:8, 216 och 473), (sammansatta lag- och jordbruksutskottets utlåtande nr 4), prop. bifallen med vissa av utskottet föreslagna ändringar;
    d. 14 juni: k. prop. nr 453 med förslag till lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan svensk och utrikes ort (L. U. nr 76), bifallen;
    väckt motion (II: 77) ang. inrättande av särskilda statsdepartement för handel, industri och sjöfart samt för kommunikationer och allmänna arbeten (L. U. nr 80), avslagen;
    k. prop. nr 154 med förslag till lag ang. åtgärder mot utbredning av könssjukdomar (L. U. nr 62 och 84), efter sammanjämkning prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 15 juni: k. prop. nr 172 med förslag dels till lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område, dels till lag om ändrad lydelse av 8 § i lagfartsförordningen, dels ock till lag ang. ändrad lydelse av 24 och 36 §§ i inteckningsförordningen, även som i ämnet väckta motioner (I: 146; II: 364—366), (L. U. nr 75 och 85), efter sammanjämkning prop. bifallen med vissa ändringar.

 

    Härutöver hava i följande ärenden lagfrågor av allmännare intresse varit under behandling vid riksdagen:
    k. prop. nr 39 med förslag om ändring i 3 § 1 mom. i förordn. om stämpelavgift å fondpapper (Bev. U. nr 8), prop., som avsåg fortsatt tillämpning av förhöjd aktie- och fondpappersstämpel, bifallen (riksd. skriv. d. 26 febr. nr 36);
    k. prop. nr 64, 65 och 66 med förslag till vissa ändringar i kommunalförfattningarna och riksbankslagen, sammanhängande med borttagandet av straffpåföljden förlust av medborgerligt förtroende (K. U. nr 9 och Banko U. nr 41), bifallna (riksd. skriv. d. 10 april nr 109 och d. 16 april nr 121);
    k. prop. nr 175 med förslag till ändring av 13 § i lagen om civila tjänstinnehavares rätt till pension (Banko U. nr 52), prop, som avsåg överflyttning i viss utsträckning från K. M:t till resp. underordnade myndigheter av prövning av pensionsrätt, bifallen (riksd. skriv. d. 3 maj nr 183);
    k. prop. nr 104 med förslag till ändring i vissa delar av riksdagsordnin gensamt i ämnet väckta motioner (K. U. nr 12), prop., som avsåg införande av politisk rösträtt för kvinnor, avslagen (riksd. skriv. d. 22 maj nr 227);
    k. prop. nr 194 med förslag till vissa ändringar i kommunalförfattningarna, dels avseende rätt att vidtaga rättelser i debitering av kommunalutskylder, dels föranledda av skedd ändring i bestämmelser om nämndemansval i stad och av fögderiförvaltningens omorganisation (K. U. nr 14), bifallen (riksd. skriv. d. 22 maj nr 229);
    k. prop. nr 272 med förslag till ändring i 17 § i lagen om civila tjänstinnehavares rätt till pension (Banko U. nr 59), prop., som avsåg bestämmelse om att avdrag å tjänstetid i pensionshänseende ej skall göras för ledighet för värnpliktstjänstgöring, bifallen (riksd. skriv. d. 22 maj nr 233);
    k. prop. nr 135 med förslag till lag om fattigvården m. m., även som i ämnet väckta motioner; k. prop. nr 134, 136 och 169 angående vissa av nämnda förslag föranledda ändringar i äldre författningar (andra särsk. utsk.

 

