NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. förf. saml. nr 285. Lag d. 24 maj 1918 ang. beräknande av röstvärdet enligt kommunalförfattningarna för skattskyldig, vars beskattningsbara inkomst blivit vid bevillningstaxeringen år 1918 av viss anledning nedsatt.
    Nr 288. Lag d. 31 maj 1918 innefattande särskilda bestämmelser ang. rätten till inmutning inom vissa län.
    Nr 292. Lag d. 31 maj 1918 om ändrad lydelse av 49 § i strafflagen förkrigsmakten d. 23 okt. 1914.
    Nr 294. Lag d. 7 maj 1918 om särskilda tingssammanträden för handläggning av vissa mål och ärenden (jfr nr 298).
    Nr 295. Lag d. 7 maj 1918 om ändrad lydelse av 10 § i förordningen d. 17 maj 1872 ang. ändring i vissa fall av gällande bestämmelser om häradsting.
    Nr 296. Lag d. 7 maj 1918 om ändrad lydelse av 5 § 1 i förordningen om nya växellagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall d. 7 maj 1880.
    Nr 297. Lag d. 7 maj 1918 om kungörande av tiden för tings början och avslutande m. m.
    Nr 299. K. cirk. d. 7 maj 1918 ang. anstånd med åtgärder för återbesättande av vissa borgmästartjänster.
    Nr 306. K. skriv. d. 16 maj 1918 ang. fastställelse å ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Ystad.
    Nr 307. K. K. d. 31 maj 1918 ang. ändrad lydelse av kap. 8 i tullstadgan d. 1 juli 1904.
    Nr 312. Lag d. 24 maj 1918 ang. ändring i vissa delar av strafflagen (om borttagande av straffpåföljden förlust av medborgerligt förtroende, jfr nr 313—353, 390—392, 552, 553).
    Nr 361. Lag d. 6 juni 1918 om befrielse för vissa värnpliktiga från skyldighet att fullgöra reservtruppövning.
    Nr 364. Lag d. 11 juni 1918 ang. förlängd giltighet av lagen d. 11 juni 1915 med särskilda bestämmelser beträffande viss samfälld skogsmark inom Kopparbergs län.
    Nr 380. Lag d. 14 juni 1918 med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring.
    Nr 389. Lag d. 20 juni 1918 om statsdepartementen.
    Nr 397. Lag d. 20 juni 1918 om ändrad lydelse av 13, 15 och 34 §§ i lagen om arbetarskydd d. 29 juni 1912.
    Nr 399. Lag d. 20 juni 1918 om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark.
    Nr 400. Lag d. 20 juni 1918 om utrotande av berberis buskar å viss mark.
    Nr 412. K. stadga d. 20 juni 1918 med vissa föreskrifter angående domsagornas förvaltning.
    Nr 413. Lag d. 26 juni 1918 om ändring i vissa delar av lagen d., 22 juni 1911 om bankrörelse.
    Nr 416. Lag d. 14 juni 1918 om ändrad lydelse av 33 § i lagen om krigsdomstolar och rättegången därstädes d. 23 okt. 1914.
    Nr 417. K. K. d. 14 juni 1918 ang. ändring i vissa delar av instruktionen för krigsdomare, auditörer och krigsfiskaler d. 23 juli 1915.
    Nr 418. K. F. d. 11 juni 1918 om ändrad tydelse av de till förordningen d. 19 nov. 1914 om arvsskatt och skatt för gåva hörande tabellerna III och IV.

 

240 ÖVEKSIKTER.    Nr 421. K. F. d. 14 juni 1918 om ändrad lydelse av 45 § i förordningen d. 14 juni 1917 ang. försäljning av rusdrycker.
    Nr 422. Lag d. 14 juni 1918 om fattigvården (jfr nr 423—431).
    Nr 449. Lag d. 28 juni 1918 om ändrad lydelse av 5—8, 10, 16, 19, 20,23, 24, 26 och 28—33 §§ i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring (jfr nr 450).
    Nr 453. Lag d. 28 juni 1918 om upphävande av förordningen d. 4 maj 1855 ang. vissa föreskrifter till kyrkotuktens upprätthållande.
    Nr 454. K. K. d. 28 juni 1918 ang. meddelande till prästerskapet om viss straffpåföljd.
    Nr 459. Lag d. 20 juni 1918 om ändring i vissa delar av 14 och 18 kap. strafflagen.
    Nr 460. Lag d. 20 juni 1918 ang. åtgärder mot utbredning av könssjukdomar.
    Nr 463. Lag d. 20 juni 1918 ang. ändrad lydelse av §§ 41, 69, 70 och 76 i förordningen d. 21 mars 1862 om kommunalstyrelse på landet (jfr http://svjt.se/svjt/1918/464).
    Nr 475. Lag d. 20 juni 1918 om ändrad lydelse av 43 § 1 mom. i lagen d. 9 dec. 1910 ang. tillsättning av prästerliga tjänster.
    Nr 476. Lag d. 28 juni 1918 om ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 4 juni 1886 ang. ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål.
    Nr 477. Lag d. 6 juni 1918 om ändrad lydelse av 17 § i lagen d. 11 okt. 1907 ang. civila tjänstinnehavares rätt till pension.
    Nr 478. Lag d. 20 juni 1918 om visst undantag från bestämmelserna i lagen om rikets mynt d. 30 maj 1873.
    Nr 479. Lag d. 20 juni 1918 ang. rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss ökad sedelutgivningsrätt.
    Nr 480. Lag d. 28 juni 1918 med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring.
    Nr 481. Lag d. 28 juni 1918 innefattande tillägg till lagen om nyttjanderätt till fast egendom d. 14 juni 1907.
    Nr 497. Lag d. 20 juni 1918 om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan svensk och utrikes ort.
    Nr 508. K. F. d. 1 juli 1918 ang. handel med skattefri sprit (jfr nr 509—511).
    Nr 512. K. F. d. 1 juli 1918 om tilläggsskatt för år 1918 å inkomst och förmögenhet.
    Nr 513. K. F. d. 1 juli 1918 om extra inkomst och förmögenhetsskatt för år 1919.
    Nr 516. K. F. d. 1 juli 1918 om ändring i vissa delar av förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften.
    Nr 518. K. K. d. 1 juli 1918 ang. expeditionslösen vid vattendomstolar.
    Nr 519. K. K. d. 1 juli 1918 ang. ändrad lydelse av § 15 i förordningen d. 7 dec. 1883 ang. expeditionslösen.
    Nr 520. Lag d. 28 juni 1918 om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom.
    Nr 521. Lag d. 28 juni 1918 om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i enskild ägo.
    Nr 523. Vattenlag d. 28 juni 1918 (jfr nr 524—529).
    Nr 531. Lag d. 28 juni 1918 ang. villkorlig straffdom (jfr nr 532—537).
    Nr 538. Lag d. 28 juni 1918 om ändrad lydelse av 1, 6, 7 och 8 §§ i lagen d. 22 juni 1906 ang. villkorlig frigivning.
    Nr 556. K. F. d. 1 juli 1918 om ändring i vissa delar av förordningen d. 30 juni 1916 om krigskonjunkturskatt.
    Nr 558. K. F. d. 1 juli 1918 om vissa ändringar i förordningen d. 28 okt. 1910 om taxeringsmyndigheter m. m. (jfr nr 559—561).
    Nr 564. K. F. d. 1 juli 1918 ang. vissa alkoholhaltiga preparat.
    Nr 569. Lag d. 28 juni 1918 om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område (jfr nr 570—572).