Finlands rättegångsreform. Hovrättspresidenten Karl Söderholm, Vasa, justitierådet O. Hj. Granfelt och docenten Bertil Sjöström, Hälsingfors, vilka erhållit Finlands regerings uppdrag att på grundvalen av finska lagberedningens år 1909 framlagda förslag till reform av rättegångsväsendet till nästkommande lantdag utarbeta proposition i ämnet, hava under större delen av september 1918 i Stockholm haft överläggningar med den svenska processkommissionen för att söka uppnå enighet i fråga om vissa grundläggande principer för reformarbetet.

 

    Sveriges advokatsamfunds Stockholmsavdelning har under februari, mars och april månader 1918 haft sina vanliga månadssammanträden den andra fredagen i varje månad. Vid det förstnämnda sammanträdet refererades och diskuterades de under myndigheternas beredning varande förslagen angående sammanträden med tremansnämd, reformer i domsagornas förvaltning, särskilt med hänsyn till biträdesfrågans ordnande, samt offentlighet i vissa fall vid handläggning av mål i hovrätterna. Vid marssammanträdet behandlades förslaget om fri rättegång och offentliga rättshjälpskontor. Vid aprilsammanträdet höll justitierådet B. Wedberg föredrag om Matthias Calonius. I frågan om fri rättegång och offentliga rättshjälpskontor hava till regeringen avgivits yttranden såväl från styrelsen för advokatsamfundet som från Stockholmsavdelningen.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare sammanträdde till årsmöte å Svenska läkarsällskapets lokal i Stockholm d. 5 sept. 1918.
    Till ledamöter i styrelsen omvaldes borgmästarne Victor Schneider, Örebro, G. A. Björkman, Norrköping, Johan Cornelius, Falun, Johan Bååth, Hälsingborg, A. E. Fagerlin, Luleå, och A. L. Sundberg, Lysekil, rådmännen Johan Wretman, Stockholm, Helmer Sundstedt, Göteborg, Hans Brodin, Malmö, W. Höglind, Gävle, och Gustaf Tisell, Örebro, samt civilassessorn F. A. Lind, Stockholm.

 

318 NOTISER.    Vid mötet höllos föredrag av borgmästaren Jakob Pettersson över den nya lagen om villkorlig straffdom och dess tillämpning samt av professor B. Ekeberg över Lagberedningens förslag till ny lagstiftning angående äktenskaps rättsverkningar.
    Dessutom förekom under mötet bl. a. överläggning angående stadsstyrelsekommissionens förslag samt diskussion över väckt fråga, huruvida det borde tillåtas enskilda att i annan ordning än lag föreskriver avgiva ed inför domare och notarius publicus.