238 ÖVERSIKTER.nr 1—4 och 6), prop. bifallna med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 29 maj nr 255 och 261—263);
    k. prop. nr 219 med förslag ang. förlängd giltighet av lagen d. 11 juni 1915 med särskilda bestämmelser beträffande viss samfälld skogsmark inom Kopparbergs län (J. U. nr 53), bifallen (riksd. skriv. d. 5 juni nr 293);
    k. prop. nr 434 med förslag till ändringar i lagen om bankrörelse även som väckt motion (Banko U. nr 79), prop., som bl. a. avsåg dels upphävande av rätten för enskild man eller firma, vari enskild persons namn ingår, att bedriva inlånings rörelse på vanliga bankräkningar, dels inskränkning i rätten att bedriva bankrörelse genom avdelningskontor, dels förbud mot bedrivande av bankrörelse genom ombud å ort, där ej avdelningskontor finnes, i huvudsak bifallen (riksd. skriv. d. 13 juni nr 384);
    k. prop. nr 128 med förslag till vattenlag även som till därmed sammanhängande nya författningar och ändringar i äldre lagar (tredje särsk. utsk. nr 1 och 2), efter sammanjämkning prop. bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 14 juni nr 391);
    k. prop. nr 455 med förslag till visst undantag från lagen om rikets mynt (ang. järnmynt), (Banko U. nr 77), bifallen (riksd. skriv. d. 14 juni nr 408);
    k. prop. nr 450 med förslag till lag om rätt för konungen att i vissa fall medge riksbanken viss ökad sedelutgivningsrätt (Banko U. nr 78), bifallen (riksd. skriv. d. 14 juni 409);
    k. prop. nr 363 med förslag till viss ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen även som väckta motioner (Bev. U. nr 50 och 57), prop., som avsåg begränsning av försäljningsbolagens antal, avslagen (riksd. skriv. d. 19juni nr 419);
    k. prop. nr 323 med förslag till förordning beträffande handel med skattefri sprit, även som väckta motioner (Bev. U. nr 51), prop. bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 19 juni nr 420);
    k. prop. nr 334 med förslag till förordning ang. vissa alkoholhaltiga preparat (Bev. U. nr 52), prop. bifallen med viss ändring (riksd. skriv. d.19 juni nr 421);
    k. prop. nr 123 med förslag till extra inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1919 samt tilläggsskatt för år 1919 å inkomst och förmögenhet (Bev. U.nr 60), prop. bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 19 juni nr 422);
    k. prop. nr 395 med förslag till ändring i 20 § inkomstskatteförordningen m. m. (Bev. U. nr 58 och 62), prop., som avsåg ändrade grunder för aktiebolags beskattning, avslagen (riksd. skriv. d. 19 juni nr 448);
    k. prop. nr 401 och 448 med förslag till vissa ändringar i krigskonjunkturskatteförordningen (Bev. U. nr 59 och 63), prop. bifallna med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 19 juni nr 449);
    k. prop. nr 290 med förslag till vissa ändringar i kommunalförfattningarna, även som väckta motioner (K. U. nr 18), prop., som avsåg ändrade grunder för den kommunala rösträtten, även som motionerna avslagna (riksd.skriv. d. 19 juni nr 451);
    k. prop. nr 277 med förslag till vissa ändringar i landstingsförordningen, även som väckt motion (K. U. nr 23), prop., som avsåg införande av likställighet mellan städer och landsbygd betr. grunderna för bestämmande av antalet representanter i landsting samt utsträckning av tiden för lagtima landstings sammanvaro, av slagen (riksd. skriv. d. 19 juni nr 452);
    k. prop. nr 442 med förslag till vissa ändringar i kyrkostämmoförningen m. fl. författningar, sammanhängande med inrättandet av fortsättningsskolor (K. U. nr 20), bifallen (riksd. skriv. d. 19 juni nr 453);
    k. prop. nr 261 med förslag till vissa ändringar i kommunalförfattningarna, även som väckta motioner (K. U. nr 21), prop., som avsåg upphävande av den successiva förnyelsen av landsting samt av stads-, kommunal- och municipalfullmäktige, avslagen (riksd. skriv. d. 19 juni nr 454);
    k. prop. nr 262 med förslag till vissa ändringar i kommunalförfattningarna, även som väckt motion (K. U. nr 22), prop., som avsåg bestämmelser om suppleanter för stads- och kommunalfullmäktige, avslagen (riksd. skriv. d. 19 juni nr 455);

 

ÖVERSIKTER. 239    k. prop. nr 230 med förslag till vissa ändringar i stämpelförordningen och fondpapperstämpelförordningen (Bev. U. nr 42 och 64), prop. bifallen med vissa ändringar (riksd. skriv. d. 19 juni nr 471).
 

B. Hj. H.